Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Załącznik do uchwały Nr VI/41/2011


Załącznik do uchwały nr VI/41/2011

Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2011 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY DOBRA

NA ROK 2011

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
z terenu wiejskiego jakim jest gmina Dobra.

Okres realizacji projektu od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

Całkowity koszt projektu: 146.182 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 131.564 zł

Wkład własny: 14.618 zł

Wykluczenie społeczne oraz ubóstwo są bardzo ściśle powiązane
z pozostawaniem bez pracy, brakiem kwalifikacji zawodowych i niepełnosprawnością. Dysfunkcje te powodują pauperyzację rodzin, obniżenie samooceny, zanik aspiracji oraz izolację społeczną i zawodową. Pogłębiają także różne patologie, które powodują, że rodzina staje się dysfunkcyjna i wykluczona bądź zagrożona wykluczeniem społecznym.

Wykluczenie społeczne jest obecnie bardzo istotnym problemem osób korzystających ze wsparcia OPS w Dobrej. Problemy te dotyczą całych rodzin, w tym dzieci. Z analizy danych na dzień 30.11.2010r. wynika, iż w 2010 r. pomocą tutejszego OPS objętych było 398 osób
w tym z powodu bezrobocia 229 osób-165 kobiet i 64 mężczyzn, a z powodu niepełnosprawności 58 osób- 32 kobiety i 26 mężczyzn. Głównym powodem bezrobocia jest brak miejsc pracy na terenie naszej gminy i w jej otoczeniu. Największa grupa osób bezrobotnych to osoby bez wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Z danych wynika, ze większy procent bezrobotnych stanowią kobiety. Te podstawowe dane wskazują na istniejące nierówności w obszarze rynku pracy. Kobiety mają większe problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Niekorzystna sytuacja wynika ze stereotypowego postrzegania roli kobiet i mężczyzn oraz braku odpowiednich ofert pracy. Z doświadczenia pracowników socjalnych wynika, że mężczyźni w sytuacjach kryzysowych niejednokrotnie zachowują się biernie, a odpowiedzialność za funkcjonowanie rodziny przejmuje na siebie kobieta. To ona najczęściej poszukuje wsparcia.

W związku z powyższym w celu wyrównania szans w projekcie objęto wsparciem 7 kobiet oraz 3 mężczyzn.

Zasadnym jest realizacja projektu, którego zadaniem jest wypracowanie i realizowanie form aktywnej integracji, zmierzające do odzyskania poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, nabycie umiejętności zawodowych, komunikacyjnych oraz pozwalających na pełnienie ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja działań ujętych w projekcie ułatwi drogę osobom bezrobotnym i niepełnosprawnym do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, spowoduje niezależność ekonomiczną oraz osobistą.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym osób korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej w tym osób niepełnosprawnych

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizowanie następujących celów szczegółowych:

Cele szczegółowe:

 • objęcie 7 kobiet i 3 mężczyzn w tym osób niepełnosprawnych wsparciem specjalistów

 • zorganizowanie warsztatów "Złota rączka w moim M" dla 7 kobiet i 3 mężczyzn
  w tym osób niepełnosprawnych

 • objęcie wsparciem finansowym 7 kobiet i 3 mężczyzn w tym osób niepełnosprawnych w zakresie podniesienia kompetencji społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego

 • zorganizowanie warsztatów stylizacji i wizażu dla 7 kobiet i 3 mężczyzn w tym osób niepełnosprawnych

Cele szczegółowe będą realizowane od kwietnia do grudnia 2011r.

Projekt będzie realizowany zgodnie z polityką równych szans.

Ponadto projekt jest zgodny z realizacją celów POKL, z Wojewódzką Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2008-2014 oraz z Systemem Profilaktyki
i opieki Nad Dzieckiem gminy Dobra.

