Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/16/2010


UCHWAŁA NR III / 16 / 2010

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2010 r. o kwotę 291.131,15zł

w dziale 020 Leśnictwo 9.331,-zł

rozdział 02095 Pozostała działalność 9.331,-zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 9.331,-zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 168.381,15

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 168.381,15

§ 6617 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 168.381,15zł

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego

w dziale 710 Działalność usługowa 7.415,-

rozdział 71035 Cmentarze 7.415,-

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 7.415,-zł

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze

w dziale 750 Administracja publiczna 6.006,-zł

rozdział 75095 Pozostała działalność 6.006,-zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.006,-zł

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 4.000,-zł

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 74.983,-zł

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 74.983,-zł

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2.119,-zł

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 62.122,-zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 10.742,-zł

w dziale 758 Różne rozliczenia 6.651,-zł

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 6.651,-zł

§ 0920 Pozostałe odsetki 6.297,-zł

§ 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 354,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 10.480-zł

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 10.480,-zł

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 10.480,-zł

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.884,-zł

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 1.884,-zł

i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 -Wpływy z różnych opłat 1.884,-zł

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport 6.000,-zł

rozdział 92601Obiekty sportowe 6.000,-zł

§ 083-Wpływy z usług 6.000,-zł

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2010 r. o kwotę 291.131,15zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 192.381,15

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 192.381,15

§ 4300 Zakup usług pozostałych 24.000,-zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 168.381,15zł

w dziale 710 Działalność usługowa 2.100,-

rozdział 71035 Cmentarze 2.100,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.100,-zł

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 1.000,-zł

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 1.000,-zł

budżetowych

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,-zł

w dziale 757 Obsługa długu publicznego 7.000,-zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 7.000,-zł

jednostek samorządu terytorialnego,

§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 1.500,-zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 5.500,-zł

                          przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

w dziale 758 Różne rozliczenia 25.644,-zł

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 25.644,-zł

§ 4810 Rezerwy 25.644,-zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 2.006,-zł

rozdział 80110 Gimnazja 2.006,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.006,-zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia 5.000,-zł

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.000,-zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000,-zł

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 35.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 35.000,-zł

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15.000,-zł

§ 4260 Zakup energii 15.000,-zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 6.000,-zł

rozdział 92601 - Obiekty sportowe 6.000,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,-zł

§ 3.Zmniejsza się dochody Gminy i Miasta na 2010 r. o kwotę 276.888,-

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 8.515,-zł

i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 8.515,-zł

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 8.515,-zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 268.373,-zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe 268.373,-

§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 268.373,-zł

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

§ 4.Zmniejsza się wydatki Gminy i Miasta na 2010 r. o kwotę 276.888,-zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 8.515,-zł

i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 8.515,-zł

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.185,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117,29zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 32,47zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 930,24zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.250,00zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 268.373,-zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe 268.373,-zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 268.373,-zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrej

Jolanta Siekiera

4

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kisiel 05-01-2011 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 05-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2011 12:39