Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoł Nr XXVII- 2008 z dnia18 grudnia 2008 r.


Protokół Nr XXVII/2008 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 18 grudnia 2008 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli pracy.

Początek obrad - godzina - 1400

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 13

Nieobecni radni - 2 ( Jaworska Danuta, Kowalczyk Marek )

Obrady sesji zakończono o godz. 15:00

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

 • otwarcie obrad

 • stwierdzenie quorum

 • ustalenie porządku obrad XXVII Sesji

 • przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego,

2.2. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dobrej do podejmowania działań wobec dłużników

alimentacyjnych,

2.3. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka

ochotniczej straży pożarnej w gminie Dobra,

2.4. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów

komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników

bezodpływowych na terenie Gminy Dobra,

2.5. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

zabudowanej oznaczonej numerem 343/2 położonej w Dobrej,

2.6. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2

znajdującego się w budynku przy ulicy Armii Krajowej 27 w mieście

Dobra,

2.7. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku

2008,

2.8. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na

2008 rok.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Przewodnicząca rady zwróciła się o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie : nieodpłatnego użytkowania nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata, będącej własnością Gminy Dobra.

Zaproponowany projekt porządku obrad wraz z wprowadzoną uchwała został przyjęty przez Radę - głosami za.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała , że protokół z XXVI sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - głosami za przy głosach wstrzymujących się.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytyw nie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, że priorytetowym zadaniem gminy jest służenie mieszkańcom w sposób najskuteczniejszy, w ramach posiadanych środków. Działalność organizacji pozarządowej jest przejawem aktywności różnych środowisk społeczności lokalnej. Dlatego też prowadzenie aktywnej współpracy władz gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może przynieść wiele korzyści społecznych.

Program współpracy wyznacza obszary współpracy między Gminą Dobra, a organizacjami pozarządowymi na rok 2009 i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uwag i pytań radni nie wnieśli do w/w projektu uchwały.

Uchwała Nr XXVII/171/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do

podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Pani Sekretarz Gminy Dorota Kisiel - wyjaśniła, iż uchwała Rady Gminy jest wówczas źródłem przekazania kompetencji, ustanowione upoważnienie stanowi akt prawa miejscowego i winno być opublikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wejść w życie w terminie wskazanym.

Poprzednio podjęta uchwała nie miała takiego zapisu, stąd ponownie należy ją podjąć.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXVII/172/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka

ochotniczej straży pożarnej w gminie Dobra

Pani Sekretarz Gminy Dorota Kisiel - wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej obowiązującej od tego roku rada gminy w drodze uchwały ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członka OSP za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub gminę. Wysokość ekwiwalentu nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, które w drugim kwartale 2008 roku wynosiło 2951 zł.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do zaproponowanych stawek i przyjęli je jednogłośnie.

Uchwała Nr XXVII/173/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej w gminie Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie

Gminy Dobra

Pani Burmistrz - wyjaśniła, że jak wynika z informacji Ministerstwa Środowiska w 2009 roku opłata środowiskowa za nieczystości stałe wzrośnie z 75 zł. do 100 zł. za tonę tj. o 33 %. Wzrosną też koszty obsługi o 6 %.

Ze względu na duże zużycie pojemników do gromadzenia nieczystości stałych zachodzi pilna potrzeba wymiany około 100 sztuk. Spowoduje to 10 % wzrost ceny za dzierżawy pojemników 110 i 1100 litrów.

Natomiast nieczystości płynne w gminie Dobra obsługą wywozy objętych jest 96 zbiorników bezodpływowych w tym:

 • gospodarstwa indywidualne - 92 szt.

 • osiedla wiejskie - 4 szt.

łącznie odbieranych jest 13.285 m3 ścieków.

Koszty obsługi w/w zbiorników i odbiór 13.285 m3 ścieków w skali roku wynoszą 102.400 zł.

Cena świadczonej usługi powinna wynosić:

102.400:13.285 =7.70 zł za 1 m3

 • obowiązująca cena - 5,37 zł. ( ustalona ze stratą na działalność w wysokości 22.000 zł.).

wzrost do ceny rzeczywistej - 43 %.

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej z 2007 roku o stopniowym dochodzeniu do ceny rzeczywistej wywozu nieczystości płynnych przedkładamy propozycje pokrycia strat działalności:

 • odbiór ścieków z 5,37 zł. do 6,44 zł. tj. wzrost o 20 %

 • ścieki (zlew w punkcie zlewnym) zysk 6 % z 3,11 zł. do 3.30 zł. za m3.

Zatwierdzenie w/w stawek w pełni pokryje koszty działalności wywozu nieczystości stałych i płynnych.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXVII/174/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

zabudowanej oznaczonej numerem 343/2 położonej w Dobrej

Pani Sekretarz - oznajmiła, że proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym w drodze przetargu.

Budynek mieszkalny na działce 343/2 przy ulicy Zielonej został rozebrany ze względu na zły stan techniczny.

