Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniami oraz o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo"

Dobra, dnia 20.12.2013 r.

OŚiGW.6220.1.84.2012.SK

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 3 pkt 11, w związku z art. 33 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 16, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235), podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko, jego uzupełnieniach i wyjaśnieniach oraz informuję o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo”.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 25.07.2012 r., uzupełniony w dniu 07.09.2012 r., złożony przezfirmę „DEUT-POL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bienicach. Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania nastąpiło 17.08.2012 r., (znak: OŚiGW.6220.1.2012.SK).

Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Dobrej z dnia 24.10.2013 r., znak: OŚiGW.62201.71.2012.SK, od dnia 24.10.2013 r. do dnia 18.11.2013 r. przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra”.  W dniu 14.11.2013 r. została przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbyła się w Sali konferencyjnej Hali Sportowej w Dobrej.

Zgodnie z Protokołem z rozprawy administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo”, z dnia 14.11.2013 r., znak: OŚiGW.6220.1.74.2012.SK, inwestor nie odniósł się na następujące pytania:

1) Co będzie się działo z tlenkiem azotu? Czy będzie zamontowany katalizator? Jaka będzie forma oczyszczania spalin z silników? W przypadku przekroczenia ilości niebezpiecznych związków, w jaki sposób zostaną one oczyszczone?

2) Czy inwestor pomyślał o mieszkańcach naszej gminy? Czy zostaną utworzone nowe miejsca pracy? Czy inwestor pomyślał o utworzeniu, np. gospodarstwa rolnego, które mogłoby korzystać z nadwyżki energii cieplnej? Budowa takiego gospodarstwa pozwoliłaby na zatrudnienie kilkunastu osób oraz wpłynęłaby na pozytywny odbiór tego całego przedsięwzięcia przez społeczeństwo. Gmina Dobra z oczywistych względów będzie miała korzyści z wybudowania biogazowni, poprzez podatek oraz możliwość zakupu energii cieplnej po niższych cenach. Niech też mieszkańcy będą mieli z tej inwestycji korzyści. Można przecież wybudować, np. szklarnię, w której pracowaliby mieszkańcy naszej gm iny.

Jednocześnie wezwano inwestora o ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag końcowych (dodatkowych) oraz złożonych następujących wniosków formalnych do przedmiotowego przedsięwzięcia:

1) Przedstawienie firm i przedsiębiorstw, które zajmują się obecnie odbiorem odpadów niebezpiecznych, w tym siarczanów.

2) Przedstawienie, czy inwestor zamierza oprócz biogazowni, wybudować np. jakiś zakład przetwórstwa rolnego, w którym mogliby zostać zatrudnieni mieszkańcy naszej gminy?

3) Inwestor winien pomyśleć o korzyściach dla społeczeństwa. Inwestor winien pomyśleć o rolnikach, tak, by oni także mogli sprzedawać swoje płody rolne,  jako substraty do biogazowni.

Ponadto, w dniu 18.11.2013 r. do Urzędu Miejskiego w Dobrej wpłynęło pismo od Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Natury Wsi Bienice „Ptasi Raj”, które zgłosiło uwagi, w trakcie trwania procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra”. W ramach konsultacji społecznych Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Natury Wsi Bienice „Ptasi Raj”, wniosło o:

1) Ustosunkowanie się Inwestora do uwag i wniosków, złożonych do protokołu z rozprawy administracyjnej z dnia 14.11.2013 r.

2) Przedłożenie przez Inwestora opinii przyrodników i ornitologów na temat oddziaływania inwestycji na cenne miejsca (wskazane w Waloryzacji Przyrodniczej z 2000 r. – dokumentacja dostępna w Urzędzie Miejskim w Dobrej), występowania i rozmnażania gatunków rzadkich i chronionych, graniczące z terenem, na którym planowana jest budowa biogazowni i użytkami, które planowane są pod nawożenie produktem biogazowni.

            Pismem z dnia 19.11.2013 r., znak: OŚiGW.6220.1.77.2012.SK, wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień. Przedmiotowe wyjaśnienia należało przedłożyć w wyznaczonym wyżej zakresie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. W dniu 16.12.2013 r. do Urzędu Miejskiego w Dobrej wpłynęło pismo od inwestora z wyjaśnieniami w zakresie wymaganym w piśmie z dnia 19.11.2013 r., znak: OŚiGW.6220.1.77.2012.SK. Biorąc pod uwagę charakter oraz złożoność wniesionych wyjaśnień, postanowiono o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo”.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 przysługuje ,,każdemu”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 informuję, że dane o wniosku i raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostały podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwych miejscowo Sołectw.

Informacje na temat inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją sprawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej w pokoju nr 14, tel. 091/ 39 14 538 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 07.01.2014 r. do 28.01.2014 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – na adres sekretariat@dobragmina.pl; w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo”.

W powyższej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 20-12-2013 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 20-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:25