Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Załącznik do Uchwały Nr V/35/2011


Załącznik do uchwały nr V/35/2011

Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 08 marca 2011 r.

Gminny Program Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na rok 2011 w DOBREJ

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień w DOBREJ na rok 2011 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków

Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. z późniejszymi zmianami. Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; działalność wychowawczą i informacyjną; ograniczenie dostępności do alkoholu; leczenie; rehabilitacja z reintegracją osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu; usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jak również zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii zapisanej w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

 1. Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami/Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w poniższym gminnym programie należą do zadań własnych gminy.

 1. W celu prawidłowej realizacji zadań zawartych w programie Burmistrz DOBREJ swoim zarządzeniem powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składającą się z 5 osób. W skład Komisji wchodzą: przedstawiciel Policji, Służby zdrowia, Szkoły, Pomocy społecznej i Urzędu Miejskiego. Komisja wybiera Przewodniczącego i Sekretarza a administrację i obsługę prowadzi Pełnomocnik z Urzędu.

 1. Zasady wynagradzania i finansowania pracy członków Komisji:

1. Pełnomocnik Gminnej Komisji otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 25% wynagrodzenia minimalnego, a Przewodniczący 35 % wynagrodzenia minimalnego w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego.

2. Za każdy udział w pracy Komisji i dyżur w Punkcie Konsultacyjnym i Ośrodku Wsparcia jego członek otrzymuje 5 % aktualnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

3. Za każde posiedzenie zespołu problemowego jego członek otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10 % aktualnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

4. Za każdorazowe reprezentowanie Komisji w Sądzie w sprawach inicjowanych przez GKPiRPA jej członek otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2% aktualnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej i koszty przejazdu.

 1. Ustawa wymienia pięć zadań, które powinny i są realizowane w ramach uchwalanych corocznie przez Radę Gminy gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W szczególności zadania te obejmują:

  1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

  2. udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

  3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

  4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

  5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w art. 13 i 15 ustawy (dotyczy reklamy i promocji oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych) oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 1. Powyższe zadania są realizowane ze środków pochodzących z opłat za

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które ustawa

nazywa „dodatkowymi” środkami na finansowanie zadań związanych z

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych art. 11 i 18 ustawy

i dochody te nie mogą być przeznaczane na inne cele niż realizacja gminnych

programów.

Do podstawowych działań należy:

- d i a g n o z a gminy i środowiska, p r o f i l a k t y k a, l e c z e n i e;

Miasto i gminę DOBRA zamieszkuje około 5 tys. mieszkańców a gmina obejmuje swoim zasięgiem 9 sołectw. Uchwałą Rady ustalono limit 40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5‰ z wyjątkiem piwa w miejscu sprzedaży i 30 punktów poza miejscem sprzedaży.

Każdy sprzedany alkohol stwarza zagrożenie w funkcjonowaniu społecznym i ekonomicznym gminy jak również ma wpływ na stan zdrowia mieszkańców oraz kształtowanie społecznych postaw moralnych i wzrost przestępczości.

W N I O S K I D O R E A L I Z A C J I :

- realizacja zadań wynikających z ustawy,

- szkolenie sprzedawców alkoholu,

- zwiększenie ilości kontroli punktów sprzedaży,

- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży,

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącym rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie nadużywania alkoholu i kierowanie na leczenie odwykowe,

- zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy prawnej, psychospołecznej /ochrona przed przemocą/ i finansowej na dojazdy związane z leczeniem poza miejscem zamieszkania do Specjalistycznych Instytucji,

- wspieranie zatrudnienia socjalnego osób leczących się w Centrum Integracji Społecznej w ŁOBZIE.

P O W Y Ż S Z E Z A D A N I A N A L E Ż Y R E A L I Z O W A Ć P R Z E Z :

 1. Szkolenia i zatrudnianie pracowników merytorycznych w Komisji.

 2. Dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat uzależnień.

 3. Promowanie zdrowego stylu życia.

 4. Realizacja konkretnych programów profilaktycznych.

 5. Wspieranie finansowe rodzin i osób w trakcie leczenia.

 6. Organizowanie i prowadzenie placówek oferującym dzieciom pomoc.

 7. Współpracę z Policją, Szkołami, Kościołem, Radnymi i Sołtysami z terenu naszej gminy.

 8. Działania w Ośrodku Wsparcia i Punkcie Konsultacyjnym /pomost łączący mieszkańców danego terenu z zakładami lecznictwa odwykowego, motywowanie i kierowanie na leczenie, wspieranie osób i ich rodzin poprzez pracę terapeuty i psychologa/.

 9. Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego /kierowanie spraw do Sądu/.

 10. Przeciwdziałać zjawisku przemocy w rodzinie.

Podstawowym kierunkiem działań do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na Rok 2011 - to:

- Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w szkołach /realizowanie programów informujących o szkodliwości alkoholu i sięgania po środki odurzające,

nastawionych na promowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym naciskiem na nabywanie praktycznych umiejętności psychologicznych/.

- Promowanie i wspieranie działalności dotyczącej organizowania wolnego czasu dzieci i młodzieży - festyny sportowo-rekreacyjne na bazie szkół podstawowych w Dobrej i Wojtaszycach oraz Gimnazjum w Dobrej;

- Rozszerzanie działalności i utrzymywanie Ośrodka Wsparcia poprzez zatrudnienie profesjonalnej kadry / terapeutów, psychologa, pracownika socjalnego, policjanta i pedagoga/;

- Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczenia osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie rozmów profilaktycznych, zachęcających do podjęcia leczenia odwykowego, kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawach zastosowania obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu.

- Diagnoza aktualnego stanu zagrożenia środkami uzależniającymi i psychoaktywnymi /przeprowadzenie ankiet wśród wybranej grupy młodzieży szkolnej i opracowanie „RAPORTU”/.

- Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Merytoryczną podstawą do finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii są zadania określone w ustawach a założenia i priorytety przyjęte i zaakceptowane przez Radę.

Zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Oznacza to, że w/w środki finansowe nie wykorzystane w danym roku budżetowym powinny zostać uchwałą rady miejskiej (na podstawie art. 130 ustawy o finansach publicznych) zamieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i są przeznaczone w następnym roku na realizację gminnych programów.

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Anna Kowalczyk

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 18-03-2011 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 18-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2011 09:50