Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoł Nr XXV 2008 z dnia 17 listopada 2008 r.


Protokół Nr XXV/2008 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 17 listopada 2008 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady, biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Powitała także przybyłego na sesję nowo wybranego sołtysa sołectwa Wrześna

Pana Jana Florczaka, po czym Pani Burmistrz pogratulowała wyboru.

Początek obrad - godzina - 1200

Stan radnych - 13

Obecnych na sesji - 14

Nieobecni radni - 2 Marek Kowalczyk, Danuta Jaworska

Obrady sesji zakończono o godz.14:30

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

 • otwarcie obrad

 • stwierdzenie quorum

 • ustalenie porządku obrad XXV Sesji

 • przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Miejskiej

2. INFORMACJA Z FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW SŁUŻBY

ZDROWIA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY DOBRA.

3. INFORMACJA Z FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU

ADMINISTRACJI MIENIA KOMUNALNEGO W DOBREJ.

4. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI STRAZY POŻARNEJ

W GMINIE DOBRA.

5. PODJĘCIE UCHWAŁ

5.1. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy,

5.2. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku

rolnego,

5.3. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od

nieruchomości,

5.4. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od

środków transportowych,

5.5. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2008 rok,

5.6. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do

rejestru zabytków,

5.7. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości

Błądkowo na lata 2008 - 2016.

6. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIĘDZY

SESJAMI

7. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

8. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Przewodnicząca Rady zwróciła się o wprowadzenie do porządku uchwały w sprawie: w sprawie realizacji inwestycji pn.”Dobudowa zaplecza do

istniejącej hali sportowej przy ul. Strażackiej w Dobrej oraz

wyposażenie w meble i sprzęt biurowy wraz ze sfinansowaniem

zamówienia spłacanego przez Gminę przez okres 5 lat”.

Zaproponowany projekt porządku obrad wraz z wprowadzoną uchwałą został przyjęty przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała , że protokół z XXIV sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad pkt 2. INFORMACJA Z FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW

SŁUŻBY ZDROWIA DZIAŁĄJĄCYCH NA TERENIE

GMINY DOBRA

Na sesję przybyli zaproszeni przedstawiciele Przychodni Zdrowia działających na naszym terenie Pan Kazimierz Lembas i P. Krzysztof Kosiński.

Pytania, które były skierowane do dyrektora K. Lembasa to czy będzie możliwość, aby pacjent który wybrał lekarza rodzinnego mógł korzystać z jego usług, a nie za każdym razem zmieniał go. Lekarze rodzinni, którzy przyjmują w Dobrej zmieniają się i dlatego jest to dość kłopotliwe dla pacjenta, który przy każdej wizycie musi innemu lekarzowi tłumaczyć przebieg swojej choroby.

Pan Lembas Kazimierz odpowiedział, że najbliższym czasie nie ma takiej możliwości, ponieważ brakuje kadry lekarskiej.

Informacja z działalności przychodni stanowi załącznik do protokołu.

Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Kosiński, który złożył informację na temat działania przychodni, którą kieruje.

Głos zabrała radna Alina Soborska - zapytała czy w przychodni P.Kosińskiego będą przyjmowali specjaliści tacy jak: ginekolog i stomatolog?

W odpowiedzi usłyszała, że na pewno w przyszłym roku będzie przyjmował stomatolog, co do ginekologa nie może zagwarantować, ponieważ na naszym terenie już jedna przychodnia „K” działa, w której przyjmowane są pacjentki z całego rejonu gminy.

Drugim pytaniem, które radna zadała była sprawa dotycząca otwarcia punktu rehabilitacyjnego w Dobrej.

Doktor Kosiński odpowiedział, że na dzień dzisiejszy trwają rozmowy mające na celu dofinansowania projektu w ramach NFZ.

Innych uwag i pytań radni nie zgłaszali.

Ad.pkt 3. INFORMACJA Z FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU

ADMINISTRACJI MIENIA KOMUNALNEGO

W DOBREJ

Radni po zapoznaniu się i przedłożoną informacją nie wnieśli żadnych uwag (informacja w załączeniu do protokołu).

