Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXII/215/2009

 

U c h w a ł a Nr XXXII/215/2009

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach                                                                                     i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Dobra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181, z póź. zm.), Rada Miejska w Dobrej       u c h w a l a co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)      szkole - należy przez to rozumieć szkołę dla której organem prowadzącym jest Gmina Dobra,

2)      dyrektorzy lub wicedyrektorzy - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły, o której mowa w pkt. 1,

3)      roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

4)      klasie - należy przez to rozumieć klasę lub grupę przedszkolną w szkole,

5)      uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka grupy przedszkolnej w szkole,

6)      tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust 3 lub określony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela,

7)      Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.),

8)      rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181).

§ 2. 1. Do obliczania średniej wynagrodzeń nauczycieli przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

2. Liczba nauczycieli przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i sumą etatów przeliczeniowych zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Rozdział 2

Dodatek za wysługę lat

§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy z zastrzeżeniem ust.4 Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

4. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 2.

5. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.

6. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

7. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1/ począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2/ za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

8. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

9. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 3

Dodatek motywacyjny

§4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;

3) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów poprzez pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego;

4) skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom , patologiom i agresjom wśród uczniów;

5) umiejętność aktywizowania dzieci i młodzieży do udziału w imprezach i uroczystościach lokalnych i szkolnych;

6) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków;

7) podnoszenie umiejętności zawodowych;

8) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

9) stosowanie metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

10) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym;

11) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;

12) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym  stanowiskiem;

13) udział w organizowaniu imprez oraz uroczystości szkolnych i okolicznościowych dla wychowanków;

14) udział w komisjach przedmiotowych oraz w zespołach do spraw okresowej oceny wychowanka i innych;

15) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

16) prowadzenie zajęć otwartych, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

17) realizowanie w szkole lub placówce zadań opiekuńczych, wynikających z przyjętych priorytetów w realizowanej polityce oświatowej;

18) efektywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły;

19) tworzenie dobrego klimatu pracy, właściwych stosunków międzyludzkich i umiejętne rozwiązywanie konfliktów.

§ 5. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektora bierze się pod uwagę spełnienie co najmniej 6 z następujących kryteriów:

a/ Wzorowe organizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego oraz kierowanie nim zgodnie z wymaganiami reformy edukacji, potrzebami społecznymi i regionalnymi,

b/ Zapewnienie uczniom i pracownikom pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c/ Prawidłowe gospodarowanie środkami i mieniem placówki, przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,

d/ Prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z potrzebami placówki w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,

e/ Realizowanie zaleceń organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

f/ Zaangażowanie i przejawianie inicjatywy w pracy mającej na celu rozwój kierowanej placówki,

g/ Osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej,

h/ Podejmowanie efektywnych działań na rzecz poprawy i rozwoju bazy placówki,

i/ Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

j/ Inspirowanie nauczycieli i stwarzanie im sprzyjających warunków do podnoszenia

kwalifikacji,

k/ Tworzenie dobrego klimatu pracy, właściwych stosunków międzyludzkich i umiejętne rozwiązywanie konfliktów.

§ 6. 1. Wysokość środków na dodatki motywacyjne określa się na poziomie 5,0 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Dodatki motywacyjne przyznawane przez Burmistrza Gminy dyrektorom szkół nie obciążają środków określonych dla nauczycieli. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 15 % jego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek motywacyjny dla dyrektora nie może być wyższy niż 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

2.    Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

3.    Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej placówce przyznanie dodatku motywacyjnego następuje po upływie co najmniej 6 miesięcy zatrudnienia.

4.    Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 4, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora - Burmistrz Dobrej.

5. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy, w związku z tym istnieje możliwość jego obniżenia, podwyższenia lub cofnięcia jeżeli ulegną zmianie warunki, które uzasadniały jego przyznanie w określonej wysokości, bez konieczności jego wypowiedzenia.

6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Rozdział 4

Dodatek funkcyjny

§ 7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Lp.

               STANOWISKO

KWOTA W ZŁ.

 

1.

a/ dyrektor szkoły liczącej do 100 uczniów

b/ dyrektor szkoły liczącej od 101 do 300 uczniów

c/ dyrektor szkoły liczącej od 301 do 400 uczniów

d/ dyrektor szkoły liczącej powyżej 400 uczniów

e/ dyrektor szkoły liczącej powyżej 600 uczniów

300

450

550

650

od 450 do 800

2.

Wicedyrektor

250

3.

Wychowawca klasy

 80

4.

Doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant

150

5.