Grupy docelowe

Projekt skierowany jest do grupy 10 osób z terenu gminy Dobra, 7 kobiet, z których 2 są z wykształceniem średnim, 3 z zasadniczym zawodowym, 2 z podstawowym, w tym 1 z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy. Spośród mężczyzn 2 posiada wykształcenie podstawowe i 1 ma zasadnicze zawodowe, w tym jeden ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności i 1 częściową niezdolność do pracy. Grupa ta została wybrana do projektu, ponieważ występuje bezrobocie, niepełnosprawność. Oprócz tych dysfunkcji barierą tych osób jest nieumiejętność poruszania się na rynku pracy, niskie kwalifikacje, niska samoocena i brak umiejętności komunikacyjnych, umiejętności autoprezentacji, izolacja społeczno-zawodowa. Osoby te od wielu lat korzystają ze świadczeń finansowych pomocy społecznej, przez co nie starają się być aktywne, aby zmienić i poprawić sytuację materialno bytową. Przyzwyczaiły się do stałego wsparcia finansowego ze strony instytucji. Udział w projekcie oraz realizacja założonego celu zmieni w pewnym stopniu postawę bierności
i przyczyni się do wykazywania większej aktywności na rynku pracy, a tym samym zwiększy szanse wyłonionej grupy na ograniczenie wykluczenia społecznego.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacji uczestników dokonają pracownicy socjalni OPS Dobra, którzy mają dostęp do informacji na temat osób korzystających z pomocy społecznej oraz świadczonej pracy socjalnej. Kontrakty socjalne zostaną podpisane z 10 osobami, które podpiszą deklaracje uczestnictwa w projekcie. Nie są to osoby kontynuujące bądź powracające. Zakłada się także utworzenie listy rezerwowej 6-ciu uczestników

(4 kobiety i 2 mężczyzn) w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami równości szans, w tym również płci. Osoby zostaną poinformowane o realizowanym projekcie, jego założeniach, celach i działaniach. Kobiety jako grupa w gorszym położeniu na rynku pracy będą stanowiły większość uczestników. Miejsce realizacji projektu jest pozbawione barier, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania w projekcie

 1. Aktywna integracja OPS Dobra: 47.000 zł

 • podpisanie 10 kontraktów socjalnych:7 kobiet i 3 mężczyzn

 • zatrudnienie psychologa

 • zatrudnienie doradcy zawodowego- warsztaty

 • warsztaty "Złota rączka w moim M" usługa - dla 10 osób 10 cykli w środowisku uczestnika: m.in. malowanie ścian, poprawa wyglądu mieszkania, nauka wykonywania prostych napraw w gospodarstwie domowym itp.

 • warsztaty prowadzone przez pracownika socjalnego w zakresie rozwiązywania spraw socjalno-bytowych, nauki gospodarowania budżetem domowym, kształtowania postawy aktywnej i odpowiedzialnej; autoprezentacji , komunikacji

 • warsztaty stylizacji i wizażu- mające na celu zmianę wizerunku(usługa fryzjerska, usługa kosmetyczna), zakup materiałów na warsztaty- dla 10 uczestników

 • promocja zdrowia - spotkania z terapeutą ds. uzależnień

 • poczęstunek w ramach spotkań - catering

 • zakup pomocy dydaktycznych dla uczestników

 1. Praca socjalna OPS Dobra: 6.500zł

 • dodatkowe wynagrodzenie dla 1 pracownika socjalnego

 • delegacja dla pracownika socjalnego, praca socjalna w środowisku jako instrument aktywnej integracji w celu ewaluacji kontraktów socjalnych i aktywizacji uczestników projektu

 1. Zasiłki i pomoc w naturze OPS Dobra: 14.618zł

 • zasiłki celowe aktywizacyjne dla 10 osób

 1. Działania o charakterze środowiskowym OPS Dobra: 34.211zł

 • 2 spotkania wyjazdowe dla 10 uczestników wraz z otoczeniem (wycieczka integracyjna lub inna forma)

 • wyjazd do kina lub teatru(dojazd, poczęstunek, bilety)

 • wyjazd 2 dniowy integracyjno-warsztatowy dla 10 uczestników z otoczeniem

 • spotkanie mikołajkowe kończące projekt - poczęstunek, upominki, catering

 1. Zarządzanie OPS Dobra: 4.050zł

 • delegacje dla zespołu projektowego

 • prowadzenie rachunku bankowego

 • zakup 2 pieczątek na potrzeby projektu

 • zakup materiałów promocyjnych (koce, kubki, ręczniki itp.)

