Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XX/2008 sesji Rady Miejskiej


Protokół Nr XX/2008 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 25 kwietnia 2008r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady, biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

 

Początek obrad - godzina - 1400

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 12

 

Obrady sesji zakończono o godz.15:30

 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

 

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

 

 • otwarcie obrad

 • stwierdzenie quorum

 • ustalenie porządku obrad XX Sesji

 • przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

 

2.1. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2007 rok,

2.2. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

zabudowanej oznaczonej numerem 52 położonej w Dobropolu.

 

 

 1. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIEDZY

SESJAMI.

4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do rady o wprowadzeni dwóch uchwał na wniosek Pani Burmistrz oraz Skarbnika w następujących sprawach:

 • zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 rok,

 • przystąpienia do realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX na działania 9.1, poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Przewodnicząca poinformowała, że Pani Burmistrz oraz Skarbnik przy omawianiu każdej z tych uchwał udzielą stosowne wyjaśnienia.

 

Następnie poddała wniosek pod głosowanie:

Radni 12 głosami za - jednogłośnie przegłosowali wniosek o wprowadzenie w/w uchwał do projektu porządku obrad.

Porządek obrad po naniesionych poprawkach został przyjęty przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

 

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała , że protokół z XIX sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 10 głosami za przy dwóch głosach wstrzymujących.

 

 

 

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

 

 

 

 

 

 

 • w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2007 rok.

W dalszej części sesji obrady poprowadził wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński. Zapoznał radnych jak należy podejmować uchwałę absolutoryjną i do kiedy powinna być podjęta. Następnie odczytał pozytywnie zaopiniowaną uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Dobrej z wykonania budżetu za 2007 rok (uchwała w załączeniu do protokołu).

W dalszej części obrad poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Elżbietę Owsińską o odczytanie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dobrej za rok 2007.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 rok i zbadaniu go pod kątem legalności, rzetelności, gospodarności, celowości oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza i Skarbnika Gminy zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

W związku z powyższym Komisja zwraca się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Dobrej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Dobrej ( wniosek stanowi załącznik do protokołu).

 

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

 

Pani Burmistrz podziękowała radnym za udzielenie absolutorium za rok 2007. Nadmieniła, że ten rok dla niej był rokiem trudnym, dużo czasu przebywała na zwolnieniu lekarskim, w związku ze zderzeniem losowym. Dlatego co się udało zrealizować to duża zasługa skarbnika i sekretarza gminy oraz pracowników urzędu oraz radnych. Mogę tylko obiecać, że postaramy się, aby w tym roku było lepiej i jeszcze bardziej efektywniej.

 

Uchwała Nr XX/132/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2007 rok została przyjęta przez Radę - 10 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących.

 

 • w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem 52 położonej w Dobropolu

Pani Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, że proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze przetargu. Umowa sprzedaży zostanie podpisana w formie aktu notarialnego.

 

 

Radni bez zastrzeżeń i uwag przyjęli projekt uchwały.

 

 

Uchwała Nr XX/133/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 kwietnia 2008 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem 52 położonej w Dobropolu została przyjęta przez Radę - 12 głosami za- jednogłośnie.

 

 • w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 rok.

Skabnik Gminy Sławomir Brodniak - wyjaśnił, że w § 1 do budżetu gminy wprowadza się następujące środki:

 • Pomoc materialna dla uczniów - 96.363 zł - dotacja na stypendia

 • Oczyszczanie miast i wsi 13.072,10 - dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie czystości na drogach powiatowych

 • Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 13.072,10 zł. - dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych.

W § 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tej samej wysokości jak zwiększono dochody.

W § 3 przesuwamy środki z rezerwy ogólnej gminy na:

 • Straż Pożarną - 3.500 zł. - współfinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego,

 • Szkołę Podstawową 7.808 zł. - adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wojtaszycach na pracownię komputerową,

 • Szpital - 5.000 zł. - na dofinansowanie zakupu sprzętu dla szpitala w Nowogardzie.

 

Skarbnik nadmienił, że zwróciła się z pismem również do nas Komenda Powiatowa Policji z Łobza z prośbą o dofinansowanie do zakupu samochodu.

Oznajmił, że jednak na wspólnym posiedzeniu komisji radni nie przychylili się do wniosku.

Radny Marek Kowalczk był innego zdania i uważa, że współpraca się układa dobrze między gminą Dobra, a Komendą Powiatową Policji i jakąś kwotę należało przyznać, inaczej na pewno będziemy spostrzegani. Kwota nie musi być duża, ale każda złotówka przy takich zbiórkach się liczy.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek wyjaśniła, że i tak najwięcej dokładamy do policji z całego powiatu łobeskiego. Dlatego optuję, aby taką formę utrzymać i tu nie ma żadnej złej woli, oni to doskonale rozumieją.

