Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLII/255/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 73 położonej w obrębie Tucze 2014-11-18 10:22
dokument Uchwała Nr XLII/254/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 101/3 położonej przy ul. Armii Krajowej 26 w Dobrej 2014-11-18 10:19
dokument Uchwała Nr XLI/253/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2014 rok 2014-09-05 12:27
dokument Uchwała Nr XLI/252/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.przeciwdziałania przemocy w Dobrej 2014-09-05 12:24
dokument Uchwała Nr XLI/251/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do załatwiania induwidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych 2014-09-05 12:22
dokument Uchwała Nr XLI/250/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/147/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata, będącej własnością Gminy Dobra 2014-09-05 11:39
dokument Uchwała Nr XLI/249/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kapitału zakładowego "Zakład Gospodarki Komunalnej" Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrej poprzez przekazanie tytułem aportu nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 77/13 i 77/20, 219/1, 265/5, 265/17 i 265/26, 425/9 2014-09-05 11:34
dokument Uchwała Nr XLI/248/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Dobra 2014-09-05 11:16
dokument Uchwała Nr XL/247/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 336/2 położonej w obrębie Bienice 2014-06-30 13:27
dokument Uchwała Nr XL/246/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 czerwca 2014 r.w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.przeciwdziałania przemocy w Dobrej 2014-06-30 13:24
dokument Uchwała Nr XL/245/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Dobra na lata 2014-2020 2014-06-30 13:21
dokument Uchwała Nr XL/244/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych 2014-06-30 13:19
dokument Uchwała Nr XL/243/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2013 rok 2014-06-30 13:15
dokument Uchwała Nr XL/242/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2013 rok 2014-06-30 13:13
dokument Uchwała Nr XXXIX/241/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2014 rok. 2014-05-29 10:42
dokument Uchwała Nr XXXIX/240/2014 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie utworzenia od dnian 1 września 2014 r. Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrej 2014-05-29 10:33
dokument Uchwała Nr XXXVIII/239/2014 z dn.20.03.2014 r. w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywabia Problemów Alkoholowych na rok 2014 2014-04-02 10:03
dokument Uchwała Nr XXXVIII/238/2014 z dn.20.03.2014 w/s zmiany budżetu gminy Dobra na 2014 rok 2014-04-02 09:59
dokument Uchwała Nr XXXVIII/237/2014 z dn.20.03.2014 r. w/s wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2015 - uchylona w części 2014-05-22 13:20
dokument Uchwała Nr XXXVIII/236/2014 z dn.20.03.2014 r. w/s uchylenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, podjętej na podstawie uchwały Nr XLVI/280/2006 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 sierpnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium 2014-04-02 09:54
