Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/208/2013


UCHWAŁA NR XXXIII / 208 /2013

RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Dobra oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885), oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Dobra wyemituje do 3.600 (słownie: trzy tysiące sześćset) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę do 3.600.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.

3. Emisja poszczególnych serii obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Emitowane obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na

restrukturyzację zadłużenia gminy poprzez spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2013 w seriach:

1)seria A13: obligacje 4 - letnie o łącznej wartości nominalnej 750.000 zł o terminie wykupu w 2017 r.,

2)seria B13: obligacje 5 - letnie o łącznej wartości nominalnej 750.000 zł o terminie wykupu w 2018 r.,

3)seria C13: obligacje 6 - letnie o łącznej wartości nominalnej 750.000 zł o terminie wykupu w 2019 r.,

4)seria D13: obligacje 7 - letnie o łącznej wartości nominalnej 750.000 zł o terminie wykupu w 2020 r.

5)seria E13: obligacje 8 - letnie o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł o terminie wykupu w 2021 r.

2. Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 1.000 zł.

3. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

4. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2013-2021.

5. Dopuszcza się możliwość wyemitowania nie wszystkich serii.

§ 4.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania oraz prowizją za organizację emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Dobra w latach 2013-2021.

§ 5.

1. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2013 r.

2. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nominalnej.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6.

1. Obligacje będą oprocentowane.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne oparte na stawce WIBOR6M, ustalanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę, nie większą niż 1,5 %.

4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie danego okresu odsetkowego z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

5. Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w wyniku negocjacji z Bankiem.

6. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 7.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, w szczególności do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

2. Upoważnia się również Burmistrza Dobrej, aby czynności związane z kompleksową organizacją emisji obligacji, w tym w szczególności czynności związane ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania, zostały powierzone w drodze umowy Bankowi.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dobrej

Damian Padziński

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 16-10-2013 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 16-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 16-10-2013 13:13