Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoł Nr XVII z dnia 29 lutego 2008 r


Protokół Nr XVIII/2008 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 29 lutego 2008r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady, biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1400

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 15

Obrady sesji zakończono o godz.15:45

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

 • otwarcie obrad

 • stwierdzenie quorum

 • ustalenie porządku obrad XVIII Sesji

 • przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

2.2. w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie,

2.3. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Dobrej,

2.4. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów,

2.5. w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia spółki

prowadzącej usługi zdrowotne,

2.6. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Dobra,

2.7. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

niezabudowanej oznaczonej numerem 370, położonej w Dobrej.

3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2007

ROK.

 1. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2007 ROK.

5. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIĘDZY

SESJAMI.

6. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

7. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera zwróciła się do Rady o wprowadzenie dwóch uchwał na wniosek Pani Burmistrz w następujących sprawach:

upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Dobrej oraz wyrażenia zgody dla Burmistrza Dobrej na wydzierżawianie albo najem nieruchomości stanowiących własność gminy Dobra.

Pani Sekretarz Dorota Kisiel przy omawianiu każdej z tych uchwał udzieli stosowne uzasadnienie.

Przewodnicząca Rady poddała wnioski pod głosowanie:

Radni 15 głosami za - jednogłośnie przegłosowali wnioski o wprowadzenie w/w uchwał do projektu porządku obrad.

Rady Marek Kowalczyk wnioskował o wykreślenie uchwały w projekcie porządku obrad w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Dobrej, uzasadniając tym, iż jest to sprawa obligatoryjna i rada nie powinna podejmować takiej uchwały.

Pani Dorota Kisiel sekretarz Gminy wyjaśniła, że zgadza się z radnym w tej kwestii, ale po konsultacji z wydziałem nadzoru i kontroli Urzędu Wojewódzkieg, którego wskazanie było jednoznaczne co do jej wymagalności i przygotowała powyższą uchwałę.

Wobec powyzszego Przewodnicząca Rady poddała wniosek radnego M.Kowalczyka pod głosowanie, który to wniosek 12 głosami przeciw przy 1 głosie wstrzymującym i 2 głosami za radni odrzucili.

Porządek obrad po naniesionych poprawkach został przyjęty przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

Pzewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała , że protokół z XVII sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 13 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra

Pani Sekretarz poinformowała, że Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrej złożył wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat.

Wniosek dotyczy taryf na okres od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r. i złożony został w wymaganym terminie.

Ceny i stawki opłat określone przez Spółkę w taryfach, zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych w roku obowiązywania taryfy, i wynikają z udokumentowanych kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zmian warunków ekonomicznych.

Przyjęto jednakową stawkę opłat wszystkich grup odbiorców usług. Dla budynków nie posiadających opomiarowania przyjęto ryczałtowe zużycie wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjętych norm zużycia.

W związku z powyższym Zakład wnioskuje o utrzymanie ceny wody w dotychczasowej wysokosci.

Rok 2007 był pierwszym rokiem, w którym obowiązywały opłaty abonamentowe w rozliczeniach na podstawie przeciętnych norm zużycia wody i w oparciu o wsazanie wodomierza. Opłaty te były ustalane na bazie założenia planu kosztów obsługi odbiorców w 2007 roku.

Analiza kosztów obsługi klienta, odczytów wodomierzy i rozliczenia odbiorców wykazała, że ustalone opłaty abonamentowe nie pokrywają ponoszonych kosztów.

Przedstawione do zatwierdzenia taryfy na dostarczanie wody i opłaty abonamentowe w pełni pokryją przewidywane wydatki na tę działalność.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XVIII/1118/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawiezatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

 • w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pani Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, że w celu efektywnego przeciwadziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym tworzy się Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Radni po wcześniejszym zapoznaniu się z gminnym systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie bez zastrzeżeń i uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XVIII/119/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Przeciwdzaiłania Przemocy w Rodzinie została przyjęta przez Radę - 15 głosami za- jednogłośnie.

 • w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Dobrej

Pani Sekretarz Dorota Kisiel wyjaśniła, iż Burmistrz Dobrej spełnia wszystkie kryteria zawarte w przepisach prawa dlatego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Radni innych uwag do w/w projektu uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr XVIII/120/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Dobrej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za przy 2 głosach przeciw.

 • w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak poinformował, iż zgodnie z 20 % zaplanowaną w budżecie podwyżką diet dla sołtysów przygotował taki projekt uchwały.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XVIII/121/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

 • w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia spółki prowadzącej usługi zdrowotne

Pani Burmistrz Barbara Wilczek poinformowała, iż Zarząd Powiatu wystąpił do naszej Gminy z propozycją utworzenia spółki prawa handlowego mającej na celu zabezpieczenie dalszego funkcjonowania szpitala w Resku. Zdaniem spółki byłoby wykupienie majątku nieruchomego i ruchomego niezbędnego do dalszego działania szpitala.

Na obrady przybył wicestarosta powiatu Pan Ryszard Brodziński, który przedstawił szczegółowo sytuację dotyczącą Szpitala.

Radny Marek Kowalczyk przedstawił swoje zdanie na temat wstąpienia przez gminę do spółki.

Jaki sens jest obierać kierunek na Resko, skoro nasi mieszkańcy leczą się w większości w Nowogardzie?

Powiedział,że nie ma się co czarować, ale rozchodzi się o pieniądze.

Radny zaproponował, aby najpierw przeanalizować ilu pacjentów reskiego szpitala to mieszkańcy doberskiej gminy.