dokument Uchwała Nr XXXVIII/235/2014 z dn.20.03.2014 r. w/s udzielenia Powiatowi Łobeskiemu pomocy finansowej na remont chodnika przy ul. Traugutta w Dobrej 2014-04-02 09:51
dokument Uchwała Nr XXXVIII/234/2014 z dn.20.03.2014 r. w/s ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra - uchylona 2014-05-22 13:19
dokument Uchwała Nr XXXVIII/233/2014 z dn.20.03.2014 r. w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2014 roku 2014-04-02 09:45
dokument Uchwała Nr XXXVIII/232/2014 z dn.20.03.2014 r. w/s przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra na okres od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. 2014-04-02 09:42
dokument Uchwała Nr XXXVIII/231/2014 z dn.20.03.2014 r. w/s zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2014 r. Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrej 2014-04-02 09:34
dokument Uchwała Nr XXXVIII/230/2014 z dn.20.03.2014 r. w/s rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej 2014-04-02 09:24
dokument Uchwała Nr XXXVII/229/2014 z dn.22.01.2014 r. w/s nieodpłatnego użytkowania nieruchomości będącej własnością Gminy Dobra na okres dłuższy niż trzy lata i odstąpienia od obowiązku zawarcia umowy w trybie przetargu 2014-01-29 14:22
dokument Uchwała Nr XXXVII/228/2014 z dn.22.01.2014 r. w/s planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2014 rok 2014-01-29 14:19
dokument Uchwała Nr XXXVII/227/2014 z dn.22.01.2014 r. w/s planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty,Kultury i Sportu na 2014 rok 2014-01-29 14:17
dokument Uchwała Nr XXXVII/226/2014 z dn.22.01.2014 r. w/s planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 2014-01-29 13:56
dokument Uchwała Nr XXXVII/225/2014 z dn.22.01.2014 r. w/s planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2014 rok 2014-01-29 13:57
dokument Uchwała Nr XXXVII/224/2014 z dn.22.01.2014 r. w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcioa w ramach "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielonej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola 2014-01-29 13:05
dokument Uchwała Nr XXXVII/223/2014 z dn.22.01.2014 r. w/s rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej 2014-01-29 13:01
dokument Uchwała Nr XXXVI/222/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w/s zmiany budżetu gminy Dobra na 2013 rok 2014-01-24 12:12
dokument Uchwała Nr XXXVI/221/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w/s nieodpłatnego przejęcia lokalu na rzecz Gminy Dobra od Spóldzielni Produkcji Rolnej w likwidacji w Tuczy 2014-01-24 12:02
dokument Uchwała Nr XXXV/220/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w/s uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na 2014-2021 2014-01-24 11:56
dokument Uchwała Nr XXXV/219/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w/s uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2014 rok 2014-01-24 11:53
dokument Uchwała Nr XXXV/218/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w/s zmiany budżetu gminy Dobra na 2013 rok 2014-01-24 11:50
dokument Uchwała Nr XXXV/217/2013 d nia 23 grudnia 2013 r. w/s przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 2014-01-24 11:48
