Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/166/2012


 

UCHWAŁA NR XXVI / 166 / 2012

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2012 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

 

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2012 r. o kwotę 218.175,-zł

 

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 183.550,-

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 183.550,-

 

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości 1.000,-zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 50,-zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 1.500,-zł

§ 6330- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 181.000,-zł

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

 

w dziale 710 Działalność usługowa 3.000,-zł

 

rozdział 71035 Cmentarze 3.000,-zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze 3.000,-zł

 

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 7.045,-zł

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem

 

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 6.900,-zł

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

§ 0310 Podatek od nieruchomości 6.000,-zł

§ 0330 Podatek leśny 500,-zł

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej 400,-zł

 

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 145,-

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 100,-zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 45,-zł

 

w dziale 758 - Różne rozliczenia 8.504,-zł

rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek sam. teryt. 7.854,-zł

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy 7.854,-zł

 

rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe 650,-zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki 650,-zł

 

w dziale 801 Oświata i wychowanie 2.436,-zł

 

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.436,-

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.436,-zł

 

w dziale 852 - Pomoc społeczna 12.640,-zł

 

rozdział 85206 Wspieranie rodziny 7.390,-zł

 

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7.390,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 2.250,-zł

emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz

niektóre świadczenia rodzinne

 

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2.250,-zł

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

 

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.000,-zł

 

§ 0830 - Wpływy z usług 3.000,-zł

 

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000,-zł

 

rozdział 92195 Pozostała działalność 1.000,-zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.000,-zł

 

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2012 r. o kwotę 218.175,-zł

 

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 50.000,-zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50.000,-zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 25.000,-zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,-zł

 

w dziale 750 Administracja publiczna 16.000,-zł

 

rozdział 75095 Pozostała działalność 16.000,-zł

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 3.900,-zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 12.100,-zł

 

w dziale 757 Obsługa długu publicznego 3.000,-zł

 

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 3.000,-zł

jednostek samorządu terytorialnego,

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 3.000,-zł

                          przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

 

 

 

 

 

w dziale 758 Różne rozliczenia 26.885,-

 

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 26.885,-

§ 4810 Rezerwy 26.885,-zł

 

w dziale 801 Oświata i wychowanie 100.290,-

 

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.436,-zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 2.436,-zł

 

rozdział 80104 Przedszkola 7.854,-zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 7.854,-zł

 

 

rozdział 80110 Gimnazja 90.000,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.000,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.600,-zł

§ 4260 Zakup energii 800,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 26.000,-zł

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,-zł

 

w dziale 852 - Pomoc społeczna 22.000,zł

 

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 22.000,-zł

 

§ 3110 świadczenia społeczne 22.000,-zł

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dobrej

Damian Padziński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 03-01-2013 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 03-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Ostrowska 14-02-2013 08:47