Umowa sprzedaży zostanie podpisana w formie aktu notarialnego.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XVII/175/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem 343/2 położonej w Dobrej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego

nr 2 znajdującego się w budynku przy ulicy Armii Krajowej 27 w mieście

Dobra

Sekretarz - wyjaśniła, że proponuje się sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu, gdyż na dzień dzisiejszy przedmiotowy lokal nie jest obciążony umową najmu. Umowa najmu została wypowiedziana dla lokatora na dzień 30.11.2009 r.

W oparciu o powyższe sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu, umowa sprzedaży zostanie podpisana w formie aktu notarialnego.

Generalizując należy podkreślić, że sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi pomieszczeniami ma istotne znaczenie w zakresie racjonalnego gospodarowania mieniem Gminy.

Aby uniknąć ponoszenia kosztów remontów budynku jak i lokalu znajdującego się w budynku proponuje się sprzedaż jak w sentencji.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXVII/176/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku przy ulicy Armii Krajowej 27 w mieście Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak- wyjaśnił, iż środki zaplanowane w tym roku przewidziane na daną inwestycję nie będą wydatkowane muszą być koniecznie na ten sam cel wydatkowane w przyszłym roku.

Plan finansowy tychże środków i termin realizacji ujęty jest w załączniku do uchwały.

Środki, które nie wygasają z końcem 2008 roku są przeznaczone na zakup dokumentacji dotyczącej renowacji rynku w Dobrej.

Bez uwag przyjęto projekt uchwały.

Uchwała Nr XXVII/177/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008 została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 rok

Skarbnik - wyjaśnił cel wprowadzenia w §1 do budżetu następujących środków:

 1. w rozdziale 75095 refundacja pobytu gości z gmin partnerskich z Niemiec w Dobrej w trakcie Jarmarku - dotacja z Pomeranii - 4.816 zł.

 2. w rozdziale 75616 - większy niż planowano wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 46.000 zł. na zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu.

 3. W rozdziale 80195 Pozostała działalność - 11.422 zł. - dopłaty dla pracodawców na wyszkolenie uczniów

 4. W rozdziale 85214 - zwiększenie dotacji na zadania zlecone - 4.649 zł.

 5. W rozdziale 85219 - zwiększenie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności OPS 7.500 zł.

 6. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów - dotacje na zadania własne: podręczniki dla klas 0 i I-III szkoły podstawowej - 300 zł.

W § 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tej samej wysokości jak zwiększono dochody w tym 18.000 na rezerwę ogólną, 69.000 zł. na wzrost wynagrodzeń nauczycieli i 31.000 zł. na dowozy uczniów. Zaplanowany w budżecie 2008 r. wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynosił 2,5 %.

Minister Finansów rozporządzeniem przyznał wzrost wynagrodzeń o 10 %. W ciągu roku nie dokonywaliśmy korekt, ponieważ liczyliśmy na oszczędności w wydatkach rzeczowych.

Jednak rosnące ceny materiałów i wyposażenia nie pozwoliły osiągnąć zamierzonych oszczędności. W związku z tym jesteśmy zmuszeni dokonać zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia dal nauczycieli. Wzrosły również koszty eksploatacyjne taboru dowożącego uczniów do szkól, stąd potrzeba zwiększenia planu w tym rozdziale.

Radni przychylili się do prośby skarbnika i wprowadzenia w/w zmian.

Uchwała Nr XXVII/178/2008 rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie nieodpłatnego użytkowania nieruchomości na okres dłuższy niż

trzy lata, będącej własnością Gminy Dobra

P. Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, że w dniu 15 grudnia 2008 r. Stowarzyszenie „Współistnienie” z siedzibą w Resku zwróciło się do urzędu Miejskiego w Dobrej z prośbą o rozważenie możliwości nieodpłatnego przekazania w użytkowanie na okres 5-ciu lat lokalu użytkowego nr 2 o pow.131,86 m2, położonego w mieście Dobra przy ul. Juliusza Słowackiego 1a, na działce oznaczonej numerem 95/1.

Stowarzyszenie „Współistnienie” pragnie w ten sposób otworzyć filię oraz prowadzić statutowe zadania na terenie miasta Dobra.

W zamian za bezpłatne użytkowanie Stowarzyszenie „Współistnienie” deklaruje wykonać na własny koszt: remont instalacji elektrycznej z montażem podlicznika, remont instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej z montażem podlicznika, wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto wszelkie koszty związane z korzystaniem z lokalu, w tym wszelkie opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzania ścieków oraz wszelkie koszty napraw, które okażą się konieczne w trakcie trwania umowy, będzie ponosiło Stowarzyszenie.

Po zakończeniu użyczenia Stowarzyszenie zobowiązane będzie zwrócić Gminie Dobra przedmiot użytkowania w stanie niepogorszonym, wolnym od praw i rzeczy.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radny Edward Stanisławczyk - zapytał czy coś wiadomo na temat likwidacji „mogilników”, które są już dawno nieczynne?

P. Burmistrz Barbara Wilczek - odpowiedziała, że wystąpiliśmy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, aby się w tej kwestii wypowiedział.

W związku z tym przekazuję informację szczegółową do protokołu w tej sprawie ( informacja w załączeniu do protokołu).

Innych wniosków, interpelacji oraz zapytań nie zgłoszono.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 15:00 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 28-01-2009 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2009 12:14