Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/82/2011


UCHWAŁA NR XII/82/2011

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r nr 142, poz.1591 z poźn. zmianami) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.)Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje,

§1. Uchwala się: „ Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik nr 1

Do Uchwały Nr XII/82/2011

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia17 listopada 2011 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY

Gminy Dobra

z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność

pożytku publicznego

na rok 2012

WSTĘP

Priorytetowym zadaniem gminy jest służenie mieszkańcom w sposób najskuteczniejszy, w ramach posiadanych środków. Działalność organizacji pozarządowych jest przejawem aktywności różnych środowisk społeczności lokalnej. Dlatego też prowadzenie aktywnej współpracy władz gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może przynieść wiele korzyści społecznych.

„Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”. wyznacza obszary współpracy między Gminą Dobra, a organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

SŁOWNICZEK POJĘĆ

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) Ustawa - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami);

2) Program - Program Współpracy Gminy Dobra z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012

3) Organizacje pozarządowe - organizacje pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) Działalność pożytku publicznego - działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, a realizowanych według Programu Współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012;

5) Gmina - Gmina Dobra;

6) Rada - Rada Miejska;

7) Burmistrz - Burmistrza Dobrej ;

8) Dotacji - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art.127 ust. 1 pkt. 1 lit,e oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

9) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust.2 ustawy

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Głównym założeniem Programu jest określenie form udziału organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w działalności w sferze zadań publicznych Gminy określonych w art. 4 ustawy. Program podaje możliwości włączenia podmiotów Programu na zasadzie partnerstwa do działalności społecznie użytecznej, na rzecz pożytku publicznego i stanowi element polityki społeczno- finansowej Gminy.

II. CELE PROGRAMU

Cel główny:

Głównym celem Programu jest budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służy temu wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

Cele szczegółowe:

1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;

3) aktywizacja społeczności lokalnej;

4) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

III. PODMIOTY PROGRAMU

Podmiotami Programu współpracy są:

1) organizacje pozarządowe;

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; prowadzące działalność na terenie Gminy Dobra lub na rzecz jej mieszkańców.

4) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane .

IV. ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Gmina realizuje zadania publiczne wymienione w rozdziale „Kierunki współpracy” we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana na zasadach:

1) pomocniczości - powierzenie organizacjom pozarządowym tych zadań, które mogą być zrealizowane efektywniej niż poprzez instytucje gminne;

2) suwerenności stron - zachowanie autonomii i nie ingerowanie w wewnętrzne sprawy organizacji;

3) partnerstwa - współpraca na równych prawach i na zasadzie dobrowolności udziału;

4) efektywności - dążenie wszystkich zainteresowanych do osiągania najlepszych efektów realizując zadania publiczne przy danych środkach i możliwościach;

5) uczciwej konkurencji - tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy;

6) jawności- stosowanie jawnych kryteriów finansowych i poza finansowych.

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może przybierać formy pozafinansowe i finansowe.

V. ZAKRES WSPÓŁPRACY

Zakres współpracy obejmuje:

1) podejmowanie wspólnych działań na rzecz określenia potrzeb i problemów mieszkańców Gminy Dobra ;

2) współpraca przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Dobra;

3) współpraca przy wykorzystywaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania;

4) koordynacja działań w celu rozwiązywania problemów społecznych;

5) wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację programów;

6) promocja najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Dobra;

7) inspirowanie działań na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej umożliwiającej wymianę informacji i doświadczeń w zakresie roli organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych regionu i środowisk lokalnych.

VI. FORMY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy odbywać się będzie w szczególności w formach finansowych i pozafinansowych.

2. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych, może odbywać się w formach:

  • - powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

  • - wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Pozafinansowe formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczą:

  • - wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności

i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków np. publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej gminy : www.dobragmina.pl , udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Miejskiej w Dobrej

  • - konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji, zgodnie z uchwałą Nr XVIII/309/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2010 r,

  • - tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

  • - pomocy w nawiązywaniu i utrzymywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów zewnętrznych, w tym międzynarodowych,

  • - pomocy technicznej m.in. udostępniania lokali gminnych na potrzeby organizacji pozarządowych,

  • - promocji działalności organizacji pozarządowych w zakresie wykonywanych zadań na stronie internetowej gminy oraz w lokalnej prasie w „Wiadomościach Doberskich”.

  • - udzielanie rekomendacji organizacjom i innym podmiotom współpracującym z gminą

  • - udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, w tym promowanie ciekawych programów, opiniowanie wniosków o dotację ze źródeł trzecich, informowanie o szkoleniach dotyczących zdobywania funduszy

4. Dotacje, o których mowa w pkt. 2: mogą być wykorzystane przede wszystkim na pokrycie kosztów bezpośrednich wykonania tych zadań. Koszty ogólne (pośrednie) mogą być pokrywane proporcjonalnie do udziału realizowanego zadania w całości działań organizacji, dotacje mogą być przyznane w granicach do 100% całości zadania, nie mogą być wykorzystywane w szczególności na: zadania i zakupy inwestycyjne, zakup gruntów, działalność gospodarczą, pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji pozarządowej starającej się o przyznanie dotacji, w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicznego.

