Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII-145-2012


UCHWAŁA NR XXII / 145 / 2012

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2012 r. o kwotę 169.171,62zł

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.791,-zł

rozdział 01095 Pozostała działalność 5.791,-zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 5.791,-zł

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.180,-

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.180,-

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości 500,-zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 176,-zł

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.324,-zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 4.180,-zł

w dziale 750 Administracja publiczna 50,-zł

rozdział 75095 Pozostała działalność 50,-zł

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 50,-zł

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 5.200,-

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 3.190,-zł

od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0340 Podatek od środków transportowych 3.100,-zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 90,-zł

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 2.010,-zł

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 2.010,-zł

w dziale 758 Różne rozliczenia 19.920,62

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 19.920,62

§ 0920 Pozostałe odsetki 650,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 19.270,62zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 852 - Pomoc społeczna 104.930-zł

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 7.830,-zł

emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz

niektóre świadczenia rodzinne

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 80,-zł

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 7.750,-zł

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.100,-zł

§ 0830 - Wpływy z usług 7.100,-zł

rozdział 85295 Pozostała działalność 90.000,-zł

§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 90.000,-zł

realizowane przez gminę na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27.100,-zł

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 22.000,-zł

§ 2730 Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników 22.000,-zł

zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie

i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach

rozdział 92195 Pozostała działalność 5.100,-zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5.100,-zł

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2012 r. o kwotę 169.171,62zł

w dziale 757 Obsługa długu publicznego 38.000,-zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 38.000,-zł

jednostek samorządu terytorialnego,

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 38.000,-zł

                          przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

w dziale 758 Różne rozliczenia 14.071,62zł

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 14.071,62zł

§ 4810 Rezerwy 14.071,62zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 90.000,-zł

rozdział 85295 Pozostała działalność 90.000,-zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 90.000,-zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27.100,-zł

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 22.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 22.000,-zł

rozdział 92195 Pozostała działalność 5.100,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.100,-zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący rady Miejskiej

w Dobrej

Damian Padziński

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 16-10-2012 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 16-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 16-10-2012 13:56