Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A Nr XIX/131/2008


UCHWAŁA NR XIX / 131 /2008

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 31 marca 2008r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 53.032,-zł.

w dziale 750 Administracja publiczna 6.760,-zł

rozdział 75095 Pozostała działalność 6.760,-zł

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 6.760,-zł

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

w dziale 758 - Różne rozliczenia 46.272,-zł

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego 46.272,-zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 46.272,-zł

§ 2.Zwiększa się wydatki Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 53.032,-.

w dziale 750 Administracja publiczna 6.760,-zł

rozdział 75095 Pozostała działalność 6.760,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 6.760,-zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 44.144,-

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 27.223,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 27.223,-zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.013,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 2.013,-zł

rozdział 80110 Gimnazja 14.908,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 14.908,-zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.128,-zł

rozdział 85401 Świetlice szkolne 2.128,- zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 2.128,- zł

§ 3.Zmniejsza się dochody Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 84,-zł.

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 84,-zł

kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

rozdział 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, 84,-zł

kontroli i ochrony prawa

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 84,- zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

§ 4.Zmniejsza się wydatki Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 84,-zł.

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 84,-zł

kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

rozdział 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, 84,-zł

kontroli i ochrony prawa

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 84,-zł

§ 5. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami :

zmniejsza się wydatki o kwotę 41.500,-

w dziale 600 Transport i łączność 41.500,-zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 41.500,-zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41.500,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 41.500,-

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 10.000,-zł

rozdział 40002 Dostarczanie wody 10.000,-zł

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów 10.000,-zł

do spółek prawa handlowego

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 25.000,-zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25.000,-zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,-zł

w dziale 750 Administracja publiczna 6.500,-zł

rozdział 75095 Pozostała działalność 6.500,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.000,-zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE :

W §1 wprowadza się do budżetu gminy następujące środki :

  1. refundacja wydatków na Jarmark i Dożynki 2007 r- dotacja z Pomeranii - 6.760

  2. zwiększenie subwencji oświatowej - 46.272zł.

W § 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tej samej wysokości jak zwiększono dochody .

Środki z dotacji Pomeranii przeznaczone na organizację tegorocznych imprez plenerowych.

Zwiększona subwencja oświatowa przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń w szkołach i na świetlicach.

W §3 i 4 Zmniejszono nam dotację na aktualizację spisu wyborców. Zmniejszamy wydatki na ten cel w tej samej wysokości.

W §5 Przesuwamy środki z planowanej rewitalizacji Rynku na zwiększenie kapitału zakładowego spółki gminnej Z.G.K. o 10.000 zł, zakup placu zabaw w Dobrej - 25.000zł, na promocję gminy w miesięczniku Obserwator oraz zakup nagród na Powiatową Galę Sportu

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 18-04-2008 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-04-2008 12:34