Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budżet 2012


UCHWAŁA NR XIII / 86 / 2011

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i ; ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 233 do 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1)

w wysokości: 11.814.825,20 zł

z tego:

 1. dochody bieżące 11.468.825,20 zł

 2. dochody majątkowe 346.000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr.2)

w wysokości 12.288.067,20 zł,

z tego:

 1. wydatki bieżące 11.430.067,20 zł

 2. wydatki majątkowe 858.000,00 zł

§ 3Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 473.242,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów 300.000,00 zł,

 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 173.242,00 zł

bieżącym budżetu

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 8)
przychody budżetu Gminy w wysokości 1.173.242,00 zł

rozchody budżetu Gminy w wysokości 700.000,00 zł,

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 30.000,- zł,

 2. celową w wysokości 30.500,- zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 1.651.968,- zł

 2. opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art.18.ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych ( art. 11 cyt. ustawy ) (załącznik Nr 4) 48.500,- zł

4) Ustala się wydatki w kwocie (załącznik Nr 4) 5.000,-  zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania

narkomanii

5) Ustala się wydatki w kwocie (załącznik Nr 5) 69.429,20 zł,

na realizację projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej

§ 7. Ustala się dotacje:

a) celowe na zadania własne gminy w kwocie 272.300 zł. Załącznik nr 6.

b) podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200.000 zł. Załącznik nr 7.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie

z załącznikiem Nr.9 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 200.000zł, przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie lub wykupowi w roku budżetowym.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w tym :

 1. uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy

 2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 3. udzielania pożyczek i poręczeń do wysokości 200.000,-zł w roku budżetowym.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 19-06-2013 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-06-2013 08:15