Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/164/2008


U C H W A Ł A Nr XXV/164/2008

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 17 listopada 2008 rok

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz. 730) Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na

terenie Gminy Dobra:

1) od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł. od 1 m2 powierzchni,

  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł. od 1 ha powierzchni,

  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł. od 1 m2 powierzchni,

 1. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,53 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 2. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,24 zł. od 1 m2 powierzchni

użytkowej,

 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych - 4,01 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki gospodarcze nie użytkowane, będące w posiadaniu osób, które

kiedyś prowadziły gospodarstwo rolne, a obecnie są na rencie lub

emeryturze rolniczej;

2) nieruchomości stanowiące własność gminy wykorzystywane do prowadzenia gospodarki komunalnej w znaczeniu określonym w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;

3) nieruchomości stanowiące własność gminy zajmowane przez jednostki

ochotniczych straży pożarnych, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 08

listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od

nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 120, poz. 2202).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem

1 stycznia 2009r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 25-11-2008 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2008 09:36