Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 91, 92/2 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra".

Dobra, dnia 20.09.2021 r.

                                 

OŚiGW.6220.5.15.2021.AW                                               

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBREJ

            Na podstawie art. 10 § 1 28, 49, 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn.zm.),

zawiadamiam strony postępowania o:

            możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy
w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 91, 92/2 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra".

 Zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia na wniosek z dnia 21.07.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 23.07.2021 r., (uzupełniony w dniu 06.08.2021r.), firmy   PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra”.

 Jednocześnie informuję, że  uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania można wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 10 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            W toku powyższego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, postanowieniem z dnia 25.08.2021 r. znak: WST-K.4220.284.2021.AL, (data wpływu 26.08.2021 r.) stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr  91, 92/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, natomiast istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie, pismem z dnia 24.08.2021 r. (data wpływu 26.08.2021 r.), znak:ZNS.9022.2.1.27.2021 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr  91, 92/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra.

            Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gryficach pismem z dnia 18.08.2021 r. znak:SZ.ZZŚ.1.4360.154.2021.AŚ (data wpływu 23.08.2021 r.) wyraziło opinię, że dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr  91, 92/2 obręb Błądkowo, gm. Dobra”  nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jednocześnie określiło warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko gruntowo - wodne.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn.zm.) - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

            W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530  pod nr telefonu 91/39 14 528, 729 055 531 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@dobragmina.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

             Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                  

            Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                                                                                                        Burmistrz Dobrej

                                                                                                                                                                                        Krzysztof Wrzesień

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 21-09-2021 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 14:33