 

 

Radni innych uwag do w/w projektu uchwały nie wnieśli.

 

 

Przewodnicząca Rady zwolniła się z dalszej części obrad sesji.

 

Uchwała Nr XX/134/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 rok została przyjęta przez Radę - 10 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

 

 • w sprawie przystąpienia do realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX na działania 9.1, poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz oddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Pani Burmistrz - wyjaśniła, że Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs na składanie wniosków od 31 stycznia 2008 r. o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs jest realizowany w trybie otwartym, w którym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Nasza gmina złożyła dwa wnioski, jest to długotrwały proce ponieważ pracowała nad tym grupa ludzi. Jeden wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zakwalifikował się na pierwsze posiedzenie komisji oceny projektów. Obecnie czekamy na informację czy nasz projekt został wybrany do realizacji.

Natomiast drugi wniosek został przez nas złożony w dniu 7 kwietnia br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zakwalifikował się na pierwsze posiedzenie komisji oceny projektów, które odbędzie się 28 kwietnia 2008 r.

Uchwała daje możliwość podpisywania umów.

 

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

 

Uchwała Nr XX/135/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX na działania 9.1, poddzałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych'' Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

 

 

 

 

Ad. pkt 3. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA

MIĘDZY SESJAMI.

 

Radni bez uwag przyjęli informację.

 

 

Ad. pkt 4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

 

Radny Marek Kowalczyk zapytał jaka jest szansa na wykonanie budowy boiska sportowego w naszej gminie?

Odpowiedzi udzieliła Pani Burmistrz Barbara Wilczek, która przytoczyła szczegóły związane z budową tego typu boiska na terenie naszej gminy. Wskazała, że na początku marca 2008 r. została opublikowana oficjalna list 104 gmin zakwalifikowanych do projektu z terenu naszego województwa, z tego wyznaczono 55 gmin do realizacji w 2008 r., natomiast pozostałe umieszczono na liście rezerwowej.

Po opublikowaniu listy wybranych gmin do realizacji w 2008 r. Pani Burmistrz Barbara Wilczek wystąpiła do Pani Małgorzaty Jacyny-Witt - Radnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z prośbą o umożliwienie uczestniczenia w posiedzeniu tej Komisji w dniu 27 marca 2008 r. Pomimo wielkiego zaangażowania Pani Burmistrz jedyną rzeczą jaką zagwarantowano podczas posiedzenia Komisji był fakt umieszczenia naszej gminy na liście rezerwowej, jako priorytetowej do realizacji. W przypadku wycofania się którejś z gmin, szanse na wykonanie kompleksu boisk nasza gmina ma jeszcze w tym roku.

W dniu 23 kwietnia br. odbyło się w Szczecinie spotkanie dotyczące omówienia szczegółowych kwestii organizacyjno-technicznych realizacji inwestycji sportowych programu „Moje boisko Orlik 2012”.

Jednostki samorządu terytorialnego muszą:

?opracować mapy do celów projektowych (wtórniki),

?uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

?przeprowadzić badania geotechniczne gruntu, na którym zlokalizowany

będzie kompleks boisk,

?uzyskać niezbędne opinie i uzgodnienia odnośnie przyłączenia mediów,

?zaadaptować rządową dokumentację techniczną do warunków

lokalizacyjnych i gruntowych na naszym terenie (koszt ok. 20 tys. zł)

?uzyskać pozytywną opinię wykonanej adaptacji przez Ministerstwo Sportu,

?uzyskać pozwolenie na budowę,

?ogłosić datę planowanego przetargu, wyłaniającego wykonawcę

przewidzianych w specyfikacji robót budowlanych.

 

Gmina Dobra będąc na liście rezerwowej, rozpoczęła prace przygotowawcze, tak by w przypadku powstania możliwości wykonania kompleksu boisk

jeszcze w tym roku, być w pełni przygotowanym .

 

 

Pan Radny Marek Kowalczyk zapytał, jakie kroki Gmina zamierza przedsięwziąć, w przypadku dłuższej awarii prądu. Pan Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Zygmunt Leszczyński, odpowiedział, że zostanie wyremontowany agregat do zasilania hydroforni wiejskich oraz zostanie zakupiona atestowana beczka do przewozu wody pitnej. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w tegorocznym budżecie.

 

 

Ad. pkt 5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej o godz. 15:30 zamknął obrady sesji.

 

Protokołowała Wiceprzewodniczący Rady

Barbara Ostrowska Miejskiej

 

Inspektor Damian Padziński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 11-06-2008 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Arkadiusz Mitłosz 11-06-2008 13:22