Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Załącznik do uchwały nr XVIII/116/2012


Załącznik do uchwały Nr XVIII/116/2012

Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27-04-2012 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY DOBRA

NA ROK 2012


Projekt „POMÓŻ SOBIE- od bierności do aktywności ” jest projektem systemowym, realizowanym w partnerstwie.

Partnerzy projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie, Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie, Ośrodek Pomocy Społecznej
w Węgorzynie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku, Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radowie Małym oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej.
Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie.

Okres realizacji projektu od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

Całkowity koszt projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobrej wynosi: 151.502

Dofinansowanie ze środków unijnych: 136.352

Wkład własny: 15.150

Projekt skierowany jest do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu wiejskiego, jakim jest Gmina Dobra. Głównym problemem na terenie gminy jest zjawisko bezrobocia. Po upadku PGR wiele osób nie może do dziś odnaleźć się
w nieustannie zmieniających się warunkach na rynku pracy. Brak nowych miejsc pracy,
a także nieaktualne kwalifikacje utrudniają znalezienie zatrudnienia. Konsekwencją braku pracy jest pogorszenie sytuacji finansowej, jak również poczucie bezsilności, zaburzeń
w relacjach rodziny i może być powodem izolacji społecznej. Osoby te charakteryzuje pasywność i apatia, często są uzależnione od nałogów. Przejawiają postawę życiowej bezradności i bierności. Negatywne zmiany powodują nasilanie się patologii, które powodują rozpad rodziny. Problemy te nie dotyczą tylko dorosłych, ale także dzieci, które są zaniedbane wychowawczo, gdyż relacje rodzinne są zaburzone. Zasadna jest, zatem realizacja projektu, którego zadaniem jest wypracowanie i realizowanie form aktywnej integracji zmierzające do odzyskania poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, podniesienie kompetencji społecznych, zwiększenie umiejętności poruszania sie na rynku pracy, kształtowanie postaw samodzielności i gotowości do zmian.

Z analizy danych na dzień 30.11.2011 r. wynika, iż 726 osób w rodzinach korzystało
z pomocy społecznej. Na 262 osoby, którym decyzją przyznano świadczenie (180-K tj. 69%
i 82- M tj. 31%) 188 osób tj. 72% korzystało z pomocy społecznej z powodu bezrobocia -
w tym 132 K tj.71% i 56 M tj. 29%. Z danych PUP w Łobzie wynika, że na 381 osób zarejestrowanych, jako bezrobotni z prawem lub bez do zasiłku 188 tj. 49, 5 % to kobiety
a 193 tj. 50, 5 % to mężczyźni. Największa grupa to osoby bez wykształcenia lub z niskimi kwalifikacjami. Wyniki mówią same za siebie to kobiety częściej zgłaszają sie do OPS
o pomoc finansową, to na nich spoczywa odpowiedzialność za funkcjonowanie rodzin, one rezygnują z zatrudnienia i pozostają w domu. Wysoka liczba kobiet korzystających z pomocy wskazuje na potrzebę objęcia działaniami projektowymi w większej ilości kobiety, które
ze względu na pełnienie ról rodzinnych mają utrudniony dostęp do rynku pracy i to przede wszystkim one są odizolowane od życia społecznego. Problem w grupie niepełnosprawnych stanowią bariery w sferze rozpoznania swojego potencjału psychospołecznego oraz bardzo mała świadomość swoich praw oraz możliwości. Osoby niepełnosprawne będące klientami OPS są lękliwe, samotne, skryte, niepewne siebie i ubogie, co w konsekwencji zwiększa ryzyko wykluczenia społecznego tej grupy. Na dzień 30.11.2011 r. 86 osobom przyznano decyzją świadczenie ( 245 osób w rodzinie) tj. 21% ogółu w tym: 54-K i 32- M z orzeczoną niepełnosprawnością korzystało z pomocy finansowej w OPS. Zjawisko bezrobocia oraz niepełnosprawności uderza przede wszystkim w sferę emocjonalną. Oznacza to, że osoby dotknięte tymi dysfunkcjami wymagają zindywidualizowanych form wsparcia, dostosowanych do nich potrzeb a przede wszystkim na rozwój ich kompetencji społecznych. Zwiększenie poczucia własnej wartości, jak i samoświadomości, umożliwi im swobodne poruszanie się we współczesnej cywilizacji.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji VII Priorytetu POKL poprzez rozwijanie form aktywnej integracji i pracy socjalnej
i umożliwienie dostępu do nich osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. Projekt podejmuje działania na rzecz podniesienia kompetencji społeczno-zawodowych, wsparcia i stworzenia warunków do reintegracji społecznej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania w projekcie zmierzają do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych i zawodowych. Kompleksowe podejście
do potrzeb klienta pomocy społecznej, wielopłaszczyznowe wsparcie poprzez wykorzystanie narzędzi i instrumentów aktywnej integracji a także wsparcie materialne przyczyni się
do motywowania i aktywizowania klientów pomocy społecznej oraz do usamodzielnienia się
i wyjścia poza system pomocowy.