dokument Uchwała Nr XXXV/216/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w/s sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą na współwłasność gruntu w Gminie Dobra 2014-01-24 10:54
dokument Uchwała Nr XXXV/215/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w/s uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzsącymi działalność pożytku publicznego 2014-01-24 10:54
dokument Uchwała Nr XXXIV/214/2013 w/s obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2013-11-13 11:24
dokument Uchwała Nr XXXIV/213/2013 w/s określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumemtów potwierdzajacych dane zawarte w tej deklaracji 2013-11-13 11:22
dokument Uchwała Nr XXXIV/212/2013 w/s ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra 2013-11-13 11:18
dokument Uchwała Nr XXXIV/211/2013 w/s skargi dotyczącej działąń Burmistrza Dobrej 2013-11-13 11:07
dokument Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/210/2013 2013-10-17 09:42
dokument Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/210/2013 2013-10-17 09:37
dokument Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/210/2013 2013-10-17 09:43
dokument Uchwała Nr XXXIII/210/2013 2013-10-17 09:34
dokument Uchwała Nr XXXIII/209/2013 2013-10-16 13:14
dokument Uchwała Nr XXXIII/208/2013 2013-10-16 13:13
dokument Uchwała Nr XXXIII/207/2013 2013-10-16 13:12
dokument Uchwała Nr XXXIII/206/2013 2013-10-16 13:10
dokument Uchwała Nr XXXIII/205/2013 2013-10-16 13:09
dokument Uchwałą Nr XXXIII/204/2013 2013-10-16 13:08
dokument Uchwała Nr XXXIII/203/2013 2013-10-16 12:24
dokument Uchwała Nr XXXIII/202/2013 2013-10-16 12:23
dokument Uchwała Nr XXXIII/201/2013 2013-10-16 12:20
dokument Uchwała Nr XXXIII/200/2013 2013-10-16 12:03
dokument Uchwała Nr XXXII/199/2013 2013-09-09 13:09
dokument Załączniki do uchwały Nr XXXII/198/2013 2013-09-09 13:07
dokument Uchwała Nr XXXII/198/2013 2013-09-09 13:04
dokument Uchwała Nr XXX/197/2013 2013-07-25 09:44
dokument Uchwała Nr XXX/196/2013 2013-07-25 09:41
dokument Uchwała Nr XXX/195/2013 2013-07-25 09:30
dokument Uchwała Nr XXX/194/2013 2013-07-25 09:29
dokument Uchwała Nr XXIX/193/2013 2013-06-04 09:48
dokument Uchwała Nr XXIX/192/2013 2013-06-04 09:48
dokument Uchwała Nr XXIX/191/2013 2013-06-04 09:47
dokument Uchwała Nr XXIX/190/2013 2013-06-04 09:46
dokument Uchwała Nr XXIX/189/2013 2013-06-04 09:44
dokument Uchwała Nr XXIX/188/2013 2013-06-04 09:41
dokument Uchwała Nr XXIX/187/2013 2014-02-11 14:18
dokument Uchwała Nr XXVIII/186/2013 2013-04-08 09:49
dokument Załącznik do uchwały Nr XXVIII/185/2013 2013-04-08 09:48
dokument Uchwała Nr XXVIII/185/2013 2013-04-08 09:48
dokument Załącznik do uchwały Nr XXVIII/184/2013 2013-04-08 09:47
dokument UchwałaNr XXVIII/184/2013 2013-04-08 09:46
dokument Uchwała Nr XXVIII/183/2013 2013-04-08 09:44
dokument Uchwała Nr XXVIII/182/2013 2013-04-08 09:44
dokument Uchwała Nr XXVIII/181/2013 2013-04-08 09:32
dokument Uchwała Nr XXVIII/180/2013 2013-04-08 09:31
dokument Uchwała Nr XXVIII/179/2013 2013-04-08 09:30
dokument Uchwała Nr XXVIII/178/2013 2013-04-08 09:28
dokument Uchwała Nr XXVIII/177/2013 2013-04-08 09:27
dokument Uchwała Nr XXVIII/176/2013 2013-04-08 09:26
