Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wezwanie firmy Elektrownia PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie, reprezentowanej przez p. Izę Michałek, do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gmina Dobra".

Dobra, dnia 03.10.2019 r.

OŚiGW.6220.3.7.2019.AW

Adresaci wg rozdzielnika

           Na podstawie pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 27.09.2019 r., znak: WST-K.4220.228.2019.WS, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 30.09.2019 r. oraz na podstawie pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26.09.2019 r., znak:SZ.RZŚ.436.1.490.2019.TB, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego
w Dobrej w dniu 30.09.2019 r. w oparciu o przepisy art. 50 § 1, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

wzywam

            do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gmina Dobra”
w następującym zakresie:

I.

 1. Przedstawienia informacji dotyczących następujących powierzchni przeznaczonych
  do przekształcenia w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia:
 2. powierzchni rzutu paneli fotowoltaicznych uwzględniającej ich nachylenie względem terenu,
 3. powierzchni zajmowanej przez wszelkiego rodzaju infrastrukturę towarzyszącą (drogi dojazdowe, place manewrowe, parkingi, transformatory, falowniki itp.),
 4. powierzchni pozostałych terenów tj. plac budowy, place składowe, podjazdy, inne powierzchnie utwardzone oraz powierzchnie, z których planowane jest usunięcie płatów roślinności.
 5. Określenia przewidywanego czasu trwania prac budowlanych.
 6. Przedstawienia szczegółowych informacji o rodzaju technologii wykorzystanej na potrzeby wybudowania inwestycji:
 1. moc paneli,
 2. technologia wykonania dróg technicznych,
 3. rodzaj transformatorów,
 4. metoda posadowienia ogrodzenia.
 1. Określenia przewidywanej ilości i kodów wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko na etapie realizacji inwestycji.
 2. Przedstawienia rozwiązań mających na celu ochronę środowiska gruntowo - wodnego w przypadku zastosowania transformatora olejowego.
 3. Wyjaśnienia, czy planowane jest zastosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających migrację drobnych zwierząt na etapie eksploatacji farmy fotowoltaicznej.
 4. Przedstawienia dokumentacji  fotograficznej  analizowanej  nieruchomości gruntowej wykonanej z różnych punktów i ciągów widokowych.

8. Przedstawienia analizy skumulowanego oddziaływania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego w powiązaniu z innymi planowanymi, realizowanymi i zrealizowanymi przedsięwzięciami (w szczególności z innymi farmami fotowoltaicznymi w obrębie gminy Dobra oraz planowaną farmą na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo dla której została wydana decyzja środowiskowa), uwzględniając ryzyko zmniejszenia lub utraty miejsc żerowania, bytowania oraz miejsc lęgowych fauny. W niniejszym punkcie należy również przedstawić lokalizację uwzględnionych w powyższej analizie farm fotowoltaicznych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) wraz z odległościami dzielącymi przedmiotową inwestycję od planowanych i zrealizowanych wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych.

II.

 1. Dla ustalonej, zgodnie z aktualnie obowiązującym PGW, jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) - w obrębie, której położony jest teren przedsięwzięcia, należy określić status, stan lub potencjał ekologiczny, stan chemiczny oraz stan ogólny, wskazać wyznaczone cele środowiskowe oraz ocenę ryzyka nieosiągnięcia tych celów.
 2. Dla ustalonej, zgodnie z aktualnie obowiązującym PGW, jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) - w obrębie, której położony jest teren przedsięwzięcia, należy określić stan chemiczny, stan ilościowy oraz stan ogólny, wskazać wyznaczone cele środowiskowe oraz ocenę ryzyka nieosiągnięcia tych celów.
 3. Dla ustalonej, zgodnie z aktualnie obowiązującym PGW, jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) -w obrębie, której położony jest teren przedsięwzięcia, należy wskazać wyznaczone cele środowiskowe.

4) Istnieje potrzeba uzupełnienia dokumentacji o ustalenie, czy planowane przedsięwzięcie, zarówno w trakcie realizacji jak i późniejszej eksploatacji, wpłynie na osiągnięcie celów środowiskowych wyznaczonych dla analizowanej JCWP i JCWPd.

5)   Należy przeprowadzić ocenę, czy inwestycja będzie miała wpływ na poszczególne elementy stanu jednolitych części   wód   powierzchniowych   w   odniesieniu   do elementów biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych ze wskazaniem przewidzianego oddziaływania inwestycji na te elementy oraz na możliwość pogorszenia stanu ekologicznego JCW na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) brak jest takich zapisów.

 1. Należy wyjaśnić czy planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarze stref ochronnych ujęć wody powierzchniowej i podziemnej oraz należy przeanalizować ewentualny wpływ inwestycji na ww. obszar. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) brak jest takich zapisów.
 2. Należy wyjaśnić czy planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych oraz należy przeanalizować ewentualny wpływ inwestycji na ww. obszar. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) brak jest takich zapisów.
 3. Należy wyjaśnić czy planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz należy przeanalizować ewentualny wpływ inwestycji na ww. obszar. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) brak jest takich zapisów.
 4. Należy podać szczegółowe informacje na temat wpływu przedsięwzięcia na ekosystemy od wód zależne zlokalizowane w obszarze oddziaływania zamierzonej inwestycji.
 5.  Podania informacji i odniesienia się do ustaleń rozporządzenia Nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
  w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 2431 ze zm.).

Zgodnie z art. 54 Kpa, wskazuję termin 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, na przekazanie wyjaśnień i uzupełnień w formie pisemnej, na adres:
Gmina Dobra

ul. Rynek 1,

72-210 Dobra.

Informuje się, że odnosząc się do art. 9 Kpa, w przypadku nieprzedłożenia wyjaśnień w powyższym zakresie, w wyznaczonym wyżej terminie, sprawa będzie rozpatrzona w oparciu o przedłożone przez wnioskodawcę i posiadane przez organ materiały, co może mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia.

Jednocześnie na podstawie art. 36 Kpa, Burmistrz Dobrej zawiadamia, że decyzja środowiskowa nie będzie mogła być wydana w terminie. Przyczyną zwłoki jest trwające postępowanie wyjaśniające, tj. konieczność wniesienia przez wnioskodawcę wyjaśnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także konieczność zapoznania się przez organy opiniujące z wniesionymi wyjaśnieniami. Wobec powyższego zawiadamia się
o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, tj. do dnia 29.11.2019 r.

Na podstawie art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Dobrej, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność) lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie (art. 37 § 2 Kpa).

Burmistrz Dobrej

                                                                                                                                                                                         Krzysztof Wrzesień                                                                                                     

Otrzymują:

 1. Pełnomocnik Elektrowni PV 46 Sp. z o. o. - Iza Michałek

            ul. Puławska 2

            02-566 Warszawa

 1. Strony postępowania wg rozdzielnika.

Do wiadomości:

 1. Elektrownia PV 46 Sp. z o. o.

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa.

 1. Regionalna Dyrekcja

            Ochrony Środowiska

            ul. Adama Mickiewicza 26

            75-004 Koszalin.

 1. Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Łobzie

ul. Niepodległości 66

73-150 Łobez.

 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Tama Pomorzańska 13 A

70-030 Szczecin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 04-10-2019 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 04-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:06