Wartością dodaną projektu jest wzmocnienie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawa sposobu funkcjonowania rodzin uczestników projektu. Wzrost pozytywnego wizerunku i społecznego poparcia dla działań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pogłębienie współpracy pomiędzy PCPR, OPS i PUP , wzrost zaufania i pozytywnego wizerunku oraz społecznego poparcia dla działań realizowanych przez OPS i PCPR .

Należy podkreślić, że bez wsparcia finansowego EFS, projekt nie mógłby być wogóle realizowany. Oddziaływanie projektu polegać będzie na zmianie postaw uczestników projektu oraz osób z ich najbliższego otoczenia, z pasywnych na aktywnych, a także na zmianie sposobu funkcjonowania i postrzegania, beneficjentów projektu w środowisku lokalnym. Ponadto realizacja projektu wpłynie na lepsze postrzeganie przez środowisko lokalne samego OPS oraz osób pomagających. Kontynuacja projektu pozwoli na utrwalenie tego wizerunku, przez co zwiększy się zaufanie do instytucji pomocowych.

Projekt będzie realizowany zgodnie z polityką równych szans. Ponadto projekt jest zgodny z realizacją celów POKL, z Wojewódzką Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2008-2014 oraz Systemem Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem gminy Dobra.

Celem głównym projektu jest umożliwienie osobom bezrobotnym
i nieaktywnym zawodowo z terenu gminy Dobra dostępu do różnych form aktywnej integracji zmierzającej do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizowanie następujących celów szczegółowych:

Cele szczegółowe:

 • nabycie umiejętności przyczyniających się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego

 • nabycie umiejętności poprawiających relacje w rodzinie

 • upowszechnienie pracy socjalnej

 • objęcie wsparciem finansowym

 • integracja środowiskowa uczestników

Cele szczegółowe będą realizowane od stycznia do grudnia 2012r.

Grupy docelowe

Grupą docelową w projekcie będzie 10 osób 7K i 3M z terenu Gminy Dobra -teren wiejski. Wśród nich będą 3 osoby niepełnosprawne. W ramach projektu będą wyłącznie nowi uczestnicy, brak osób kontynuujących udział w projekcie ani też osób powracających do projektu. Są osoby bezrobotne poszukujące pracy lub niepozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej w tym osoby niepełnosprawne. Są to osoby
z wykształceniem podstawowym bądź zawodowym, zagrożone lub wykluczone społecznie. W wieku od 15 do 64 lat. Osoby niepełnosprawne z trwałą lub okresową niezdolnością do wypełniania ról społecznych.

Zgodnie z danymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie wynika, iż brak jest wyraźnej dysproporcji wg płci dotyczącej bezrobocia. Natomiast wyraźna jest dysproporcja
z danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej tj. osób korzystających z pomocy społecznej potwierdzająca istnienie stereotypów dotyczących ról kobiety i mężczyzny. Zgodnie
z zakorzenionymi poglądami na terenach wiejskich rola kobiety jest funkcja opiekuńcza
i gospodyni domowej zaś mężczyzna powinien być osobą silną, samodzielną zarabiającą na dom. Kobiety te podporządkowały sie mężczyznom, taki wzorzec wyniosły z domu i taki też przekazują swoim dzieciom. Rodziny te, najczęściej wielopokoleniowe, nie umieją żyć bez wsparcia pomocy społecznej. Ciężka sytuacja życiowa tych osób rodzi rozgoryczenie, rozpad podstawowych wartości, destrukcję rodziny. Powoduje, że mają problem w odnalezieniu się w życiu społecznym i przede wszystkim nie podejmują żadnych działań, aby we własnym zakresie poprawić swoją sytuację. Bez specjalistycznej pomocy nie są w stanie zmienić swojego położenia. Ze względu na swoją bierność życiową wymagają realizowania form aktywnej integracji zmierzające do odzyskania poczucia własnej wartości i wiary we własne siły, podniesienie kompetencji społecznych, zwiększenie umiejętności poruszania sie na rynku pracy, kształtowanie postaw samodzielności i gotowości do zmian.

Planując strukturę grupy docelowej projektu ze względu na płeć wzięto pod uwagę fakt, że mężczyźni z tytułu większej dyspozycyjności (brak konieczności pełnienia ról opiekuńczych i rodzinnych), mają łatwiejszy dostęp do zatrudnienia (np. prace sezonowe
i dorywcze). Kobietom trudniej znaleźć pracę z uwagi na konieczność wypełniania obowiązków rodzinnych i opiekuńczych. Ze względu na długi okres pozostawania bez pracy
i często również brak doświadczenia zawodowego, kobiety wykazują niższą motywację
do podjęcia zatrudnienia.

