Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/197/2013


UCHWAŁA NR XXX / 197 / 2013

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.2013, poz. 594 )

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2013 r. o kwotę 199.568,20zł

w dziale 600- Transport i łączność 5.000,-

rozdział 60095 - Pozostała działalność 5.000,-zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 5.000,-zł

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 59.600,-zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59.600,-zł

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 54.000,-zł

użytkowania wieczystego nieruchomości

§ 0920 Pozostałe odsetki 5.600,-zł

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 550,-zł

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z

ich poborem

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 550,-zł

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 550,0-zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia 1.000,-

rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe 1.000,-

§ 0920 Pozostałe odsetki 1.000,-zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 2.972,20 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.346,20 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.346,20zł

rozdział 80110 Gimnazja 626,-zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 626,-zł

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze

w dziale 852 - Pomoc społeczna 6.429-zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 6.429,-zł

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 6.429,-zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 122.017,-

rozdział 85395 Pozostała działalność 122.017,-zł

§ 2327 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 115.489,09zł

realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego

§ 2329 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 6.527,91zł

realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000,-zł

rozdział 92195 Pozostała działalność 2.000,-zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.000,-zł

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2013 r. o kwotę 199.568,20zł

w dziale 600- Transport i łączność 5.000,-

rozdział 60095 - Pozostała działalność 5.000,-zł

§ 0443 Różne opłaty i składki 5.000,-zł

w dziale 750 Administracja publiczna 2.000,-zł

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,-zł

w dziale 758 Różne rozliczenia 34.150,-

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 34.150,-

§ 4810 Rezerwy 34.150,-zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 27.972,20zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.346,20

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.346,20zł

rozdział 80104 Przedszkola 25.000,-zł

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 25.000,-zł

terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na

dofinansowanie zadań bieżących

rozdział 80110 Gimnazja 626,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 626,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 6.429,-zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 6.429,-zł

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.429,-zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 122.017,00

rozdział 85395 Pozostała działalność 122.017,-zł

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.114,26zł

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.249,99zł

§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 3.808,07zł

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 215,25zł

§ 4127 składki na Fundusz Pracy 541,80zł

§ 4129 składki na Fundusz Pracy 30,63zł

§ 4137 składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.872,58zł

§ 4139 składki na ubezpieczenie zdrowotne 275,42zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 14.083,92zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 796,08zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6.919,87zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 391,13zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych 61.501,68zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 3.476,32zł

§ 4417 Podróże służbowe krajowe 1.646,91zł

§ 4419 Podróże służbowe krajowe 93,09zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000,-zł

rozdział 92195 Pozostała działalność 2.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,-zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Padziński

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 25-07-2013 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 25-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2013 09:44