Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/193/2013


UCHWAŁA NR XXIX/193/2013

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie : lokalnego Programu Pomocy Społecznej
p.n.
„POMÓŻ SOBIE- od bierności do aktywności ”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2013, poz. 182 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje

§ 1. Przyjmuje się lokalny Program Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z terenu wiejskiego p.n. „POMÓŻ SOBIE- od bierności do aktywności ”, którego program stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dobrej

Damian Padziński

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/193/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 maja 2013 r.

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE DOBRA

NA ROK 2013-2014

Projekt „POMÓŻ SOBIE- od bierności do aktywności ” jest projektem systemowym, realizowanym w partnerstwie.

Partnerzy projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie, Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie, Ośrodek Pomocy Społecznej
w Węgorzynie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku, Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radowie Małym oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej.
Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie.

Okres realizacji projektu od 01.01.2013 do 31.12.2014 r.

Całkowity koszt projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej wynosi: 226.625,- zł w tym:

w 2013r. całkowity koszt projektu wynosi: 135.575,- w tym:

dofinansowanie ze środków unijnych: 122.017,-

wkład własny: 13.558,-

w 2014r. całkowity koszt projektu wynosi: 91.050,- w tym:

dofinansowanie ze środków unijnych: 81.945,-

wkład własny: 9.105,- zł

Projekt skierowany jest do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu wiejskiego, jakim jest Gmina Dobra. Głównym problemem na terenie gminy jest zjawisko bezrobocia. Po upadku PGR wiele osób nie może do dziś odnaleźć się
w nieustannie zmieniających się warunkach na rynku pracy. Brak nowych miejsc pracy,
a także nieaktualne kwalifikacje utrudniają znalezienie zatrudnienia. Konsekwencją braku pracy jest pogorszenie sytuacji finansowej, jak również poczucie bezsilności, zaburzeń
w relacjach rodziny i może być powodem izolacji społecznej. Osoby te charakteryzuje pasywność i apatia, często są uzależnione od nałogów. Przejawiają postawę życiowej bezradności i bierności. Negatywne zmiany powodują nasilanie się patologii, które powodują rozpad rodziny. Problemy te nie dotyczą tylko dorosłych, ale także dzieci, które są zaniedbane wychowawczo, gdyż relacje rodzinne są zaburzone. Zasadna jest, zatem realizacja projektu, którego zadaniem jest wypracowanie i realizowanie form aktywnej integracji zmierzające do odzyskania poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, podniesienie kompetencji społecznych, zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy, kształtowanie postaw samodzielności i gotowości do zmian.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji VII Priorytetu POKL poprzez rozwijanie form aktywnej integracji i pracy socjalnej
i umożliwienie dostępu do nich osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. Projekt podejmuje działania na rzecz podniesienia kompetencji społeczno-zawodowych, wsparcia i stworzenia warunków do reintegracji społecznej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania w projekcie zmierzają do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych i zawodowych. Kompleksowe podejście
do potrzeb klienta pomocy społecznej, wielopłaszczyznowe wsparcie poprzez wykorzystanie narzędzi i instrumentów aktywnej integracji a także wsparcie materialne przyczyni się
do motywowania i aktywizowania klientów pomocy społecznej oraz do usamodzielnienia się
i wyjścia poza system pomocowy.

Wartością dodaną projektu jest wzmocnienie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawa sposobu funkcjonowania rodzin uczestników projektu. Wzrost pozytywnego wizerunku i społecznego poparcia dla działań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pogłębienie współpracy pomiędzy PCPR, OPS i PUP , wzrost zaufania i pozytywnego wizerunku oraz społecznego poparcia dla działań realizowanych przez OPS i PCPR .

Należy podkreślić, że bez wsparcia finansowego EFS, projekt nie mógłby być w ogóle realizowany. Oddziaływanie projektu polegać będzie na zmianie postaw uczestników projektu oraz osób z ich najbliższego otoczenia, z pasywnych na aktywnych, a także na zmianie sposobu funkcjonowania i postrzegania, beneficjentów projektu w środowisku lokalnym. Ponadto realizacja projektu wpłynie na lepsze postrzeganie przez środowisko lokalne samego OPS oraz osób pomagających. Kontynuacja projektu pozwoli na utrwalenie tego wizerunku, przez co zwiększy się zaufanie do instytucji pomocowych.