dokument Uchwała Nr XXVII/175/2013 2013-02-14 09:07
dokument Uchwała Nr XXVII/174/2013 2013-02-14 09:07
dokument Uchwałą Nr XXVII/173/2013 2013-02-14 09:02
dokument Uchwała Nr XXVII/172/2013 2014-04-08 12:28
dokument Uchwała Nr XXVII/171/2013 2013-02-14 09:00
dokument Uchwała Nr XXVII/170/2013 2013-02-14 08:59
dokument Uchwała Nr XXVII/169/2013 2013-02-14 08:57
dokument Uchwała Nr XXVII/168/2013 2013-02-14 08:56
dokument Uchwała Nr XXVII/167/2013 2013-02-14 08:54
dokument Uchwała Nr XXVI/166/2012 2013-02-14 08:47
dokument Uchwała Nr XXVI/165/2012 2013-01-03 12:07
dokument Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXV/164/2012 2013-01-03 12:06
dokument Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXV/164/2012 2013-01-03 12:05
dokument Załącznik nr 1 do uchwały XXV/164/2012 2013-01-03 12:03
dokument Uchwała Nr XXV/164/2012 2013-01-03 11:59
dokument Uchwała Nr XXV/163/2012 2013-01-03 11:55
dokument Załącznik do uchwały Nr XXV/162/2012 2013-01-03 11:46
dokument Uchwała Nr XXV/162/2012 2013-01-03 11:29
dokument Uchwała Nr XXV/161/2012 2013-01-03 11:27
dokument Uchwała Nr XXV/160/2012 2013-01-03 11:25
dokument Uchwała Nr XXV/159/2012 2013-01-03 11:24
dokument Uchwała Nr XXIV/158/2012 2013-01-03 11:14
dokument Uchwała Nr XXIV/157/2012 2013-01-03 11:12
dokument Uchwała Nr XXIV/156/2012 2013-01-03 11:10
dokument Uchwała Nr XXIV/155/2012 2013-01-03 11:08
dokument Uchwała Nr XXIII/154/2012 2012-11-20 08:56
dokument Uchwała NR XXIII/153/2012 2012-11-20 08:47
dokument Uchwała Nr XXIII/152/2012 2012-11-20 08:46
dokument Uchwała Nr XXIII/151/2012 2012-11-20 08:45
dokument Uchwała Nr XXIII/150/2012 2012-11-20 08:44
dokument Uchwała Nr XXIII/149/2012 2012-11-20 08:42
dokument Uchwała Nr XXIII/148/2012 2012-11-20 08:39
dokument Uchwała Nr XXII-147-2012 2012-10-16 14:00
dokument Uchwała Nr XXII-146-2012 2012-10-16 13:58
dokument Uchwała Nr XXII-145-2012 2012-10-16 13:56
dokument Uchwała Nr XXII-144-2012 2012-10-16 13:55
dokument Uchwała Nr XXII-143-2012 2012-10-16 13:54
dokument Uchwała Nr XXII-142-2012 2012-10-16 13:22
dokument Uchwała Nr XXII-141-2012 2012-10-16 13:10
dokument Uchwała Nr XXII-140-2012 2012-10-16 13:05
dokument Załącznik do uchwały Nr XXII-139-2012 2012-10-16 12:55
dokument Uchwała Nr XXII-139-2012 2012-10-16 12:52
dokument Uchwała Nr XXI-138-2012 2012-10-16 12:51
dokument Uchwała Nr XXI/137/2012 2012-07-25 12:44
dokument Uchwała Nr XXI/136/2012 2012-07-25 12:43
dokument Uchwała Nr XXI/135/2012 2012-07-25 12:42
dokument Uchwała Nr XXI/134/2012 2012-07-25 12:41
dokument Uchwała Nr XXI/133/2012 2012-07-25 12:40
dokument Załącznik do uchwały Nr XXI/132/2012 2012-07-25 12:39
dokument Uchwała Nr XXI/132/2012 2012-07-25 12:37
dokument Uchwała Nr XXI/131/2012 2012-07-25 12:33
dokument Uchwała Nr XXI-130-2012 2012-07-24 11:17
dokument Uchwała Nr XX/129/2012 2012-06-22 11:36
dokument Uchwała Nr XX/128/2012 2012-06-22 11:29
dokument Załącznik do uchwały Nr XIX/127/2012 2012-06-05 09:13
dokument Uchwała Nr XIX/127/2012 2012-06-05 09:12
dokument Uchwała Nr XIX/126/2012 2012-06-05 09:12
dokument Uchwała Nr XIX/125/2012 2012-06-05 09:11
dokument Uchwała Nr XIX/124/2012 2012-06-05 09:01