Opiekun stażu

 70

 

 1. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
 1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyższy. Zasada powyższa nie dotyczy dodatków z tytułu sprawowania funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela - konsultanta, opiekuna stażu oraz powierzenia wychowawstwa klasy.
 1. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2 uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:
  a/ dla dyrektora - Burmistrz Dobrej,
  b/ dla innych stanowisk kierowniczych - dyrektor szkoły w granicach stawek określonych tabelą oraz w ramach przyznanego na dany rok budżetu.
 1. Nauczycielom, którym powierzono obowiązki o których mowa w ust. 1 pkt. 3 i 5 w zastępstwie przysługują dodatki w wysokości ustalonej dla nauczyciela zastępowanego.

§ 8. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 oraz 5, z zastrzeżeniem ust. 3 powstaje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

 1. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia .
 1. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca następującego po dwóch miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
 1. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
 1. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Rozdział 5

Dodatek za warunki pracy

§ 9.1. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się:

1)      praktycznej nauki zawodu szkół górniczych - zajęć praktycznych pod ziemią;

2)      praktycznej nauki zawodu szkół leśnych - zajęć w lesie;

3)      praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych - zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa;

4)      praktycznej nauki zawodu szkół medycznych - zajęć w pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703), przeznaczonych dla: noworodków, dzieci do lat trzech, dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz dla osób (dzieci i dorosłych) upośledzonych umysłowo, psychicznie chorych, przewlekle chorych, z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, w oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz w żłobkach;

5)      praktycznej nauki zawodu - zajęć w szkołach specjalnych oraz w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

6)      zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy;

7)      zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim;

8)      zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;

9)      zajęć dydaktycznych w szkołach przy zakładach karnych;

10)  zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych;

11)  zajęć dydaktycznych w języku obcym w szkołach z obcym językiem wykładowym, z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli języka obcego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym w nauczycielskich kolegiach języków obcych, z wyjątkiem lektorów języka obcego;

12)  zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program "Międzynarodowej Matury" z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym;

13)  zajęć dydaktycznych w szkołach w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

14)  zajęć wychowawczych, korekcyjno-terapeutycznych oraz badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

15)  zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach);

16)  zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

17)  zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

18)  badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich, sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi i małoletnimi, prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz mediacji między nieletnim sprawcą a pokrzywdzonym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych;

19)  zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych.

 1. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się:

1)       prowadzenie zajęć wymienionych w § 9 ust. 1, prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

2)   z nieletnimi przebywającymi w zakładach poprawczych o wzmożonym nadzorze wychowawczym, dla wielokrotnych uciekinierów, z zaburzeniami psychicznymi lub innymi zaburzeniami osobowości, uzależnionymi od środków odurzających lub psychotropowych, nosicielami wirusa HIV oraz przebywającymi w schroniskach interwencyjnych.

§ 10. Ustala się następujące wielkości dodatków za warunki pracy o których mowa w § 9:

 1. Nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia określone w § 9 ust. 1 pkt. 3 przysługuje dodatek w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania;
 1. Nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia określone w § 9 ust. 1 pkt. 1 i 2 przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną z tymi uczniami godzinę.
 1. W razie zbiegu prawa do dodatków, o których mowa w § 8 ust. 1 oraz ust. 2, nauczycielowi przysługuje prawo do dodatku z każdego tytułu.
 1. Wysokość dodatków, o których mowa w ust. 1-2 ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora - Burmistrz.
 1. Dodatek za warunki pracy przysługują w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
 1. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach tylko część obowiązkowego wymiaru lub, jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
 1. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu.

 

Rozdział 6

Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

§ 11. 1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponad wymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć ¼  tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponad wymiarowych, może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

 

2.      Przez godzinę ponad wymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

3.      Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

4.      Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

 

§ 12. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponad wymiarową nauczyciela ustala się; dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponad wymiarowych.

2.      Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie rt. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 2, ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3.      Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do  0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4.      Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w wysokości wynagrodzenia jak za jedną godzinę ponad wymiarową obliczanego na zasadach określonych w ust. 1.

5.      Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane, pod warunkiem wypracowania przez nauczyciela w danym tygodniu obowiązkowego wymiaru zajęć.

 1. Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni:
  1/ w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw
  przewidzianych przepisami o organizacji roku
  szkolnego,
  2/ rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia,
  3/ za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  4/ nieobecności z powodu zajęć w zakresie indywidualnego doskonalenia zawodowego,
  5/ nieobecności dziecka nauczania indywidualnego, gdy przebywa w sanatorium lub w szpitalu.

7.      Godziny ponad wymiarowe przepadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w tym w szczególności w związku z:
1/ zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, mrozów, stanu klęski żywiołowej itp.,
2/ wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy,
3/ delegowaniem przez dyrektora szkoły do wykonywania pracy w innej formie traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

8.      Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponad wymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼ gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponad wymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

9.      Nauczycielom, którzy realizują zajęcia edukacyjne zwiększone przez organ prowadzący szkołę, zatwierdzone w arkuszu organizacji szkoły, przysługuje wynagrodzenie ustalone zgodnie z wymiarem, w którym były faktycznie realizowane.

