Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budżet 2013


UCHWAŁA NR XXV / 163 / 2012

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i ; ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 233 do 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1)

w wysokości: 12.372.497,00 zł

z tego:

 1. dochody bieżące 12.024.897,00 zł

 2. dochody majątkowe 347.600,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr.2)

w wysokości 12.718.628,00 zł,

z tego:

 1. wydatki bieżące 12.327.628,00 zł

 2. wydatki majątkowe 391.000,00 zł

§ 3Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 346.131,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 346.131,00 zł

bieżącym budżetu

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 8)
przychody budżetu Gminy w wysokości 1.047.000,00 zł

rozchody budżetu Gminy w wysokości 700.000,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 26.000,00 zł

 2. celową w wysokości 107.300,00 zł w tym:

na zarządzanie kryzysowe 37.300,00 zł

na budowę gminnego punktu odbioru odpadów 70.000,00 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 1.651.968,00 zł

 2. opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art.18.ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych ( art. 11 cyt. ustawy ) (załącznik Nr 4) 48.500,00 zł

3) Ustala się wydatki w kwocie (załącznik Nr 4) 5.000,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

4) Ustala się wydatki w kwocie (załącznik Nr 5) 16.000,00 zł

na realizację projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej

§ 7. Ustala się dotacje:

a) celowe na zadania własne gminy w kwocie (załącznik nr 6) 284.800,00 zł

b) podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie(załącznik nr 7) 200.000,00 zł

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie

z załącznikiem Nr.9 do uchwały.

§ 91.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, w ramach pozostałych wydatków,

w kwocie 45.000 zł, (załącznik nr 10) .

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podlegającego spłacie lub wykupowi w roku budżetowym,

do kwoty - 250.000,00 zł

 1. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

do kwoty - 450.000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych tj. do zawarcia umowy kredytowej i umów towarzyszących, w tym do wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej, tytułem zabezpieczenia kredytów, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w tym :

 1. uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy

 2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 3. udzielania pożyczek i poręczeń do wysokości 100.000,-zł w roku budżetowym.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 19-06-2013 08:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-06-2013 08:17