dokument Uchwała Nr XIX/123/2012 2012-06-05 09:01
dokument Uchwała Nr XIX/122/2012 2012-06-05 08:59
dokument Uchwała Nr XIX/121/2012 2012-06-05 08:59
dokument Uchwała Nr XVIII/120/2012 2012-05-11 09:43
dokument Uchwała Nr XVIII/119/2012 2012-05-11 09:43
dokument Załącznik do uchwały nr XVIII/118/2012 2012-05-11 09:40
dokument Uchwała Nr XVIII/118/2012 2012-05-11 09:39
dokument Uchwała Nr XVIII/117/2012 2012-05-11 09:39
dokument Załącznik do uchwały nr XVIII/116/2012 2012-05-11 09:13
dokument Uchwała Nr XVIII/116/2012 2012-05-11 09:11
dokument Uchwała Nr XVIII/115/2012 2012-05-11 09:10
dokument Uchwała Nr XVIII/114/2012 2012-05-11 09:09
dokument Uchwała Nr XVII-113-2012 2012-04-02 13:06
dokument Uchwała Nr XVII-112-2012 2012-04-02 13:05
dokument Uchwała Nr XVII-111-2012 2012-04-02 13:03
dokument Uchwała Nr XVII-110-2012 2012-04-02 12:59
dokument Uchwała Nr XVII-109-2012 2012-04-02 12:56
dokument Uchwała Nr XVII-108-2012 2012-04-02 12:55
dokument Uchwała Nr XVI-107-2012 2012-02-27 10:24
dokument Uchwała Nr XVI-106-2012 2012-02-27 09:15
dokument Załącznik do uchwały Nr XVI-105-2012 2012-02-27 09:13
dokument Uchwała Nr XVI-105-2012 2012-02-27 09:12
dokument Uchwała Nr XVI-104-2012 2012-02-27 09:11
dokument Uchwała Nr XVI-103-2012 2012-02-27 09:06
dokument Uchwała Nr XVI-102-2012 2012-02-27 09:02
dokument Uchwała Nr XVI-101-2012 2012-02-27 09:00
dokument Uchwała Nr XVI-100-2012 2012-02-27 08:59
dokument Uchwała Nr XV/99/2012 2012-02-09 10:11
dokument Uchwała Nr XV/98/2012 2012-02-09 10:10
dokument Uchwała Nr XV/97/2012 2012-02-09 10:09
dokument Uchwała Nr XV/96/2012 2012-02-09 10:09
dokument Uchwałą Nr XV/95/2012 2012-02-09 10:08
dokument Uchwała Nr XV/94/2012 2012-02-09 10:07
dokument Uchwała Nr XV/93/2012 2012-02-09 10:06
dokument Uchwała Nr XV/92/2012 2012-02-09 10:06
dokument Uchwałą Nr XV/91/2012 2012-02-09 10:04
dokument Uchwała Nr XIV/90/2011 2012-01-09 13:23
dokument Uchwała Nr XIV/89/2011 2012-01-09 13:18
dokument Uchwała Nr XIV/88/2011 2012-01-09 13:14
dokument Uchwała Nr XIV/87/2011 2012-01-09 13:02
katalog uchwała nr XIII/86/2011 - KATALOG -
dokument Uchwała Nr XII/85/2011 2011-11-30 13:03
dokument Uchwała Nr XII/84/2011 2011-11-30 13:00
dokument Uchwała Nr XII/83/2011 2011-11-30 12:59
dokument Uchwała Nr XII/82/2011 2011-11-30 12:58
dokument Uchwała Nr XII-81-2011 2011-11-30 12:57
dokument Uchwała Nr XI/80/2011 2011-11-10 13:32
dokument Uchwała Nr XI/79/2011 2011-11-10 13:31
dokument Uchwała Nr XI/78/2011 2011-11-10 13:08
dokument Uchwała Nr XI/77/2011 2011-11-10 13:08
dokument Uchwała Nr XI/76/2011 2011-11-10 13:07
dokument Uchwała Nr XI/75/2011 2011-11-10 13:07
dokument Uchwała Nr XI/74/2011 2011-11-10 13:06
dokument Uchwała Nr XI/73/2011 2011-11-10 13:06
dokument Uchwała Nr XI/72/2011 2011-11-10 13:04
dokument Uchwała Nr XI/71/2011 2011-11-10 13:03
dokument Uchwała Nr XI/70/2011 2011-11-10 13:03
dokument Uchwała Nr XI/69/2011 2011-11-10 13:02
dokument Uchwała Nr XI-68-2011 2011-11-10 13:01
dokument Uchwała Nr XI/67/2011 2011-11-10 13:01
dokument Uchwała Nr X/66/2011 2011-10-17 09:31
dokument Uchwała Nr X/65/2011 2011-10-17 09:30
dokument Uchwała Nr X/64/2011 2011-10-17 09:29
dokument Uchwała Nr X/63/2011 2011-10-17 09:29