10.  Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

 

 

Rozdział 7

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

 

§ 13.    Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dala nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w wysokości 1% planowanych środków na  wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:

1/ 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora dla nauczycieli
2/ 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza dla nauczycieli i dyrektorów.

 

§ 14.     Nagrody Burmistrza Dobrej przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

            W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

 

§ 15.    1.  Nagrodę nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
2.  Nagrodę Burmistrza dla nauczycieli z danej szkoły przyznaje Burmistrz na wniosek dyrektora po uprzednim zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.
3.   Nagrodę Burmistrza dyrektorom szkół przyznaje Burmistrz Dobrej.

 

§ 16.    1.    Nauczycielowi, któremu przyznana została nagroda dyrektora, dyplom uroczystości wręcza dyrektor.
2.     Nagrodę Burmistrza przyznaje i określa jej wysokość Burmistrz.
3.     Nauczyciel/dyrektor, któremu została przyznana nagroda Burmistrza, otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w jego teczce akt osobowych.
4.     Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej składane są do 05 października każdego roku w Urzędzie Miejskim w Dobrej.

 

§ 17.    1. Nagrody mogą być przyznane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
2. Nagrodę może otrzymać dyrektor, który sprawuje funkcję dyrektora co najmniej 1 rok.

 

§ 18.     Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

 

§ 19.     Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa od nagrody Burmistrza.

 

§ 20.     1. Nagrody Burmistrza przyznawane są dyrektorom po spełnieniu, co najmniej 5 z następujących kryteriów:

 

            1/ wzorowe organizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz kierowanie nim zgodnie z wymaganiami reformy edukacji, potrzebami społecznymi i regionalnymi,
2/ zapewnienie uczniom i pracownikom pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3/ prawidłowe gospodarowanie środkami i mieniem placówki, przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
4/ prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z potrzebami placówki w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,
5/ realizowanie zaleceń organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
6/ zaangażowanie i przejawianie inicjatywy w pracy mającej na celu rozwój kierowanej placówki,
7/ osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej,
8/ podejmowanie efektywnych działań na rzecz poprawy i rozwoju bazy placówki,
9/ doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
10/ inspirowanie nauczycieli i stwarzanie im sprzyjających warunków do podnoszenia kwalifikacji,
11/ tworzenie dobrego klimatu pracy, właściwych stosunków międzyludzkich i umiejętne rozwiązywanie konfliktów.

          2. Nagrody Burmistrza/Dyrektora przyznawane są nauczycielom po spełnieniu co najmniej 5 z następujących kryteriów:

1/ osiąganie dobrych wyników w nauczaniu potwierdzonych w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
2/ podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
3/ osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzonych zakwalifikowaniem uczniów do  udziału w zawodach na szczeblu wojewódzkim, centralnym, zajęciem przez uczniów I – III miejsca w konkursach przedmiotowych i innych, zawodach, przeglądach, festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
4/ przygotowanie i organizowanie znaczących uroczystości szkolnych lub środowiskowych,
5/ organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,
6/ organizowanie i prowadzenie letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
7/ zapewnienie pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
8/ prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
9/ udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
10/ posiadanie udokumentowanych osiągnięć w pracy z uczniami zdolnymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
11/ organizowanie udziału rodziców życiu szkoły, rozwijanie formy współdziałania szkoły z rodzicami.

 

 

Rozdział 8

Dodatek mieszkaniowy

 

§ 21.    1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach gminy Dobra i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.


2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
a/ przy jednej osobie w rodzinie        - 5%
b/ przy dwóch osobach w rodzinie    - 6%
c/ przy trzech osobach w rodzinie     - 7%
d/ przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 8%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

3. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł. pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł. zaokrągla się do pełnego złotego.

4. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
- małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,
- rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
- pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do  ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
- pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
- dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 5, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Burmistrz.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
- niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego,
- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1/ nie wykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2/ pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3/ odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta.

4/ korzystanie z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

9. Prawo do dodatku wygasa:
- z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym ustały warunki uprawniające do pobierania  dodatku,
- z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.

 

           10. Dodatek ulega odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany liczby członków rodziny nauczyciela

 

            11. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

 

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 

 

§ 22. 1. Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji oraz pozostałe składniki wynagrodzenia dla nauczyciela ustala i przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Burmistrz.

 

            2. Ustalenia kwalifikacji nauczyciela i stopni awansu zawodowego w celu zaszeregowania do właściwej stawki wynagrodzenia zasadniczego dokonuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora Burmistrz na podstawie oryginalnych dokumentów (aktów nadania stopnia awansu zawodowego, dyplomów, świadectw) albo uwierzytelnionych kopii tych dokumentów. Podstawę do ustalenia kwalifikacji nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

 

§ 23. Traci moc uchwała Nr XXV/162/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobra.

 

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2009 r.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 05-06-2009 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Barbara Ostrowska 18-06-2009 10:04