Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/56/2011


UCHWAŁA NR IX / 56 / 2011

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2011 r. o kwotę 367.153,67zł

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 68.000,-zł

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 33.000,-zł

od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 33.000,-zł

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 35.000,-zł

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35.000,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 2.300-zł

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 2.300,-zł

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2.300,-zł

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 271.853,67

rozdział 85395 Pozostała działalność (zajęcia pozalekcyjne) 271.853,67

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 231.065,70zł

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 40.787,97 zł

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000,-zł

rozdział 92195 Pozostała działalność 20.000,-zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 20.000,-zł

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport 5.000,-zł

rozdział 92601Obiekty sportowe 5.000,-zł

§ 0830-Wpływy z usług 5.000,-zł

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2011 r. o kwotę 367.153,67zł

w dziale 757 Obsługa długu publicznego 2.000,-zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 2.000,-zł

jednostek samorządu terytorialnego,

§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 2.000,-zł

w dziale 758 Różne rozliczenia 55.736,86zł

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 55.736,86zł

§ 4810 Rezerwy 55.736,86zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 271.853,67

rozdział 85395 Pozostała działalność (zajęcia pozalekcyjne) 271.853,67

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.876,22 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 684,03 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy 340,99 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 60,17 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 119.222,85 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 21.039,32 zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9.200,00 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1.623,52 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych 98.425,64 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 17.380,93 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie 12.563,14

rozdział 80104 Przedszkola 12.563,14

§ 4300 Zakup usług pozostałych 12.563,14zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000,-zł

rozdział 92195 Pozostała działalność 20.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 20.000,-zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 5.000,-zł

rozdział 92601 - Obiekty sportowe 5.000,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,-zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Rady Miejskiej

Jolanta Siekiera

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 23-08-2011 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2011 09:43