Projekt będzie realizowany zgodnie z polityką równych szans. Ponadto projekt jest zgodny z realizacją celów POKL, z Wojewódzką Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2008-2014 oraz Systemem Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem gminy Dobra.

Celem głównym projektu jest umożliwienie osobom bezrobotnym
i nieaktywnym zawodowo z terenu gminy Dobra dostępu do różnych form aktywnej integracji zmierzającej do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizowanie następujących celów szczegółowych:

Cele szczegółowe:

 • nabycie umiejętności przyczyniających się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego

 • nabycie umiejętności poprawiających relacje w rodzinie

 • upowszechnienie pracy socjalnej

 • objęcie wsparciem finansowym

 • integracja środowiskowa uczestników

Cele szczegółowe będą realizowane od stycznia 2013 r. do grudnia 2014r.

Grupy docelowe

Grupą docelową w projekcie będzie 17 osób: 13 kobiet i 4 mężczyzn z terenu Gminy Dobra -teren wiejski. Wśród nich będą osoby niepełnosprawne. Są osoby bezrobotne poszukujące pracy lub niepozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej w tym osoby niepełnosprawne. Są to osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym, zagrożone lub wykluczone społecznie. W wieku od 15 do 64 lat. Osoby niepełnosprawne z trwałą lub okresową niezdolnością do wypełniania ról społecznych.

Planując strukturę grupy docelowej projektu ze względu na płeć wzięto pod uwagę fakt, że mężczyźni z tytułu większej dyspozycyjności (brak konieczności pełnienia ról opiekuńczych i rodzinnych), mają łatwiejszy dostęp do zatrudnienia(np. prace sezonowe i dorywcze). Kobietom trudniej znaleźć pracę z uwagi na konieczność wypełniania obowiązków rodzinnych i opiekuńczych. Ze względu na długi okres pozostawania bez pracy i często również brak doświadczenia zawodowego, kobiety wykazują niższą motywację do podjęcia zatrudnienia. Zgodnie z danymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie wynika, iż brak jest wyraźnej dysproporcji wg płci dotyczącej bezrobocia. Natomiast wyraźna jest dysproporcja z danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej tj. osób korzystających z pomocy społecznej potwierdzająca istnienie stereotypów dotyczących ról kobiety i mężczyzny. Zgodnie z zakorzenionymi poglądami na terenach wiejskich rola kobiety jest funkcja opiekuńcza i gospodyni domowej zaś mężczyzna powinien być osobą silną, samodzielną zarabiającą na dom. Kobiety te podporządkowały się mężczyznom, taki wzorzec wyniosły z domu i taki też przekazują swoim dzieciom. Rodziny te, najczęściej wielopokoleniowe, nie umieją żyć bez wsparcia pomocy społecznej. Ciężka sytuacja życiowa tych osób rodzi rozgoryczenie, rozpad podstawowych wartości, destrukcję rodziny. Powoduje, że mają problem w odnalezieniu się w życiu społecznym i przede wszystkim nie podejmują żadnych działań, aby we własnym zakresie poprawić swoją sytuację. Bez specjalistycznej pomocy nie są w stanie zmienić swojego położenia. Ze względu na swoją bierność życiową wymagają realizowania form aktywnej integracji zmierzające do odzyskania poczucia własnej wartości i wiary we własne siły, podniesienie kompetencji społecznych, zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy, kształtowanie postaw samodzielności i gotowości do zmian.

