Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoł Nr XVI z dnia 28 grudnia 2007 r


Protokół Nr XVI/2007 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 28 grudnia 2007 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Damian Padziński. Otwierając obrady powitał radnych oraz osoby spoza Rady, biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1200

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 13

Nieobecni radni na sesji: Jolanta Siekiera i Marek Kowalczyk

Obrady sesji zakończono o godz.13:00

Na podstawie listy obecności wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawił Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad XVI Sesji

  • przyjęcie protokołu XV sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady sprzedaży domów i lokali

mieszkalnych stanowiących własność gminy Dobra dla najemców,

2.2. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej

niezabudowanej na rzecz Gminy Dobra od Agencji Nieruchomości Rolnych

Oddział w Szczecinie,

2.3. w sprawie upoważnienia Burmistrza Dobrej do realizacji zadania

inwestycyjnego,

2.4. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Dobra w latach 2008 - 2012,

2.5. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2008 rok.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wiceprzewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie zmiany do projektu porządku obrad : wprowadzić uchwałę w punkcie 2 „podjęcie uchwał” jako punkt 2.1. uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2007 rok.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany porządek obrad ( 13 głosami za - jednogłośnie ).

Wicprzewodniczący Rady Damian Padziński poinformował , że protokół z XV sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami. W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Wicprzewodniczący Rady przedstawił radnym projekty uchwał oraz poinformował, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2007

rok

Skarbnik Sławomir Brodniak wyjaśnił - w § 1 wprowadza się do budżetu gminy następujące środki:

1. zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy budżetowej na odprawy dla

nauczycieli - 1.208 zł.

2. wpływy z wynajmu hali sportowej - 1.386 zł.

W § 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tej samej wysokości jak zwiększono dochody.

Wpływy z hali przeznaczone na zakupy wyposażenia.

W § 3 przesuwa się środki z przeznaczeniem na zakup urządzenia sprzątającego na hali sportowej.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XVI/101/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budzetu i w budzecie gminy i miasta Dobra na 2007 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłosnie.

  • w sprawie zmiany uchwały określającej zasady sprzedaży domów i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Dobra dla najemców

Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, że zmianie uległy przepisy dotyczące udzielania bonifikaty w przypadku zbycia nieruchomosci. Nowelizacja w/w ustawy pozwala min.gminą na żądanie zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie nieruchomości bądź lokalu mieszkalnego w przypadku, gdy dochodzi do zbycia takiej nieruchomności/lokalu przez osobę bliską, a pozyskane środki nie zostaną przeznaczone w ciągu 12 miesięcy na cele mieszkaniowe.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XVI/102/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady sprzedaży domów i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Dobra dla najemców została przyjęta przez Radę - 13głosami za- jednogłośnie.

  • w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Gminy Dobra od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie

Dorota Kisiel Sekretarz Gminy - wyjaśniła, że gmina Dobra zamierza wykorzystać powyższą nieruchomość na cele związane z wykonywaniem zadań własnych, w zakresie infrastruktury komunalnej. Przejęta działka przeznaczona będzie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców budynku nr 12 w Krzemiennej.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XVI/103/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejecia nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Gminy Dobra od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

  • w sprawie upoważnienia Burmistrza Dobrej do realizacji zadania inwestycyjnego

Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, że jest planowana budowa przydomowej oczyszczalni scieków dla budynku nr 12 w miejscowosci Krzemienna, a także z uwagi na obowiązujące procedury przy przekazywaniu gruntów z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, rada Gminy upowaznia Burmistrxza do realizacji zadania.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XVI/104/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie..

  • w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra w latach 2008 - 2012

Sekretarz Gminy Dorota Kisiel wyjasniła, że Rada Gminy uchwala wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na okres 5 lat.

Poprzednia uchwała w powyższej sprawie traci ważność z dniem 31 grudnia 2007 roku.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XVI/105/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra w latach 2008 - 2012 została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

  • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2008 rok

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak - wyjaśnił, że zaplanowane wcześniej kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2008 r. zostały obniżone o 107 tyś.zł. Ma to związek ze złożoną przez ENEA Operator Sp. z o.o. Deklaracją na podatek od nieruchomości, obniżającą przeszłoroczne dochody o w/w kwotę. W wydatkach natomiast zaistniała konieczność regulacji płac pracownikom obsługi oświaty o kwotę 43 tyś.zl.

W związku z tym, aby zachowaćzaplanowaną kwotę deficytu konieczne było zmniejszenie zaplanowanych srodków na zadanie inwestycyjne „kanalizacja gminy”.

Takie działania pozwoliły uwzględnić nie przewidziane wcześniej zmiany w dochodach i wydatkach i zachować jednocześnie planowany deficyt budżetowy.

Sprawa zminiejszonych dochodów jest obecnie w trakcie wyjaśniania.

Jeśli okaże się, że racja była po naszej stronie to ponownie przejmiemy te środki do budżetu gminy i będziemy mogli je przeznaczyć na dodatkowe zadanie.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XVI/106/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2008 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Interpelacji, wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady o godz. 13:00 zamknęł obrady sesji.

Protokołowała Wiceprzewodniczący Rady

Barbara Ostrowska Miejskiej

Inspektor Damian Padziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 04-02-2008 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-02-2008 12:40