Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/189/2008


UCHWAŁA NR XXIX/189/2009

RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra.

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1033) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się na okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. ceny i stawki:

1. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości 1,99 zł za 1 m3,

2. za zbiorowe odprowadzenie ścieków w wysokości 3,30 zł za 1 m3,

3. opłata abonamentowa od odbiorcy w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza w wysokości 4,65 zł/ miesiąc,

4. opłata abonamentowa od odbiorcy w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w wysokości 2,92 zł/miesiąc

§ 2. Do w/w cen i stawek, o których mowa w § 1 dolicza się podatek VAT.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/118/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscowej prasie oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr ……

Rady Miejskiej w Dobrej z dnia ….. ……

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dobra.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dobrej złożył- Wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat.

Wniosek dotyczy taryf na okres od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. i złożony został w wymaganym terminie.

W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 5 ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji ustalono, że Spółka opracowała taryfy zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 23 ustawy, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886).

W szczególności taryfy zawierają określone, zgodnie z w/w przepisami, rodzaje i wysokości cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności, a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat.

Ceny i stawki opłat określone przez Spółkę w taryfach, zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych w roku obowiązywania taryfy, i wynikają z udokumentowanych:

  • kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

  • zmian warunków ekonomicznych.

Przyjęto jednakową stawkę opłat dla wszystkich grup odbiorców usług. Dla budynków nie posiadających opomiarowania przyjęto ryczałtowe zużycie wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjętych norm zużycia wody ( Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70).

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Dobrej będzie dostarczał wodę w okresie obowiązywania taryf tj. od 01.04.2009 roku do 31.03.2010 roku dla odbiorców gospodarstw domowych, instytucji i zakładów pracy w ilości 139.200 m?. Roczne koszty poboru, uzdatniania, rozprowadzenia wody i obsługi odbiorców wynoszą 275.100 zł.

Dotychczas obowiązująca cena wody w wysokości 1,85 zł/m? została ustalona w 2007 r. i obowiązuje od 31.03.2009 r.

W okresie obowiązywania cen wzrosły i nadal wzrosną koszty eksploatacji urządzeń wodociągowych. Jak wynika z analizy kosztów, ceny energii elektrycznej w 2008 r. wzrosły o 14%, a koszty obsługi o 6%. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia od 2008 r. przedsiębiorstwa wodociągowe zostały zobowiązane do przeprowadzania w ramach kontroli wewnętrznej, monitoringu jakości wody przeznaczonej do picia. Wiąże się to z dodatkowymi, nie planowanymi nakładami na badanie wody. Zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2009 r. z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie, monitoring kontrolny zostanie rozszerzony o badanie wody w każdej z hydroforni oraz dwóch punktów na sieciach wodociągowych, co spowoduje wzrost nakładów na badania wody o 300%. Także prognozy cen energii elektrycznej przewidują w 2009 r. wzrost o 15 %, wzrosną koszty obsługi o 6% i opłaty środowiskowe za pobór wody o 2,5 %.

Analiza kosztów obsługi klienta, odczytów wodomierzy i rozliczenia odbiorców wykazała, że ustalone opłaty abonamentowe nie pokrywają ponoszonych kosztów.

Zakład wnioskuje o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości:

- 1,99 zł /m3- za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (wzrost o 7,6 %)

  • 4,65/mc - opłata abonamentowa w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza (wzrost o 23%)

  • 2,92/mc - opłata abonamentowa w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (wzrost o 13%)

Przedstawione do zatwierdzenia taryfy na dostarczenie wody i opłaty abonamentowe w pełni pokryją przewidywane wydatki na tę działalność.

Oczyszczalnia ścieków w Dobrej oczyści w ciągu roku obowiązywania taryf 90.000 m? ścieków, w tym 13.285 m? ścieków dowożonych z szamb. Wyeksploatowane urządzenia oczyszczalni ścieków ,,BIOBLOK WSM-400” wymagają dużych nakładów na zapewnienie ciągłej całodobowej pracy i utrzymania wymaganych przepisami jakości oczyszczanych ścieków. W całkowitych kosztach eksploatacji 280.700 zł rocznie, aż 52% to koszty obsługi i niezbędne remonty.

Ceny energii elektrycznej wzrosły o 14% i prognozowany wzrost w 2009 r. jest na poziomie 15%, wzrosną także opłaty środowiskowe za zrzut ścieków oczyszczonych o 2,5 %. Mając powyższe na uwadze Zakład wnioskuje o zatwierdzenie taryfy na oczyszczanie ścieków wysokości 3,30 zł /m? (wzrost o 12,8%)

Reasumując-koszty skalkulowano na poziomie niezbędnym dla zapotrzebowania prawidłowej eksploatacji ujęć wody, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, przyjmując zasadę ustalania ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Spółki.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania, uważa się za zasadne podjecie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 19-03-2009 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2009 10:25