Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Załącznik do uchwały Nr XXI/132/2012


Załącznik nr 1

do uchwały nr XXI-132-2012

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 28 czerwca 2012 r.

UMOWA

zawarta w dniu …………/ r. pomiędzy:

Gminą Dobra reprezentowaną przez:

Burmistrza Gminy Dobra - Barbarą Wilczek

zwaną dalej Przekazującym

a

Katarzyną Kurłowicz, Usługi Edukacyjne s.c. Katarzyna Kurłowicz, 72-200 Nowogard, Strzelewo 20.

zwaną dalej Prowadzącym.

w sprawie przekazania do prowadzenia publicznej Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach

Strony ustaliły, co następuje:

§ 1.

1. Przekazujący przekazuje na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Prowadzącemu a Prowadzący zobowiązuje się prowadzić, w obiekcie, o którym mowa w § 3, publiczną Szkołę Podstawową w Wojtaszycach, zwaną dalej „szkołą”, z ustalonym obwodem, do którego należą następujące miejscowości: Wojtaszyce, Wrześno, Anielino, Krzemienna.

§ 2.

1. Przekazujący odda na czas trwania niniejszej umowy Prowadzącemu do używania mienie szkoły składające się z środków trwałych i wyposażenia, wykazane w protokole zdawczo-odbiorczym, sporządzonym na podstawie inwentaryzacji w tygodniu poprzedzającym przekazanie, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Prowadzącego oznacza, że potwierdza on odbiór rzeczy, o których mowa w ust. 1 oraz, że zapoznał się z ich stanem faktycznym i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

 1. Prowadzący zobowiązuje się, że będzie używał rzeczy oddanych mu do używania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz że nie odda rzeczy użyczonych osobie trzeciej do używania, chyba że za pisemną zgodą Przekazującego.

 2. Zwykłe koszty związane z utrzymaniem rzeczy użyczonych, tak aby zachować je w stanie nie pogorszonym, pokrywa Prowadzący.

 3. Prowadzący zobowiązuje się do dokonywania wszelkich na własny koszt napraw koniecznych do korzystania z rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem, jednakże Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. Jeżeli koszty naprawy przekroczą koszty zakupu nowej rzeczy Przekazujący i Prowadzący zgodnie postanowią o dalszym przeznaczeniu określonej rzeczy.

 4. Po zakończeniu prowadzenia szkoły Prowadzący obowiązany jest, zgodnie z trybem określonym w ust. 1, zwrócić Przekazującemu mienie szkoły w stanie nie pogorszonym.

 5. Przekazujący przekazuje Prowadzącemu protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentację szkoły w podziale na kategorie:

 1. dokumentacja organizacyjna szkoły,

 2. dokumentacja przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki,

 3. dokumentacja kadrowa,

 4. dokumentacja finansowa szkoły,

 5. dokumentacja dotycząca bazy i warunków bhp.

§ 3.

1. Przekazujący oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły położonej w Wojtaszycach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 141 o pow. 0,3100 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW SZ1L/00022644/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łobzie - Wydział Ksiąg Wieczystych.

 1. Przekazujący, zgodnie z Uchwałą Nr…. Rady Miejskiej w Dobrej z dnia …………..r. w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach osobie fizycznej nie będącej jednostką samorządu terytorialnego, oddaje w dzierżawę nieruchomość określoną w ust. 1, a Prowadzący nieruchomość tę w dzierżawę przyjmuje na czas trwania niniejszej umowy.

 2. Nieruchomość będąca przedmiotem umowy jest przeznaczona wyłącznie na cele oświatowe.

 3. Prowadzący zobowiązuje się do używania nieruchomości, określonej w ust. 1, zgodnie z jej przeznaczeniem, a także wymaganiami prawidłowej gospodarki.

 4. Prowadzący zobowiązany jest do zapłaty Przekazującemu czynszu dzierżawnego w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) miesięcznie powiększonego o obowiązujący podatek od towarów i usług, w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 5. Czynsz będzie waloryzowany raz w roku, tj. od dnia 1 kwietnia danego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu naliczane będą odsetki ustawowe.

 7. Prowadzącego obciążają koszty ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy z wyposażeniem, o którym mowa w § 2, do wysokości nie mniejszej od wartości przedmiotu umowy na dzien podpisania umowy tj. na kwotę …. zł, w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz zdarzeń losowych (ognia, piorunu, wybuchu, zalania, itp.) oraz w zakresie odpowiedzialności od kradzieży, kradzieży z włamaniem rozboju, a także w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków - na kwotę …….. zł.

 8. Koszty ubezpieczenia, o których mowa w ust. 8, mogą ulegać zmianie w przypadku zmian warunków ubezpieczenia, a w szczególności zmian składki w związku ze zmianami sum ubezpieczenia.

 9. Prowadzący ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu dzierżawy za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z Przekazującym. Przekazujący dopuszcza możliwość zwrotu nakładów zwiększających wartość przedmiotu dzierżawy pod warunkiem zawarcia w tej sprawie odrębnego porozumienia.

