Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu inwestora - firmy "Deut-Pol" Sp. z o.o. w Bienicach do złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawach do których wnioskodawca nie odniósł się na rozprawie administracyjnej podczas procedury udziału społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo'

Dobra, dnia 19.11.2013 r.

OŚiGW.6220.1.78.2012.SK

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235), informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra” 

zawiadamiam strony postępowania

o wezwaniu Inwestora – firmę „Deut- Pol” Sp. z o. o. z siedzibą w Bienicach, 72-210 Dobra (pismem z dnia 18.11.2013 r., znak: OŚiGW.6220.1.77.2012.SK)do złożenia:

1) wyjaśnień na pytania oraz wnioski formalne, złożone przez zainteresowane strony oraz uczestników rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, do których inwestor nie odniósł się w trakcie rozprawy administracyjnej;

2) oraz do ustosunkowania się do wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w trakcie trwania procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra”.  

Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Dobrej z dnia 24.10.2013 r., znak: OŚiGW.62201.71.2012.SK, od dnia 24.10.2013 r. do dnia 18.11.2013 r. przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra”.  W dniu 14.11.2013 r. została przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbyła się w Sali konferencyjnej Hali Sportowej w Dobrej.

Zgodnie z Protokołem z rozprawy administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo”, z dnia 14.11.2013 r., znak: OŚiGW.6220.1.74.2012.SK, inwestor nie odniósł się na następujące pytania:

1) Co będzie się działo z tlenkiem azotu? Czy będzie zamontowany katalizator? Jaka będzie forma oczyszczania spalin z silników? W przypadku przekroczenia ilości niebezpiecznych związków, w jaki sposób zostaną one oczyszczone?

2) Czy inwestor pomyślał o mieszkańcach naszej gminy? Czy zostaną utworzone nowe miejsca pracy? Czy inwestor pomyślał o utworzeniu, np. gospodarstwa rolnego, które mogłoby korzystać z nadwyżki energii cieplnej? Budowa takiego gospodarstwa pozwoliłaby na zatrudnienie kilkunastu osób oraz wpłynęłaby na pozytywny odbiór tego całego przedsięwzięcia przez społeczeństwo. Gmina Dobra z oczywistych względów będzie miała korzyści z wybudowania biogazowni, poprzez podatek oraz możliwość zakupu energii cieplnej po niższych cenach. Niech też mieszkańcy będą mieli z tej inwestycji korzyści. Można przecież wybudować, np. szklarnię, w której pracowaliby mieszkańcy naszej gminy.

Jednocześnie wniesiono o ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag końcowych (dodatkowych) oraz złożonych następujących wniosków formalnych do przedmiotowego przedsięwzięcia:

1) Przedstawienie firm i przedsiębiorstw, które zajmują się obecnie odbiorem odpadów niebezpiecznych, w tym siarczanów.

2) Przedstawienie, czy inwestor zamierza oprócz biogazowni, wybudować np. jakiś zakład przetwórstwa rolnego, w którym mogliby zostać zatrudnieni mieszkańcy naszej gminy?

3) Inwestor winien pomyśleć o korzyściach dla społeczeństwa. Inwestor winien pomyśleć o rolnikach, tak, by oni także mogli sprzedawać swoje płody rolne,  jako substraty do biogazowni.

Ponadto, w dniu 18.11.2013 r. do Urzędu Miejskiego w Dobrej wpłynęło pismo od Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Natury Wsi Bienice „Ptasi Raj”, które zgłosiło uwagi, w trakcie trwania procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra”. W ramach konsultacji społecznych Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Natury Wsi Bienice „Ptasi Raj”, wniosło o:

1) Ustosunkowanie się Inwestora do uwag i wniosków, złożonych do protokołu z rozprawy administracyjnej z dnia 14.11.2013 r.

2) Przedłożenie przez Inwestora opinii przyrodników i ornitologów na temat oddziaływania inwestycji na cenne miejsca (wskazane w Waloryzacji Przyrodniczej z 2000 r. – dokumentacja dostępna w Urzędzie Miejskim w Dobrej), występowania i rozmnażania gatunków rzadkich i chronionych, graniczące z terenem, na którym planowana jest budowa biogazowni i użytkami, które planowane są pod nawożenie produktem biogazowni.

Przedmiotowe wyjaśnienia należy przedłożyć w wyznaczonym wyżej zakresie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.

W przypadku nie przedłożenia wyjaśnień, w zakresie określonym w przywołanym wyżej wezwaniu, w wyznaczonym wyżej terminie, sprawa będzie rozpatrzona w oparciu o istniejące i posiadane przez organ materiały, co może mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia.

Inwestorem przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra jest firma ,,Deut- Pol” Sp. z o. o. z siedzibą w Bienicach, 72-210 Dobra.

Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. (91)3914538 strony postępowania administracyjnego mogą zapoznawać się z raportem oraz pismem wzywającym Inwestora do wyjaśnień oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – na adres sekretariat@dobragmina.pl, w  temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                   

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 20-11-2013 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 20-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:25