dokument Uchwała Nr X/62/2011 2011-10-17 09:28
dokument Uchwała Nr X/61/2011 2011-10-17 09:26
dokument Uchwała Nr X/60/2011 2011-10-17 08:56
dokument Uchwała Nr IX/59/2011 2011-08-23 09:47
dokument Uchwała Nr IX/58/2011 2011-08-23 09:46
dokument Uchwała Nr IX/57/2011 2011-08-23 09:44
dokument Uchwała Nr IX/56/2011 2011-08-23 09:43
dokument Uchwała Nr IX/55/2011 2011-08-23 09:41
dokument Uchwała Nr VIII/54/2011 2011-06-28 09:25
dokument Uchwała Nr VIII/53/2011 2011-06-28 09:24
dokument Uchwała Nr VIII/52/2011 2011-06-28 09:23
dokument Uchwała Nr VIII/51/2011 2011-06-28 09:23
dokument Uchwała Nr VIII/50/2011 2011-06-28 09:21
dokument Uchwała Nr VIII/49/2011 2011-06-28 09:19
dokument Uchwała Nr VIII/48/2011 2011-06-28 09:14
dokument Uchwała Nr VIII/47/2011 2011-06-28 09:13
dokument Uchwała Nr VII/46/2011 2011-05-18 12:05
dokument Uchwała Nr VII/45/2011 2011-05-18 12:04
dokument Uchwała Nr VII/44/2011 2011-05-18 12:04
dokument Uchwała Nr VII/43/2011 2011-05-18 12:03
dokument Uchwała Nr VII/42/2011 2011-05-18 12:02
dokument Załącznik do uchwały Nr VI/41/2011 2011-04-04 13:09
dokument Uchwała Nr VI/41/2011 2011-04-04 13:03
dokument Uchwała Nr VI/40/2011 2011-04-04 12:47
dokument Uchwała Nr VI/39/2011 2011-04-04 12:46
dokument Uchwała Nr VI/38/2011 2011-04-04 12:45
dokument Uchwała Nr VI/37/2011 2011-04-04 12:44
dokument Uchwała Nr VI/36/2011 2011-04-04 12:43
dokument Załącznik do Uchwały Nr V/35/2011 2011-03-18 09:50
dokument Uchwała Nr V/35/2011 2011-03-18 09:49
dokument Uchwała Nr V/34/2011 2011-03-18 09:48
dokument Uchwała Nr V/33/2011 2011-03-18 09:48
dokument Uchwała Nr V/32/2011 2011-03-18 09:46
dokument Uchwała Nr V/31/2011 2011-03-18 09:45
dokument Załącznik do uchwały Nr V/30/2011 2011-03-18 09:44
dokument Uchwała Nr V/30/2011 2011-03-18 09:42
dokument Uchwała Nr IV/29/2011 2011-02-17 13:13
dokument Uchwała Nr IV/28/2011 2011-02-17 13:11
dokument Uchwała Nr IV/27/2011 2011-02-17 13:10
dokument Uchwała Nr IV/26/2011 2011-02-17 13:08
dokument Uchwała Nr IV-25-2011 2011-02-10 11:31
dokument Uchwała Nr IV-24-2011 2011-02-10 11:29
dokument Uchwała Nr IV-23-2011 2011-02-10 11:28
dokument Uchwała Nr IV-22-2011 2011-02-10 11:27
dokument Uchwała Nr IV-21-2011 2011-02-10 11:24
dokument Uchwała Nr III/20/2010 2011-01-05 12:42
dokument Uchwała Nr III/19/2010 2011-01-05 12:42
dokument Uchwała Nr III/18/2010 2011-01-05 12:41
dokument Uchwała Nr III/17/2010 2011-01-05 12:40
dokument Uchwała Nr III/16/2010 2011-01-05 12:39
dokument Uchwała Nr III/15/2010 2011-01-05 12:39
dokument Uchwała nr III/14/2010 2011-01-05 12:38
katalog Uchwała Nr III/13/2010 budżetowa - KATALOG -
dokument Uchwała Nr II/12/2010 2011-01-05 10:56
dokument Uchwała Nr II/11/2010 2011-01-05 10:56
dokument Uchwała Nr II/10/2010 2011-01-05 10:56
dokument Uchwała Nr II/9/2010 2011-01-05 10:55
dokument Uchwała Nr II/8/2010 2011-01-05 10:55
dokument Uchwała Nr II/7/2010 2011-01-05 10:55
dokument Uchwała Nr II/6/2010 2011-01-05 10:54
dokument Uchwała Nr II/5/2010 2011-01-05 10:52
dokument Uchwała Nr II/4/2010 2011-01-05 10:51
dokument Uchwała Nr II/3/2010 2011-01-05 10:50
dokument Uchwała Nr I/2/2010 2011-01-05 10:49
dokument Uchwała Nr I/1/2010 2011-01-05 10:57