Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII-109-2012


UCHWAŁA NR XVII/109/2012

RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

Z DNIA 29 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrej,

uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dobrej

Damian Padziński

Załącznik do uchwały Nr XVII/109/2012

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia29 marca 2012 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

Cele i kierunki polityki Gminy wobec problemu bezdomności zwierząt domowych

§ 1. Rada Miejska w Dobrej określa następujące cele gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

 3. odławianie bezdomnych zwierząt;

 4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

 6. usypianie ślepych miotów;

 7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
  z udziałem zwierząt.

Realizacja założonych celów

§ 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami realizowane poprzez:

 1. odławianie z terenu Gminy bezdomnych zwierząt, domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

 2. umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela;

 3. zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom zebranym z terenu Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela;

 4. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy;

 5. uruchomienie w Urzędzie Gminy lub innej instytucji lub organizacji, której Gmina powierzy to zadanie, punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, itp.

 6. edukację mieszkańców gminy Dobra w zakresie opieki nad zwierzętami.

§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

 1. Z terenu Gminy Dobra bezdomne zwierzęta umieszczane będą w schronisku dla zwierząt, tj. TOWARZYSTWIE OCHRONY ZWIERZĄT „ANIMALS” z siedzibą w Białogardzie, przy ul. Zwycięstwa 58, reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Jerzego Harłacza, po otrzymaniu zgłoszenia od Policji, mieszkańców, czy też służb weterynaryjnych;

 2. obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku właściwej opieki,
  w szczególności:

-odpowiedniego pożywienia i dostępu do świeżej wody,

- ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- opieki weterynaryjnej, tym całodobowej na wypadek następstw zdarzeń drogowych

ciąży na schronisku.

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich odkarmianie realizowane będzie poprzez:

 1. zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy mogą się zarejestrować w gminie, ze względu na miejsce bytowania kotów oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach współpracy z zakładami leczniczymi dla zwierząt, po konsultacjach z osobami, którym powierzono wykonywanie zadań w sprawach interwencji zwierząt;

 2. podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i przedstawiciela Gminy Dobra;

 3. organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt.

 1. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobra zajmuje się schronisko.

 2. Pracownicy schroniska współpracują w ramach wykonywania zadań z Policją, osobami, którym powierzono podejmowanie spraw w ramach interwencji zwierząt, przedstawicielami służb weterynaryjnych;

 3. Schronisko aktywnie uczestniczy w działaniach zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

 4. W przypadku odłowienia zwierzęcia, którego bezdomność była spowodowana ucieczką lub zagubieniem, właściciel ma możliwość odebrania go ze schroniska.

 5. W przypadku przepełnienia, schronisko ma obowiązek podjąć współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, w celu umieszczenia nadwyżki zwierząt w domach tymczasowych.

§ 6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt w schroniskach następuje poprzez:

 1. obligatoryjną sterylizację albo kastrację, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/ lub wiek.

 2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt mogą być przeprowadzane przez Gminę Dobra w uzasadnionych przypadkach, w ramach kosztów finansowych ustalonych
  w budżecie Gminy Dobra na dany rok.

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

 1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym
  i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

 2. Gmina Dobra poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń
  o adopcji zwierząt na stronie internetowej gminy i lokalnych wiadomości ,,doberskich”;

 3. organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 8. Usypianie ślepych miotów.

Usypianie ślepych miotów bezpańskich zwierząt realizuje:

 1. Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

 2. Gmina Dobra, może objąć zabiegiem- usypiania ślepych miotów zwierząt przygarniętych przez opiekunów społecznych, w szczególności koty podwórkowe.

§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

 1. Zwierzęta gospodarskie będą miały zapewnione schronienie w gospodarstwie rolnym
  w miejscowości Bienice pod nr 25. Osoba przyjmująca zwierzę musi zapewnić odpowiednie warunki bytowania, tzn. musi posiadać miejsce, w którym będzie utrzymywane zwierzę, odpowiednie do gatunku zwierzęcia i jego potrzeb, uwzględniając minimalne normy powierzchni, w zależności od systemów utrzymania.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

 1. Schronisko, poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w schronisku;

 2. Gmina Dobra poprzez zawieranie umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym.

§ 11. Edukacja mieszkańców Gminy Dobra w zakresie opieki nad zwierzętami.

Edukacja mieszkańców Gminy Dobra w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt będzie realizowana poprzez:

 1. zachęcanie nauczycieli w szkołach z terenu Gminy Dobra do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami,

 2. współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców gminy w tego typu organizacjach.

§ 12. Finansowanie programu.

W budżecie gminy Dobra na rok 2012 ustalono kwoty w wysokości:

 1. 15 000 zł na realizację zadań związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, opieką nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, uzasadnione przypadki sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów.

 2. 3 000 zł na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 02-04-2012 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 02-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 02-04-2012 12:56