Pan wicestarosta wyjaśnił, że działamy razem, aby rozwiązać ten problem.

Chodzi o to, żeby wzajemnie współpracować. Na dzień dzisiejszy nie podejmujecie żadnych finansowych decyzji, a jedynie radni zezwalają Pani Burmistrz uczestniczyć w procedurze tworzenia spółki.

Po wyjaśnieniach odbyło się głosowanie. Radni 14 głosami za przy 1 głosie przeciw podjęli uchwałę.

Uchwała Nr XVIII/122/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 lutego2008 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia spółki prowadzącej usługi zdrowotnej została przyjęta przez Radę - 14 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym

 • w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Dobra

Sekretarz Gminy Dorota Kisiel poinformowała, iż dotychczas Burmistrz miał prawo wydziereżawiać nieruchomości gminy bez zgody Rady Miejskiej na okres do 3 lat. Po zmianach w w/w ustawach zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, po każdej umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony mogą zawrzeć kolejne umowy na tą samą nieruchomość wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej. Dlatego propozycja w/w uchwały na wydzierżawienie działek zamieszczonych w projekcie w/w uchwały.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XVIII/123/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

 • w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 370 położonej w Dobrej

Sekreatrz Gminy Dorota Kisiel wyjaśniła, że proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu.

Umowa sprzedaży zostanie podpisana w formie aktu notarialnego.

Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.

Uchwała Nr XVIII/123/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 370 położonej w Dobrej została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

 • w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej do wykonywania czynności prawa pracy wobec Burmistrza.

Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, że takie upoważnienie powinna mieć Przewodnicząca Rady do wykonywania wobec Burmisrza wszystkich czynności z zakresu prawa pracy za wyjątkiem wynagrodzenia.

Dlatego, że do tej pory nie było podjętej takiej uchwały a powinna być, stąd projekt tej uchwały.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XVIII/125/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Dobrej została przyjęta przez Radę - 14 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

 • w sprawie wyrażenia zgody dla Burmistrza Dobrej na wydzierżawianie albo najem nieruchomości stanowiących własność gminy Dobra

Sekretarz - wyjaśniła, że upoważnia się Burmistrza do zawierania kolejnych umów dzierżaw albo najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy na okresy do 3 lat z podmiotami, z którymi zostały zawarte przed dniem wejścia w życie uchwały umowy dzierżawy albo najmu na czas oznaczony do 3 lat, a których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Radni bez uwag przyjęli w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr XVIII/126/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Burmistrza Dobrej na wydzierżawianie albo najem nieruchomości stanowiących własność gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

Ad.pkt 3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2007

ROK.

Radny Marek Kowalczyk zapytał dlaczego w roku ubiegłym nie zostały wykonane inwestycje, które zostały zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Odowiedzi udzieliła Pani Burmistrz - Barbara Wilczek, która poinformowała o trwających aktualnie pracach, zmierzających do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zgodnego z obecnymi realiami i możlwiościami pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

Radny Marek Kowalczyk stwierdził, że w Gminie powinna być osoba, która zajmie się pozyskiwaniem środków zewnętrznych na inwestycje. Z jego relacji wynika, że w innych gminach pozyskiwane są duże środki finansowe.

Pani Burmistrz - Barbara Wilczek odpowiedziała, że w Gminie nie ma samodzielnego stanowiska do pozyskiwania środkó finansowych, lecz osoby na poszczególnych stanowiskach, przygotowują wnioski w ramach własnych obowiązków. Nie prawdą jest, że Gmina Dobra nie pozyskuje jakichkolwiek środków finansowych, natomiast samo napisanie wniosku nie jest jednoznaczne z pozyskaniem środków na dany cel. Pani Burmistrz - Barabara Wilczek poinformowała o niedawno pozysnych środkach na wioskę internetową w miejscowości Bienice - w kwocie 40 tys. zł. Ponadto został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, dotyczący budowy na naszym terenie komleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią „Boisko w każdej gminie”, gdzie łączna wartość inwestycji kształtuje się w wysokości 1 mln zł. W przygotowaniu jest wniosek aplikacyjny (łącznie z pozosałymi gminami powiatu łobeskiego) dotyczący pozyskania środków finansowych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, tj. na budynek Urzędu Miejskiego, Szkołę Podstawową w Dobrej i Wojtaszycach oraz Gimnazjum.

Pani Burmistrz stwierdziła, że z pilną uwagą śledzoną są wszelkie możliwości pozyskania środków zewnętrznych i jeśli tylko nadaży się jakakolwiek sposobność Gmina Dobra składa przygotowane przez pracowników wnioski aplikacyjne.

Ad.pkt 4. INFORMACJA Z DZIAŁANOŚCI BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ ZA 2007 ROK.

Informację przedłożyła p.o. Dyrektora Małgorzata Cieślak (informacja w załączeniu do protokołu).

Ad.pkt 5. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA

MIĘDZY SESJAMI.

Radni bez uwag przyjęli informację z działalności Burmistrza.

Ad. pkt 5. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radny Marek Kowalczyk - zapytał dlaczego tak wysoko zostały podniesione w gminie podatki od nieruchomości.

Skarbnik odpowiedział, że co najmniej od pięciu lat nie były podnoszone i stawki były bardzo niskie.

Radny stwierdził, że powinna być zwyżka, ale tylko o stopień inflacji.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady o godz. 15:45 zamknął obrady sesji.

Protokołowała Przewodnicząca Rady

Barbara Ostrowska Miejskiej

Inspektor Jolanta Siekiera

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 26-03-2008 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2008 12:01