 • zakup metalowej szafy do przechowywania dokumentów

Koszty pośrednie to: 39.803 zł

 • Premia dla kierownika Ośrodka

 • Wynagrodzenie koordynatora projektu

 • Wynagrodzenie księgowej realizującej obsługę finansową projektu

 • zakup materiałów biurowych do bezpośredniej obsługi projektu (papier teczki, segregatory, tonery itp.)

Rezultaty i Produkty

Rezultaty twarde:

* 70% kobiet i 30% mężczyzn zakończy udział w aktywnej integracji i otrzyma

zaświadczenie

* 70% kobiet i 30% mężczyzn skorzysta z wsparcia psychologicznego
* 70% kobiet i 30% mężczyzn skorzysta ze wsparcia doradcy zawodowego
* 70% kobiet i 30% mężczyzn skorzysta z warsztatów stylizacji i wizażu
* 70% kobiet i 30% mężczyzn weźmie udział w warsztatach "Złota rączka w moim M"
* 70% kobiet i 30% mężczyzn zostanie objętych pomocą finansową

Rezultaty twarde będą mierzone poprzez listy obecności, certyfikaty lub zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, warsztatów, oraz opinie wydane przez psychologa i doradcę zawodowego.

Rezultaty miękkie:

* 70% kobiet i 30% mężczyzn wzmocni wiarę we własne siły i możliwości

* 70% kobiet wzmocni umiejętności społeczne wymagane na rynku pracy poprzez

autoprezentację

* 30% mężczyzn wzmocni umiejętności społeczne w zakresie komunikacji

interpersonalnej

* u 70% kobiet i 30% mężczyzn wzrosną umiejętności poruszania się na rynku pracy

* 70% kobiet i 30% mężczyzn poprawi swój wizerunek co znacznie płynie na wzrost

samooceny.

Rezultaty miękkie będą mierzone poprzez: ankiety wypełnione przez uczestników w trakcie realizacji projektu. Uczestnicy dokonają samooceny, oraz ocenią w jakim stopniu udział w projekcie przyczynił sie do osiągnięcia rezultatów miękkich.
Bezpośredni monitoring szkoleń będzie prowadzony przez koordynatora-dokumentacja fotograficzna.

Produkty:

 • 40 godzin warsztatów z psychologiem (narzędzie pomiaru- lista obecności, zdjęcia)

 • 40 godzin warsztatów z doradcą zawodowym (narzędzie pomiaru- lista obecności, zdjęcia)

 • 60 godzin warsztatów z pracownikiem socjalnym (narzędzie pomiaru- lista obecności, zdjęcia,)

 • 10 osób zostanie objętych pomocą finansową (narzędzie pomiaru- lista wypłat)

 • 10 kontraktów socjalnych.

Rezultaty są spójne z celami i działaniami, są adekwatne do problemów i przyczynią się do poprawy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście równości szans.

Zaplanowane działania mają charakter kompleksowy, poprzez szeroki i zróżnicowany zakres wsparcia będą dążyć do zapewnienia niezbędnych i koniecznych umiejętności i kompetencji służących zniwelowaniu istniejących nierówności i polepszeniu sytuacji kobiet i mężczyzn, w tym osób niepełnosprawnych.

Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

OPS w Dobrej posiada doświadczenie w działaniach przeciw wykluczeniu społecznemu i aktywizacji zawodowej realizując zadania statusowe. Od 2008 roku realizuje projekty systemowe. Dysponuje kadrą, która jest zaangażowana w realizację projektów. Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne, niezbędne do realizacji i zarządzania projektem.

0x01 graphic

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 04-04-2011 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 04-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2011 13:09