Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budzet Miasta i Gminy Dobra 2009


Uchwała nr XXVIII / 180 / 2008

z dnia 30 grudnia 2008 r.

Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591, ze zm. Dz. U. z 2002r. Nr.23, poz.220, Nr.62, poz.558, Nr.113, poz.984, Nr.153, poz.1271 i Nr.214, poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr.80, poz.717, Nr.162, poz.1568, Dz.U z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. nr172, poz.1441, nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 175. poz. 1457, nr 181. poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. M.P. 2005 r. nr.69, poz. 962, Dz.U. 2005 r. nr 169, poz.1420, DZ.U. z 2006 r. nr 45, poz.319, nr 104, poz. 708, nr 170. poz. 1217 i poz.1218, nr 187. poz. 1381)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1)

w wysokości: 10.775.257,08 zł

z tego:

  1. dochody bieżące 10.590.057,08 zł

  2. dochody majątkowe 185.200,00 zł.

W tym:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr.2) 9.031.937,08 zł,

w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych (art.18.ustawy o wychowaniu w trzeźwości)

oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych ( art. 11 cyt. ustawy ), (załącznik Nr 3) 48.300,- zł,

2) dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (załącznik Nr.4) 1.743.320,- zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości

(załącznik Nr.5) 12.688.968,08 zł,

z tego:

1) wydatki związane z realizacja zadań własnych (załącznik Nr.6) 10.945.648,08 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik Nr.7) 53.300,- zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr.8) 1.743.320,- zł

§ 3Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1.913.711,- zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  1. zaciąganych kredytów 1.644.982,- zł,

  2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu w kwocie 268.729,- zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 9)
przychody budżetu Gminy w wysokości 2.359.513,- zł

rozchody budżetu Gminy w wysokości 445.802,- zł,

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości 30.000,- zł,

  2. celową w wysokości 10.000,- zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr.10 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się limity wydatków budżetu gminy na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr12.

§ 9. Ustala się dotacje:

a) podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 165.000 zł. Załącznik nr 13.

b) celowe na zadania własne gminy w kwocie 150.000 zł. Załącznik nr 14.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 200.000zł, przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie lub wykupowi w roku budżetowym.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

  2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

  3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

  4. udzielania zaliczek pracownikom na wydatki do rozliczenia, na koszty podróży oraz pokrycie drobnych wydatków. Rozliczenie zaliczek odbywa się według przepisów wewnętrznych urzędu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 08-01-2009 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2009 09:23