5. Gmina może nieodpłatnie użyczyć środek trwały organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, w zakresie i czasie niezbędnym dla realizacji zleconego zadania. 6. Współpraca Gminy z organizacjami opierać się będzie na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

VII. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLKICZNE

1. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a) wspieranie działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży;

b) realizacja działań mających na celu ochronę przyrody i ochronę zwierząt,

2. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania:

a) działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży - kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych

i regionalnych;

b) wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizację zajęć świetlicowych, a także organizację innych aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;

3. w zakresie kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i turystyki:

a) organizacja wystaw, imprez plenerowych nawiązujących do tradycji narodowej i regionalnej

b) kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury;

c) podejmowanie działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy

d) promocja produktu „ regionalnego”

4. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu :

a) organizacja szkoleń dzieci i młodzieży, uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach sportowych ,

b) przygotowania i uczestnictwo klubów sportowych różnych dyscyplin w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach sportowych,

c) zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach Uczniowskich Klubów Sportowych, d) współorganizowanie różnych imprez sportowych,

e) popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci , młodzieży i dorosłych poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych na terenie gminy

5. w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

a) wspieranie osób wykluczonych społecznie poprzez reintegrację zawodową

mającą na celu odbudowanie i podtrzymywanie u takich osób zdolności samodzielnego świadczenia pracy i wsparcia w umiejętności jej poszukiwania.

b) wspieranie działalności w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,

6. w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

a) organizacja imprez, spotkań i konkursów propagujących zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży

b) upowszechnianie wiedzy na rzecz bezpieczeństwa publicznego i obronności państwa

c) pomoc ofiarom klęsk żywiołowych

7. w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

a) rozwijanie współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej na polu gospodarczym, ekologicznym, kulturalnym, sportowym i społecznym

b) utrzymywanie współpracy i zorganizowanie wymiany grup mieszkańców Gminy Dobra z grupami mieszkańców gmin partnerskich,

c) promocja gminy Dobra

8. w zakresie ochrony i promocji zdrowia

a) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

b) edukacja prozdrowotna

c) propagowanie aktywnych form życia bez nałogów

9. działalność charytatywna - wspieranie biednych i potrzebujących

VIII OKRES REALIZACJI PROGRAMU

1. Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert.

3. Realizacja zadań programu może być zlecona organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z pominięciem konkursu na zasadach określonych w art. 19a ustawy

IX SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Program będzie realizowany poprzez udział podmiotów Programu w spotkaniach organizowanych przez jego realizatorów.

2. Organizacje pozarządowe mogą kierować na bieżąco uwagi i propozycje dotyczące realizacji Programu do pracowników Urzędu merytorycznie odpowiedzialnych za dany obszar działalności. .

3. Do zawieranych w ramach Programu umów, stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o finansach publicznych, a także odpowiednio Kodeksu Cywilnego , ustawy o zamówieniach publicznych oraz obowiązującego prawa miejscowego.

X WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU :

1. Realizacja zleconych zadań publicznych może być dokonywana w ramach

i do wysokości środków wyodrębnionych na ten cel w budżecie gminy Dobra na 2012 rok co najmniej 200.000zł

XI SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające na celu ocenę

realizacji wykonania Programu.

2. Celem ewaluacji za rok 2012 będzie ocena realizacji celów głównych i szczegółowych Programu.

3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:

a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,

b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

c) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,

d) liczba umów, które nie zostały zrealizowane,

e) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach.

XII TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT OTWARTYCH W KONKURSACH OFERT:

1. Oferty złożone przez organizacje i inne podmioty opiniuje specjalnie do tego powołana Komisja Konkursowa.

2. Burmistrz powołuje Komisję Konkursową w drodze zarządzenia, każdorazowo w związku z ogłoszonym konkursem ofert.

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą minimum 3 osoby, w tym przedstawiciele Burmistrza oraz co najmniej 1 przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy,

z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie.

4. W pracach Komisji mogą brać udział osoby, nie będące członkami Komisji, zaproszone do udziału w jego pracach przez przewodniczącego Komisji.

5. Pracami Komisji Konkursowej kieruje przewodniczący Komisji, wskazany przez Burmistrza w zarządzeniu o powołaniu Komisji.

6. Komisja Konkursowa dokonuje oceny złożonych wniosków w terminie i według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na kartach oceny formalnej i merytorycznej.

7. Komisja Konkursowa sporządza i przedstawia Burmistrzowi protokół wraz z propozycją wyboru oferty lub ofert i wysokości dotacji na realizację zadania publicznego.

8. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

9. Dokumentację związaną z procedurą pracy Komisji Konkursowej prowadzi komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Dobrej odpowiedzialna za realizację konkursu.

XIII INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI :

1. „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2012” został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr XVIII/309/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących

działalności statutowej tych organizacji.

2. Projekt Programu, celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji, został zamieszczony na stronie internetowej gminy http://www.ldobragmina.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej.

3. Konsultacje przyjęły formę pisemnego wyrażania opinii dotyczących projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2012.”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 30-11-2011 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 30-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2011 12:58