 10. Bez pisemnej zgody Przekazującego Prowadzący nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu dzierżawy.

 11. Prowadzący nie jest uprawniony do oddania przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę ani do bezpłatnego używania osobom trzecim bez pisemnej zgody Przekazującego, z zastrzeżeniem ust. 13

 12. Prowadzący zobowiązany jest udostępnić Przekazującemu przedmiot dzierżawy z wyposażeniem, o którym mowa w § 2, w celu organizacji obwodowego lokalu wyborczego w wyborach, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

§ 4.

1. Prowadzący przejmuje pracowników szkoły, o której mowa w § 1:

 1. na zasadach ogólnych, w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dotyczy pracowników samorządowych,

 2. w trybie art. 5 ust. 5l-5r ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572) - dotyczy nauczycieli.

2. Przekazujący, zgodnie z art. 5 ust. 5l ww. ustawy, poinformuje pracowników szkoły o nowych warunkach pracy i płacy, przedstawionych przez Prowadzącego.

§ 5.

1. Przekazujący przejmie prowadzenie szkoły, o której mowa w § 1, jeżeli Prowadzący szkołę:

 1. nie wykonał polecenia, o którym mowa w art. 34 ust. 1 lub 2 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1,

 2. narusza ustawę, o której mowa w § 1 ust. 1,

 3. narusza warunki prowadzenia szkoły określone w umowie,

 4. dobrowolnie zaniecha prowadzenia szkoły,

 5. w sytuacji, o której mowa w art. 5k ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy

 6. zostanie wykreślony, w przypadku gdy jest osobą prawną, z Krajowego Rejestru Sądowego,

 7. jest podmiotem prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego działalności oświatowej,

w terminie określonym przez Przekazującego.

2. Przejęcie, o którym mowa w ust. 1, polega na niezwłocznym, najpóźniej do dnia przejęcia, przekazaniu przez Prowadzącego:

 1. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego:

 1. prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 6,

 2. mienia szkolnego, o którym mowa w § 2, na podstawie sporządzonej drogą spisu z natury inwentaryzacji na dzień przejęcia szkoły,

 1. nieruchomości, o której mowa w § 3, w terminie i na zasadach określonych w uchwale, o której mowa w § 9

 2. rozliczenia finansowego wykorzystania dotacji, o której mowa w § 9, i zobowiązania, o którym mowa w § 8 pkt 3,

 3. niewykorzystanej przez Prowadzącego dotacji na rzecz Przekazującego.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prowadzącego postanowień ust. 2, Przekazujący nalicza kary umowne, biorąc za podstawę wyliczeń wysokość miesięcznej dotacji, o której mowa w § 9, w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczenia kar, w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki.

4. W przypadku przejęcia, o którym mowa w ust. 1, umowa ulega rozwiązaniu z dniem przejęcia szkoły przez Przekazującego lub z dniem wskazanym w oświadczeniu pisemnym Przekazującego.

§ 6.

1. Przekazujący może kontrolować przestrzeganie warunków niniejszej umowy przez Prowadzącego zgodnie z trybem kontroli określonym w obowiązującej na dzień kontroli uchwale Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Dobra nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

2. Przedmiotem kontroli mogą być wszystkie sprawy, do których przepisy powszechnie obowiązujące upoważniają Przekazującego.

§ 7.

Prowadzący zobowiązuje się, zgodnie z celem określonym w § 1, w szczególności do:

 1. zapewnienia oferty edukacyjnej na poziomie nie niższym niż w funkcjonującej do dnia przekazania samorządowej Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach.

 2. zapewnienia warunków pracy działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania i opieki,

 3. modernizacji oraz zakupów, w ramach dotacji podmiotowej, środków trwałych, materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów oraz wykonywania innych zadań statutowych, stanowiących własność Przekazującego,

 4. zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i organizacyjnej szkoły,

 5. współpracy z Przekazującym w zakresie corocznej rekrutacji do przedszkoli i szkół, w tym przestrzegania ustaleń i terminów określonych przez Przekazującego.

§ 8.

Prowadzący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu mienia szkoły, o którym mowa w § 2, opróżnienia oraz wydania nieruchomości, o której mowa w § 3, w przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od umowy.

§ 9.

Prowadzący otrzymywać będzie od dnia 1 października 2012 r. dotację, której wysokość, tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystania określa obowiązująca uchwała Rady Miejskiej w Dobrej , o której mowa w § 6.

§ 10.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2012 r.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Umowa może być rozwiązana przez strony z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 31 sierpnia danego roku.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12.

Mogące wynikać z umowy spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy według siedziby Przekazującego .

§ 13.

Wszelkie zmiany umowy wymagają uzgodnienia stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Forma pisemna wymagana jest także dla oświadczenia o wypowiedzeniu niniejszej umowy.

§ 14.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Przekazującego i 1 egzemplarz dla Prowadzącego.

Prowadzący Przekazujący

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 25-07-2012 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 25-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2012 12:39