Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Plan Budżetu na 2011 r


UCHWAŁA NR III / 13 / 2010

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i ; ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 233 do 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1)

w wysokości: 12.173.854,49 zł

z tego:

 1. dochody bieżące 11.595.584,49 zł

 2. dochody majątkowe 578.270,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr.2)

w wysokości 13.174.721,61 zł,

z tego:

 1. wydatki bieżące 11.559.721,61 zł

 2. wydatki majątkowe 1.615.000,00 zł

§ 3Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1.000.867,12 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów 1.000.867,12 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 9)
przychody budżetu Gminy w wysokości 1.549.717,12 zł

rozchody budżetu Gminy w wysokości 548.850,00 zł,

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 30.000,- zł,

 2. celową w wysokości 10.000,- zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 1.650.950,- zł

 2. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 232.000,- zł

 3. opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art.18.ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych ( art. 11 cyt. ustawy ) (załącznik Nr 5) 47.000,- zł

4) Ustala się wydatki w kwocie (załącznik Nr 5) 5.000,-  zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania

narkomanii

5) Ustala się wydatki w kwocie (załącznik Nr 6) 1.002.913,46 zł,

na realizację projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej

§ 7. Ustala się dotacje:

a) celowe na zadania własne gminy w kwocie 263.700 zł. Załącznik nr 7.

b) podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 178.500 zł. Załącznik nr 8.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie

z załącznikiem Nr.10 do uchwały.

§ 9Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 11)
w kwocie - 105.818,15 zł,
z tego:

w ramach funduszu sołeckiego - 105.818,15 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 200.000zł, przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie lub wykupowi w roku budżetowym.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w tym :

 1. uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy

 2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 3. udzielania zaliczek pracownikom na wydatki do rozliczenia, na koszty podróży oraz pokrycie drobnych wydatków. Rozliczenie zaliczek odbywa się według przepisów wewnętrznych urzędu.

 4. udzielania pożyczek i poręczeń do wysokości 200.000,-zł w roku budżetowym.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 18-05-2011 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2011 09:09