Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV/28/2011


U c h w a ł a Nr IV/28/2011

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.), art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.), Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobra, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2010 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

IV/28/ 2011 Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 28-01-2011 r.

Regulamin

w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dobra

§ 1. 1. Regulamin określa rodzaje świadczeń na pomoc zdrowotną, zwanych dalej „świadczeniami pomocy zdrowotnej”, oraz warunki i sposoby ich przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Dobra, korzystających z opieki zdrowotnej.

2. Środki finansowe przeznaczone na świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli wyodrębnia się w planach finansowych szkół i placówek w wysokości 0,3% rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli.

 1. Środkami, o których mowa w ust. 2, dysponuje dyrektor szkoły, który powołuje trzy osobową komisję ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej, w skład której wchodzą: 2 nauczycieli wybranych przez Radę Pedagogiczną oraz zastępca dyrektora szkoły, a przypadku gdy nie ma zastępcy dyrektora, osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

 2. Decyzję o przyznaniu i wysokości pomocy zdrowotnej podejmuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę opinię komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej.

 3. Komisja ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej opracowuje „Regulamin pracy Komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej”.

 4. W szkole prowadzona jest ewidencja wniosków i decyzji.

 5. Posiedzenia komisji są protokołowane

 6. Członkowie komisji są obowiązani do zachowania tajemnicy w sprawach wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu komisji.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę Dobra w wymiarze co najmniej ? obowiązkowego wymiaru zajęć;

 2. emerytowanych nauczycielach lub nauczycielach na rencie - należy przez to rozumieć nauczycieli, którzy przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w placówkach lub szkołach, o których mowa w pkt. 1, a także nauczyciel korzystających z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

§ 3. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń pomocy zdrowotnej są nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej ? obowiązkowego wymiaru zajęć oraz emerytowani nauczyciele lub nauczyciele na rencie, którzy:

 1. leczą się z powodu przewlekłej lub ciężkiej choroby i ponoszą stałe koszty związane z chorobą,

 2. długotrwale korzystają z pomocy lekarza specjalisty,

 3. ponoszą koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i niezbędnej aparatury medycznej.

§ 4. Wysokość przyznanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od:

 1. przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację materialną nauczyciela,

 2. sytuacji materialnej nauczyciela oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe,

 3. wysokości udokumentowanych przez nauczyciela kosztów leczenia,

 4. wysokości środków finansowych przyznanych szkole na ten cel przez organ prowadzący w danym roku.

 5. Pomoc zdrowotna może być udzielona jeden raz w roku budżetowym. W uzasadnionych szczególnie ciężkich przypadkach pomoc może być przyznana dwukrotnie w danym roku.

 6. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

§ 5. 1.Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela wniosku do dyrektora szkoły na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 1. Do wniosku należy dołączyć:

a) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela;

b) imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia;

c) oświadczenie o wysokości dochodu brutto przypadającego na jednego członka rodziny w ostatnich trzech miesiącach poprzedzające złożenie wniosku.

3. Wniosek o przyznanie nauczycielowi pomocy zdrowotnej może złożyć również w imieniu nauczyciela, jeżeli nie jest on zdolny do podejmowania osobiście czynności w tym zakresie członek rodziny nauczyciela, prowadzący z nim wspólne gospodarstwo domowe, mający pełnomocnictwo nauczyciela ubiegającego się o świadczenie bądź orzeczenie o jego stopniu niepełnosprawności.

4. W przypadku jednoczesnego zatrudnienia w dwu lub więcej szkołach nauczyciel zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, wskazując podstawowy stosunek pracy, w którym będzie uprawniony do pomocy zdrowotnej.

§ 6. 1. W przypadku odmowy przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi przysługuje odwołanie do Burmistrza Dobrej.

 1. Odwołanie składa się za pośrednictwem dyrektora szkoły, w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji odmownej.

§ 7. 1. Postanowienia regulaminu zostaną podane do wiadomości wszystkim uprawnionym.

2.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wniosek

o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych oraz emerytów i rencistów - byłych nauczycieli

……………………………………

Miejscowość, data

Imię i nazwisko wnioskodawcy -

……………………………………………………..

Adres zamieszkania i nr telefonu -

………………………………………………………

Wymiar zatrudnienia nauczyciela -

………………………………………………………

Imię i nazwisko dyrektora szkoły -

………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły -

………………………………………………………

Uzasadnienie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie

Ja niżej podpisany oświadczam, że w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku dochody moje i wszystkich członków mojej rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, wyniosły łącznie …………………zł (brutto) co w przeliczeniu na 1 osobę wynosi ……………..złotych /miesiąc.

………………………………..

Podpis Wnioskodawcy

W załączeniu:

1. aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela;

2. imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia;

3. dokumenty poświadczające wysokość dochodów, o których mowa w powyższym oświadczeniu.

Opinia komisji i proponowana wysokość pomocy finansowej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy członków komisji:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Decyzja dyrektora szkoły:

1. o przyznaniu pomocy zdrowotnej w wysokości: ………………………………………zł

2. o odmowie przyznania pomocy zdrowotnej z powodu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 17-02-2011 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 17-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2011 13:11