Ad. pkt 4. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY

POŻARNEJ W GMINIE DOBRA

Radni bez uwag przyjęli przedłożoną informację (informacja w załączeniu do protokołu).

Ad. pkt 5. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał :

- w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w

szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, iż zgodnie z Kartą Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia wysokość stawek dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia.

Radna Grzywacz Dorota - Przewodnicząca Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła stanowisko komisji oraz stanowisko Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w dobrej i zaproponowała następujące zmiany w projekcie uchwały:

 • w rozdziale 4 § 7 pkt 1 w pozycji wychowawca klasy kwotę 70 zł. zamienić na kwotę 80 zł.

 • w pozycji opiekun stażu kwotę 80 zastąpić kwotą 70 zł.

Zaproponowane zmiany radni przyjęli 13 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr XXV/162/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

 • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak - wyjaśnił, że my przyjmujemy cenę do budżetu gminy podaną przez Główny Urząd Statystyczny.

W związku z tym proponujemy cenę żyta w wysokości 44 zł. jest to jeden z głównych dochodów z których możemy przeprowadzać jakiekolwiek inwestycje na terenie naszej gminy. Musimy pamiętać, że nasza gmina jest gminą typowo rolniczą, nie posiadającą większych zakładów przemysłowych.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Izby Rolniczej Pan. Adam Kaczmarek, który powiedział, że cena żyta podana przez GUS jest nie adekwatna do tej jaką rolnicy mogą otrzymać przy sprzedaży.

Problemem jest także to, że na dzień dzisiejszy nikt nie skupuje zboża.

W związku z powyższym przedstawiciel Izb Rolniczych zaproponował, aby cenę żyta przyjmowaną do ustalenia podatku rolnego ustalić w kwocie 38 zł/q.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Jerzy Smela, który przedstawił stanowisko tejże komisji

Proponując cenę żyta w wysokości 43 zł/q.

Radny Zbigniew Awgul - oznajmił, że cena którą podała komisja Budżetu jest za wysoka i wnioskował o obniżenie ceny z 43 zł. na 42 zł/q.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała wnioski pod głosowanie:

Wniosek Komisji Budżetu RGiR przegłosowani 11 głosami za przy 2 głosach przeciw.

Drugiego wniosku nie głosowano ponieważ pierwszy został przyjęty większością głosów.

Innych uwag do projektu w/w uchwały nie wniesiono.

Uchwała Nr XXV/163/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego została przyjęta przez Radę - 11 głosami za przy 2 głosach przeciw.

- w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od

nieruchomości

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak - wyjaśnił, iż niniejszy projekt uchwały stanowi wykonanie upoważnień nadanych Radzie Gminy ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

Przygotowując projekt uchwały uwzględniono górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości.

Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2008 wyniósł 4,2 %.

Radni bez uwag przyjęli wprowadzony projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXV/164/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości została przyjęta przez Rade - 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

- w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków

Transportowych

Skarbnik Gminy wyjaśnił, że przygotowując projekt uchwały uwzględniono również górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych, których nie należy przekroczyć ogłoszone obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r.

Nadmienił, iż na naszym terenie sporadycznie występują stawki za takie pojazdy.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXV/165/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2008 rok

Skarbnik wyjaśnił-że w §1 wprowadza się do budżetu gminy następujące środki:

 1. w rozdziale 01095 pozostała działalność 155.676,65 zł. - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 2. W rozdziale 75095 pozostała działalność 4.300 zł. - darowizna na organizację Jarmarku Doberskiego.

 3. W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 67.000 zł.- dotacje na zadania zlecone - zasiłki suszowe dla rolników.

 4. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4.800 zł.- dotacja na dodatki do wynagrodzeń pracownikom socjalnym.

 5. W rozdziale 85295 Pozostała działalność 42.800 zł.- dotacja na dodatki do wynagrodzeń pracownikom socjalnym.

 6. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów 78.880 zł. - dotacja na zadania własne: stypendia socjalne.

W § 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tej samej wysokości jak zwiększono dochody.

W § 3 i 4 dokonuje się zmiany w planie dotacji celowych i związanych z nimi wydatków, zgodnie z poleceniem Urzędu Wojewódzkiego.

