Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/77/2011


UCHWAŁA NR XI / 77 / 2011

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2011 r. o kwotę 150.527,14zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 43.413,14

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 43.413,14

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 12.000,-zł

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze

§ 0920 - Pozostałe odsetki 3.000,-zł

§ 6617 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 28.413,14zł

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 53.000,-zł

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 48.000,-zł

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 5.000,-zł

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 33.000,-zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000,-zł

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 5.000,-zł

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0920 Pozostałe odsetki 5.000,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 700-zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 700,-zł

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 700,-zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53.414,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 53.414,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 53.414,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2011 r. o kwotę 150.527,14zł

w dziale 600 Transport i łączność 30.000,-zł

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 20.000,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.500,-zł

§ 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,-zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.000,-zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 10.000,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.000,-zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 28.413,14zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28.413,14zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28.413,14zł

w dziale 757 Obsługa długu publicznego 23.000,-zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 23.000,-zł

jednostek samorządu terytorialnego,

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 23.000,-zł

                          przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

w dziale 852 - Pomoc społeczna 700,-zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 700,-zł

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 700,-zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53.414,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 53.414,-zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 53.414,-zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.000,-zł

rozdział 92116 Biblioteki 15.000,-zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 15.000,-zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dobrej

Damian Padziński

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 10-11-2011 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 10-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2011 13:08