Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu inwestora - firmę Deut-Pol w Bienicach do uzupełnienia dokumentacji, w tym raportu oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego 'Budowy biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra'

Dobra, dnia 04.06.2013 r.

OŚiGW.6220.1.51.2012.SK

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

           Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późm.zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 16,  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra” 

zawiadamiam strony postępowania

I.        o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 30.01.2013 r.  oraz jego uzupełnieniem, które zostało złożone w dniu 20.03.2013 r.

II.     oraz o wezwaniu Inwestora (pismem z dnia 04.06.2013 r., znak: OŚiGW.6220.1.50.2012.SK) do uzupełnienia dokumentacji, w tym raportu oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego budowy biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra, w następującym zakresie:

1.    Przedstawienia szczegółowego opisu dotychczasowego zagospodarowania terenu przedmiotowej nieruchomości oraz zagospodarowania terenów sąsiednich.

2.    Przedstawienia możliwości zagospodarowania osadów pofermentacyjnych (wymiary, powierzchnia, pojemność płyty magazynowej i ilość osadu pofermentacyjnego) z uwzględnieniem okresu wegetacyjnego i spoczynku zimowego roślin, zgodnie z pkt 2 lit. i postanowienia Burmistrza Dobrej z dnia 06.11.2013 r., znak:OŚiGW.6220.1.17.2012.SK.

3.    Opisu możliwych wariantów przedsięwzięcia, polegających m.in. na zmianie składu ilościowego i jakościowego surowców stosowanych w produkcji biogazu, zmianie lokalizacji biogazowni itp., zgodnie z ww. postanowieniem.

4.    Opisu metod prognozowania oraz opisu przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym graficznego przedstawienia zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, w tym izolinii stężeń siarkowodoru w powietrzu w otoczeniu projektowanej instalacji, zgodnie z ww. postanowieniem.

5.    Wyjaśnienia przyporządkowania poszczególnych źródeł emisji hałasu wprowadzonych do programu LEQ Professional wersja 6, zastosowanego do wyliczenia emisji hałasu.

6.    Wyjaśnienia, dlaczego do obliczeń emisji hałasu źródła liniowe przyjęto wartość 65 dB, natomiast na str. 86 przedłożonego raportu wskazano wartość LWA,1h = 80 dB.

7.    Oceny akustycznego oddziaływania przedmiotowej inwestycji (z uwzględnieniem skumulowanego oddziaływania z innymi przedsięwzięciami znajdującymi się na obszarze, na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie), w zakresie emisji hałasu do środowiska, przy założeniu tła akustycznego odpowiadającego warunkom akustycznym panującym w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji. Przedstawienia w formie graficznej izolinii hałasu na mapach ewidencyjnych- zgodnie z ww. postanowieniem.

8.    Przedstawienia informacji dotyczących warunków hydrologicznych terenu planowanej inwestycji uwzględniając: poziomy wodonośne (w tym użytkowe poziomy wodonośne), głębokość zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych, Główne Zbiorniki Wód Podziemnych wraz z ich obszarami (ONO) oraz wysokiej ochrony (OWO), ujęcia wód podziemnych - informacje należy również przedstawić na załącznikach graficznych (...), zgodnie z ww. postanowieniem.

9.    Analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Informacje zawarte w niniejszym raporcie, nie wyczerpują w pełni ww. tematu. Z informacji dostępnych w tut. Wydziale wynika, że przedmiotowa inwestycja planowana do budowy na terenie działek nr 251 i 252 obręb ew. Bienice, napotkała się z dużym oporem społecznym.

10.Przedstawienia aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza m. Błądkowo, które powinno zostać przyjęte do obliczeń jako tło dla zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w związku z eksploatacją projektowanej instalacji (dane pochodzące z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie).

11.Przedstawienia obliczeń emisji substancji do powietrza w fazie eksploatacji przedmiotowej inwestycji wraz z przedstawieniem ich w formie graficznej.

12.Odniesienia się do art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz wyjaśnienia, czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. przez Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedź należy szczegółowo uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentu oraz przepisów ustawy Prawo wodne biorąc pod uwagę oddziaływania analizowanej biogazowni, w tym zagospodarowanie masy pofermentacyjnej na polach uprawnych.

Uzupełnienie należy przedłożyć w terminie do 24.06.2013 r., na adres:

1.      Gmina Dobra, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra.

2.      Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych
w Koszalinie, ul. A. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin

W przypadku nie przedłożenia uzupełnienia do raportu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z zakresem określonym w niniejszym wezwaniu, we wskazanym wyżej terminie, sprawa będzie rozpatrzona w oparciu o istniejące i posiadane przez organ materiały, co może mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia.

Inwestorem przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra jest firma ,,Deut- Pol” Sp. z o. o. z siedzibą w Bienicach, 72-210 Dobra.

Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. (91)3914538 można zapoznawać się z raportem oraz pismem wzywającym Inwestora do uzupełnienia oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – na adres sekretariat@dobragmina.pl, w  temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                   

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 05-06-2013 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 05-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:28