Radni bez uwag przyjęli w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr XXV/166/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2008 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do

rejestru zabytków.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, że organ stanowiący gminy może udzielać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na zasadach określonych przez ten organ w podjętej uchwale.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt w/w uchwały.

Radny Zbigniew Awgul zwolnił się z dalszej części obrad sesji Rady Miejskiej.

Uchwała Nr XXV/167/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie

- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości

Błądkowo na lata 2008 - 2016.

Burmistrz Barbara Wilczek wyjaśniła, że projekt tej uchwały, umożliwi wnioskowanie o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektów w niniejszej miejscowości w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, jak również z innych źródeł finansowania.

Radni bez uwag przyjęli w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr XXV/168/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Błądkowo na lata 2008 - 2016 została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie realizacji inwestycji pn.”Dobudowa zaplecza do istniejącej hali

sportowej przy ul. Strażackiej w Dobrej oraz wyposażenie w meble

i sprzęt biurowy wraz ze sfinansowaniem zamówienia spłaconego przez

Gminę przez okres 5 lat”

Pani Burmistrz wyjaśniła, że w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową dotyczącą realizacji inwestycji pn. „Dobudowa zaplecza do istniejącej hali sportowej przy ul. Strażackiej w Dobrej oraz wyposażenie w meble i sprzęt biurowy wraz ze sfinansowaniem zamówienia spłacanego przez Gminę przez okres 5 lat”, najtańszy oferent przedstawił ofertę w wysokości 1 260 920,73 zł.

Natomiast uchwała Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2008 r., zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację tego zadania w kwocie 950 tyś. zł.

Dlatego też przedstawiona oferta wraz z kosztorysem została poddana analizie wykonania. Analiza ta wykazała, że wzrost wartości inwestycji spowodowany jest przede wszystkim wzrostem kosztów robocizny i materiałów, a także zwiększeniem zakresu robót.

Zaciągniecie w/w zobowiązania nie wpłynie na zwiększenie długu publicznego oraz umożliwi podpisanie umowy na realizację tego zadania.

Radni po wysłuchaniu w/w projekt uchwały przyjęli bez żadnych uwag.

Uchwała Nr XXV/169/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji pn.”Dobudowa zaplecza do istniejącej hali sportowej przy ul. Strażackiej w Dobrej oraz wyposażenie w meble i sprzęt biurowy wraz ze sfinansowaniem zamówienia spłacanego przez Gminę przez okres 5 lat” została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 6. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA

MIĘDZY SEJAMI.

Radni po zapoznaniu się z informacją nie wnieśli do niej żadnych uwag i zapytań.

Ad. pkt 7. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radny Edward Stanisławczyk -zapytał kiedy będzie wykonana naprawa drogi nr 144 na odcinku Nowogard - Chociwel?

Pani Burmistrz Barbara Wilczek odpowiedziała, że droga nr 144 została wykonana w I etapie.

Odbyło się spotkanie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z Panem Wojciechem Drożdżem, który jest odpowiedzialny za utrzymanie dróg na terenie naszego województwa. Przedmiotem rozmowy był aktualny stan techniczny drogi nr 144 na odcinku Dobra - Chociwel. W toku rozmowy ustalono, że w najbliższych dniach zostanie zorganizowane spotkanie robocze, w postaci wizji lokalnej w terenie, w których będą uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Zachodnio-pomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim oraz Urzędu Miejskiego w Dobrej. Przedmiotem tego spotkania będzie omówienie aktualnego stanu nawierzchni i poboczy oraz możliwości wykonania generalnego remontu najbardziej niebezpiecznych odcinków drogi.

Wizja lokalna jak nam wiadomo się odbyła, ale Urząd nie otrzymał żadnej informacji i nie uczestniczył w tym spotkaniu.

Sprawa mimo to jest jednak nadal aktualna i bardzo ważna. Będą państwo na bieżąco informowani o tej sprawie.

Innych wniosków, interpelacji oraz zapytań nie zgłoszono.

Ad. pkt 8. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 14:30 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 03-12-2008 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2008 13:33