Rekrutacja do projektu

Termin rekrutacji do projektu odbędzie się: styczeń - marzec 2013 i 2014 r. Na podstawie diagnozy potrzeb w wywiadach środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych w 2012i 2013r., zostanie wyłoniona grupa osób (spełniająca kryterium grupy docelowej), którym zaproponowany będzie udział w projekcie. Możliwe też będzie samodzielne zgłoszenie się chętnych do projektu, w wyniku ukazania się ogłoszeń tablica ogłoszeń OPS i UM Dobra. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami równości szans, w tym też płci. Projekt skierowany jest do 17 osób - 13 kobiet i 4 mężczyzn.

Zakłada się utworzenie listy rezerwowej uczestników.

Rekrutacja oraz utworzenie listy uczestników, w tym też listy rezerwowej odbędzie się
z udziałem 2 pracowników socjalnych oraz koordynatora. Podczas rekrutacji pracownicy socjalni oraz koordynator kierować się będą sytuacją ekonomiczną, zawodową oraz rodzinną potencjalnych uczestników projektu. Po uwagę brany będzie także stopień motywacji
i potencjał beneficjenta ostatecznego. Uczestnicy projektu zostaną poinformowani z założeniach, celach i zaplanowanych w projekcie działaniach. Proces rekrutacji: wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wywiad środowiskowy, podpisanie kontraktu socjalnego, podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Działania w projekcie

 1. Aktywna integracja OPS Dobra

 • podpisanie kontraktów socjalnych, wywiadów środowiskowych

 • doradztwo psychologiczne

 • doradztwo zawodowe

 • doradztwo prawne

 • warsztaty komputerowe

 • warsztaty krawieckie dla kobiet oraz warsztaty remontowo - malarskie dla mężczyzn

 • spotkania z terapeutą ds. uzależnień

 • poczęstunek w ramach spotkań

 • zakup upominków dla uczestników

 • opłacenie składki zdrowotnej uczestnikom projektu

 • organizacja spotkań

 1. Praca socjalna

 • Dodatek do wynagrodzenia z tytułu zwiększenia zakresu obowiązków dla pracowników socjalnych m.in. wykonujących pracę socjalną z uczestnikami projekt, przeprowadzenie rekrutacji, działania motywacyjne

 • Delegacje dla pracowników socjalnych

 1. Zasiłki i pomoc w naturze - wkład własny Ośrodka

 • zasiłki celowe aktywizacyjne dla 17 uczestników projektu

 1. Działania o charakterze środowiskowym

 • wyjazd do kina lub teatru - uczestnicy wraz z otoczeniem

 • wyjazd integracyjno-kulturoznawczy dla uczestników z otoczeniem

 • spotkanie promujące projekt

 1. Zarządzanie projektem

 • delegacje dla koordynatora projektu - kontakt z liderem

 • prowadzenie rachunku bankowego

 • zakup pieczątki na potrzeby projektu

 • dodatek do wynagrodzenia z tytułu zwiększenia zakresu obowiązków dla koordynatora projektu

 • zakup tonerów i tuszy

Koszty pośrednie

 • Dodatek do wynagrodzenia z tytułu zwiększenia zakresu obowiązków dla księgowej realizującej obsługę finansową projektu

 • zakup materiałów biurowych do bezpośredniej obsługi projektu (papier teczki, segregatory, drobne artykuły biurowe, itp.)

Realizacja projektu, osiągnięcie zamierzonego celu i w sposób bezpośredni przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu VII PO KL.

Rezultaty są spójne z celami i działaniami, są adekwatne do problemów i przyczynią się do poprawy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście równości szans.

Zaplanowane działania mają charakter kompleksowy, poprzez szeroki i zróżnicowany zakres wsparcia będą dążyć do zapewnienia niezbędnych i koniecznych umiejętności i kompetencji służących zniwelowaniu istniejących nierówności i polepszeniu sytuacji kobiet i mężczyzn, w tym osób niepełnosprawnych.

Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej posiada doświadczenie w działaniach przeciw wykluczeniu społecznemu i aktywizacji zawodowej realizując zadania statusowe. Od 2008 roku realizuje projekty systemowe. Dysponuje kompetentną kadrą, która jest zaangażowana w realizację projektów. Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne, niezbędne do realizacji i zarządzania projektem.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 04-06-2013 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 04-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 04-06-2013 09:48