Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na 'Zmianie sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP'

Dobra, dnia 30.04.2019 r.

IBiZP.6220.01.17.2018.SK

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 3 pkt 11, w związku z art. 21 ust. 1 pkt 16, art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko oraz informuję o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP”.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 25.07.2018 r., złożonym przez Joni Mink Van Ansem Spółka Jawna, Żdżary 1, 72-100 Goleniów, reprezentowanym przez pełnomocnika p. Agnieszkę Lipniacką-Piaskowską.

W trakcie postępowania Burmistrz Dobrej wzywał inwestora następującymi pismami do złożenia wyjaśnień i uzupełnień w raporcie:

  1. wezwanie z dnia 05.10.2018 r., znak: IBiZP.6220.01.4.2018.SK,
  2. wezwanie z dnia 17.12.2018 r., znak: IBiZP.6220.01.11.2018.SK,
  3. wezwanie z dnia 15.03.2019 r., znak: IBiZP.6220.01.15.2018.SK.

W toku powyższego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 23.04.2019 r.), znak: WST-K.4221.15.2018.BM.7 uzgodnił w toku postępowania administracyjnego warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i nie nałożył obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie pismem z dnia 13 grudnia 2018r. (data wpływu: 14.09.2018 r.), znak: PS-ZNS-401/1/17/2018 zaopiniował pozytywnie realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił warunki jego realizacji.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie postanowieniem z dnia 05 grudnia 2018 r. (data wpływu: 07.12.2018 r.), znak: SZ.RZŚ.436.1.236.2018.RK uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia i jednocześnie określił warunki jego realizacji.

Decyzja zostanie wydana po przeprowadzeniu procedury związanej z udziałem społeczeństwa oraz na podstawie uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz uzgodnieniem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 przysługuje ,,każdemu”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 informuję, że dane o wniosku i raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostały podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.pl, jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwych miejscowo Sołectw.

Informacje na temat inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją sprawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej w pokoju nr 14, tel. 091/ 39 14 538 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Dobrej z dnia 07.12.2018 r., znak: IBiZP.6220.01.9.2018.SK przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP”. W trakcie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu nie wpłynęły żadne pisemne wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania.

Jednak ze względu na złożoność raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP”, postanowiono o ponownym o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 06.05.2019 r. do 05.06.2019 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – na adres sekretariat@dobragmina.pl; w temacie wniosku należy wpisać ,,Zmiana sposobu użytkowania fermy norek na terenie dz. nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra polegającej na zwiększeniu obsady z 59 DJP na 269 DJP”.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa odbędzie się w dniu 30.05.2019 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Hali Sportowej w Dobrej, przy ul. Sportowej 1, 72-210 Dobra.

W powyższej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się o przedłużeniu terminu rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Z uwagi na ponowne rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu oraz konieczność zapoznania się przez organ z wniesionymi wyjaśnieniami i uzupełnieniami, informuję o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 15 lipca 2019 r.   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwych miejscowo Sołectw.

Burmistrz Dobrej
mgr inż. Krzysztof Wrzesień

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 30-04-2019 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 30-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:11