Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie w sprawie wyborów ławników

W związku z kończącą się kadencją ławników sądowych informuję, że w terminie do 30 czerwca 2023 r. można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w  Stargardzie na kadencję 2024-2027. 

Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2017 ze zm.).

Do Sądu Rejonowego w Stargardzie wybrany ma być 1 ławnik (dla spraw pracy).

Ławnikiem może być wybrany ten kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczył 70 lat, jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie mogą być: osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydat załącza: dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa, opłaty za badanie lekarskie i wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Ponadto do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię, nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyboru ławników dokona Rada Miejska najpóźniej w październiku br., po zapoznaniu się z opinią powołanego wcześniej przez Radę Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika i listy osób popierających kandydata można otrzymać w Urzędzie Miejskim, pok.  Nr 8) lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim – pok.  Nr 8, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej
Józef Kirejczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 05-06-2023 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator 05-06-2023
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2023 15:10