Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wezwaniu inwestora - firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra'

Dobra, dnia 24.12.2018 r.

IBiZP.6220.03.10.2018.SK   

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

           Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), informuję, że w związkuz prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra”,

zawiadamiam strony postępowania

o wezwaniu Inwestora pismem z dnia 24.12.2018 r. znak: IBiZP.6220.03.9.2018.SK, na podstawie pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 21.12.2018 r., do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra”, w następującym zakresie:

 1. Przedstawienia analizy skumulowanego oddziaływania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego w powiązaniu z innymi planowanymi i realizowanymi przedsięwzięciami (w szczególności z innymi wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi na terenie gm. Dobra), uwzględniając ryzyko zmniejszenia lub utraty miejsc żerowania, bytowania oraz miejsc lęgowych fauny.
 2. Określenia przewidywanych terminów rozpoczęcia oraz czasu trwania prac budowlanych, w których przewiduje się realizację projektowanego przedsięwzięcia.
 3. Przedstawienia informacji na temat „odpadów niebezpiecznych" powstających na etapie realizacji inwestycji, o których mowa w karcie informacyjnej przedsięwzięcia na str. 20. Ponadto w niniejszym punkcie należy podać kody tych odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.).
 4. Sprecyzowania informacji na temat rodzaju planowanego do zastosowania transformatora (w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte niejasne informacje, tj. na str. 24 jest mowa o zastosowaniu transformatora suchego, zaś na str. 25 przedstawiano metody zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego na wypadek wycieku oleju z transformatora olejowego).
 5. Przedstawienia szczegółowych informacji o rodzaju technologii wykorzystanej na potrzeby wybudowania inwestycji:
  1. wysokość całkowita instalacji nad ziemią.
  2. sposób wykonania ogrodzenia farmy fotowoltaicznej,
  3. sposób wykonania dróg technicznych.

            Uzupełnienie w ww. zakresie należy przedłożyć w terminie do dnia 10 stycznia 2019 r. na adres:

 1. Gmina Dobra,  ul. Rynek 1, 72-210 Dobra,
 2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. A. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin

            W przypadku nie przedłożenia uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia, zgodnie z zakresem określonym w niniejszym wezwaniu, we wskazanym wyżej terminie, sprawa będzie rozpatrzona w oparciu o istniejące i posiadane przez organ materiały, co może mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia.

            Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. 91/39 14 538 strony postępowania mogą zapoznawać się z pismem wzywającym Inwestora do uzupełnienia oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym –  na adres sekretariat@dobragmina.pl – w temacie wniosku należy wpisać „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                   

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.pl wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Dobrej
Krzysztof Wrzesień

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 24-12-2018 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 24-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:15