Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616", złożonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie w dniu 14.08.2017 r., uzupełnionym w dniu 24.08.2017 r., reprezentowanym przez p. Edytę Dombrowską-Pracownię Projektową i Nadzory EBE, z siedzibą w Białogardzie, przy ul. Kochanowskiego 10/5, 78-200 Białogard

Dobra, dnia 24.08.2017 r.

OŚiGW.6220.01.3.2017.AW

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBREJ

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.),

zawiadamiam strony postępowania o:

1. Wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 14.08.2017 r., złożonym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie, reprezentowanym przez pełnomocnika
p. Edytę Dombrowską - Pracownię Projektową i Nadzory EBE, z siedzibą w Białogardzie, przy ul. Kochanowskiego 10/5, 78-200 Białogard o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze - Dobropole w km 0+000-3+616”.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: bip.dobragmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwych miejscowo Sołectw.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Zgodnie z art. 10 § 1 K. p. a organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 K. p. a, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 63, 64, 77, 78, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn.zm.) oraz § 3 ust 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71 z późn. zm.), postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje Burmistrz Dobrej po zasięgnięciu opinii i uzgodnienia z następującymi organami:

  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie,
  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie.

2. Wystąpieniu pismem z dnia 24.08.2017 r. znak: OŚiGW.6220.01.4.2017.AW do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

3. Wystąpieniu pismem z dnia 24.08.2017 r. znak: OŚiGW.6220.01.5.2017.AW do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: bip.dobragmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra oraz właściwych miejscowo Sołectw.

Jednocześnie informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz , w którym zamieszcza się dane o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie udostępniony jest w Biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej, adres bip.dobragmina.pl/ochrona środowiska/informacje/.

Ponadto, pouczam o prawie wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Dobrej, w przypadkach wskazanych w art. 37 § 1 Kpa.

W związku z powyższym strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Dobrej, pok. nr 14, w godzinach pracy Urzędu , tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 – 15 30 .

Niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron postępowania o podjętych czynnościach administracyjnych, którego doręczenie staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

BURMISTRZ DOBREJ

PIOTR HEBDA

Otrzymują:

  1. Strony postępowania przez obwieszczenie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej,

- na tablicy ogłoszeń Sołectw: Tucze, Dobropole,

  1. Edyta Dombrowska – pełnomocnik ZDP w Łobzie

          ul. Kochanowskiego 10/5

         78-200 Białogard.

Do wiadomości:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

ul. Niepodległości 35

73-150 Łobez.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 24-08-2017 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:20