Rekrutacja do projektu

Termin rekrutacji do projektu odbędzie się: styczeń - marzec 2012 r. Na podstawie diagnozy potrzeb w wywiadach środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych w 2011 r., zostanie wyłoniona grupa osób (spełniająca kryterium grupy docelowej), którym zaproponowany będzie udział w projekcie. Możliwe też będzie samodzielne zgłoszenie się chętnych do projektu, w wyniku ukazania się ogłoszeń ( tablica ogłoszeń OPS i UM Dobra oraz ogłoszenie o naborze w Wiadomościach Lokalnych). Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami równości szans, w tym też płci. Projekt skierowany jest do 10 osób - 7 kobiet i 3 mężczyzn.

Zakłada się utworzenie listy rezerwowej: 6 uczestników - 4 K i 2 M.

Rekrutacja oraz utworzenie listy uczestników, w tym też listy rezerwowej odbędzie się
z udziałem 2 pracowników socjalnych oraz koordynatora. Podczas rekrutacji pracownicy socjalni oraz koordynator kierować się będą sytuacją ekonomiczną, zawodową oraz rodzinną potencjalnych uczestników projektu. Po uwagę brany będzie także stopień motywacji
i potencjał beneficjenta ostatecznego. Uczestnicy projektu zostaną poinformowani z założeniach, celach i zaplanowanych w projekcie działaniach. Proces rekrutacji: wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wywiad środowiskowy, podpisanie kontraktu socjalnego, podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Działania w projekcie

 1. Aktywna integracja OPS Dobra: 56.000 zł

 • podpisanie 10 kontraktów socjalnych, wywiadów środowiskowych :7 kobiet i 3 mężczyzn

 • doradztwo psychologiczne

 • doradztwo zawodowe

 • warsztaty "Złota rączka w moim M" usługa - dla 10 osób 10 cykli w środowisku uczestnika; wraz z instruktorem nauka praktyczna : m.in. malowanie ścian, tapetowanie, wymiana podłóg, poprawa wyglądu mieszkania, wykonywanie prostych napraw w gospodarstwie domowym itp.

 • promocja zdrowia - spotkania z terapeutą ds. uzależnień

 • poczęstunek w ramach spotkań

 • zakup upominków dla uczestników

 • opłata za wynajem sali na spotkania ze specjalistami

 • opłacenie składki zdrowotnej uczestnikom projektu

 • organizacja spotkań

 1. Praca socjalna OPS Dobra: 8.200

 • Dodatek do wynagrodzenia z tytułu zwiększenia zakresu obowiązków dla pracowników socjalnych m.in. wykonujących pracę socjalną z uczestnikami projekt, przeprowadzenie rekrutacji, działania motywacyjne, monitoring

 1. Zasiłki i pomoc w naturze OPS Dobra: 15.150

 • zasiłki celowe aktywizacyjne dla 10 osób

 1. Działania o charakterze środowiskowym OPS Dobra: 16.500

 • wyjazd do kina lub teatru - uczestnicy wraz z otoczeniem (dojazd, poczęstunek, bilety)

 • wyjazd integracyjno-kulturoznawczy dla 10 uczestników z otoczeniem

 • spotkanie mikołajkowe kończące projekt - poczęstunek, upominki, catering

 1. Zarządzanie OPS Dobra: 6.652

 • delegacje dla zespołu projektowego

 • prowadzenie rachunku bankowego

 • zakup pieczątki na potrzeby projektu

 • zakup oprogramowania Microsft Office 20110

 • zakup kolorowej drukarki laserowej

 • zakup tonerów i tuszy

Koszty pośrednie to: 49.000

 • Dodatek do wynagrodzenia z tytułu zwiększenia zakresu obowiązków dla kierownika Ośrodka

 • Dodatek do wynagrodzenia z tytułu zwiększenia zakresu obowiązków dla koordynatora projektu

 • Dodatek do wynagrodzenia z tytułu zwiększenia zakresu obowiązków dla księgowej realizującej obsługę finansową projektu

 • Dodatek do wynagrodzenia z tytułu zwiększenia zakresu obowiązków dla pracownika Ośrodka - obsługa kadrowa i administracyjna.

 • zakup materiałów biurowych do bezpośredniej obsługi projektu (papier teczki, segregatory, drobne artykuły biurowe, itp.)

Realizacja projektu, osiągnięcie zamierzonego celu i w sposób bezpośredni przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu VII PO KL.

Rezultaty są spójne z celami i działaniami, są adekwatne do problemów i przyczynią się do poprawy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście równości szans.

Zaplanowane działania mają charakter kompleksowy, poprzez szeroki i zróżnicowany zakres wsparcia będą dążyć do zapewnienia niezbędnych i koniecznych umiejętności i kompetencji służących zniwelowaniu istniejących nierówności i polepszeniu sytuacji kobiet i mężczyzn, w tym osób niepełnosprawnych.

Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej posiada doświadczenie w działaniach przeciw wykluczeniu społecznemu i aktywizacji zawodowej realizując zadania statusowe. Od 2008 roku realizuje projekty systemowe. Dysponuje kompetentną kadrą, która jest zaangażowana w realizację projektów. Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne, niezbędne do realizacji i zarządzania projektem.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 11-05-2012 09:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 11-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2012 09:13