Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budżet 2007


Uchwała nr VI / 43 / 2007

z dnia 09 marca 2007 r.

Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591, ze zm. Dz. U. z 2002r. Nr.23, poz.220, Nr.62, poz.558, Nr.113, poz.984, Nr.153, poz.1271 i Nr.214, poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr.80, poz.717, Nr.162, poz.1568, Dz.U z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. nr172, poz.1441, nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 175. poz. 1457, nr 181. poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. M.P. 2005 r. nr.69, poz. 962, Dz.U. 2005 r. nr 169, poz.1420, DZ.U. z 2006 r. nr 45, poz.319, nr 104, poz. 708, nr 170. poz. 1217 i poz.1218, nr 187. poz. 1381)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1)

w wysokości: 9.011.805,- zł,

z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr.2) 7.139.073,- zł,

w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych (art.18.ustawy o wychowaniu w trzeźwości)

oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych ( art. 11 cyt. ustawy ), (załącznik Nr 3) 48.300,- zł,

2) dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (załącznik Nr.4) 1.872.732,- zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości

(załącznik Nr.5) 11.167.116,- zł,

z tego:

1) wydatki związane z realizacja zadań własnych (załącznik Nr.6) 9.294.384,- zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii(załącznik Nr.7) 53.300,- zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr.8) 1.872.732,- zł

§ 3. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 2.578.131,- zł

z przeznaczeniem na:

1) pokrycie deficytu budżetowego 270.131,- zł

2) finansowanie inwestycji 2.308.000,- zł

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 422.820,- zł,

z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów

§ 5. Wydatki nie mające pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 2.578.131,- zł,

zostaną pokryte:

- kredytem bankowym w wysokości 2.302.560,- zł.

- nadwyżką wolnych środków budżetu roku 2006 275.571,- zł

§ 6. Tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości 79.659,- zł,

  2. celową w wysokości 75.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w oświacie

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr.9 do uchwały.

§ 8. Ustala się prognozę kwoty długu publicznego na lata 2007-2017 zgodnie z załącznikiem

nr 10

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury przeznaczoną na

prowadzenie biblioteki miejskiej w kwocie 89.000 zł.

§ 12. Ustala się dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconym do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 75.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 200.000zł, przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie lub wykupowi w roku budżetowym.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

  2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 04-02-2008 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-02-2008 10:38