Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVII/178/2008


UCHWAŁA NR XXVII / 178 / 2008

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 18 grudnia 2008r.

w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1111) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 151.007,-zł.

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 39.000,-zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39.000,-zł

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 39.000,-zł

użytkowania wieczystego nieruchomości

w dziale 750 Administracja publiczna 9.136,-zł

rozdział 75095 Pozostała działalność 9.136,-zł

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 9.136,-zł

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 79.000,-zł

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 46.000,-zł

od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 46.000,-zł

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 33.000,-zł

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 33.000,-zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 11.422,-zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 11.422,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 11.422,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

w dziale 852 - Pomoc społeczna 12.149,-zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 4.649,-zł

społeczne

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 4.649,- zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.500,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7.500,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 300,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 300,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 300,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-(podręczniki)

§ 2.Zwiększa się wydatki Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 151.007,-

w dziale 750 Administracja publiczna 9.136,-zł

rozdział 75095 Pozostała działalność 9.136,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.136,-zł

w dziale 758 Różne rozliczenia 18.000,-zł

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 18.000,-zł

§ 4810 Rezerwy 18.000,-zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 111.422,-zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 16.500,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 16.500,-zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 12.500,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 12.500,-zł

rozdział 80110 Gimnazja 40.000,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 40.000,-zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 31.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 31.000,-zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 11.422,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 11.422,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 12.149,-zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 4.649,-zł

społeczne

§ 3110 Świadczenia społeczne ( zadania zlecone) 4.649,-zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.500,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 7.500,-zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 300,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 300,-zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki) 300,-zł

§ 3.Zmniejsza się dochody Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 103.441,-zł.

w dziale 852 Pomoc społeczna 103.441,-zł

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 91.711,-zł

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 91.711,-zł

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 730,-zł

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 730,-zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 11.000,-zł

społeczne

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 11.000,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

§ 4.Zmniejsza się wydatki Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 103.441,-zł.

w dziale 852 - Pomoc społeczna 103.441,-zł

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 91.711,-zł

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zadania zlecone

§ 3110 Świadczenia społeczne 91.711,-zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 730,-zł

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne

zadania zlecone

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 730,-zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 11.000,-zł

społeczne

§ 3110 Świadczenia społeczne ( zadania własne) 11.000,-zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE :

W §1 wprowadza się do budżetu gminy następujące środki :

  1. w rozdziale 75095 refundacja pobytu gości z gmin partnerskich z Niemiec w Dobrej w trakcie Jarmarku - dotacja z Pomeranii - 4.816zł;

  2. w rozdziale 75616 - większy niż planowano wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 46.000 zł na zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu

  3. w rozdziale 80195 Pozostała działalność - 11.422 zł - dopłaty dla pracodawców na wyszkolenie uczniów

  4. w rozdziale 85214 -zwiększenie dotacji na zadania zlecone - 4.649 zł

  5. w rozdziale 85219 - zwiększenie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności OPS 7.500 zł

  6. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów - dotacje na zadania własne: podręczniki dla klas O i I - III szkoły podstawowej- 300zł

W § 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tej samej wysokości jak zwiększono dochody w tym 18.000 na rezerwę ogólną, 69.000 zł na wzrost wynagrodzeń nauczycieli i 31.000 zł na dowozy uczniów. Zaplanowany w budżecie 2008r. wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynosił 2,5%. Ministra Finansów rozporządzeniem przyznał wzrost wynagrodzeń o 10 %. W ciągu roku nie dokonywaliśmy korekt, ponieważ liczyliśmy na oszczędności w wydatkach rzeczowych. Jednak rosnące ceny materiałów i wyposażenia nie pozwoliły osiągnąć zamierzonych oszczędności. W związku z tym jesteśmy zmuszeni dokonać zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Wzrosły również koszty eksploatacyjne taboru dowożącego uczniów do szkół, stąd potrzeba zwiększenia planu w tym rozdziale.

W §3 i 4 zmniejszamy plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie ustawami - według polecenia Urzędu Wojewódzkiego.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 28-01-2009 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2009 12:08