Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV-91/2007


UCHWAŁA NR XIV / 91 / 2007

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 08 listopada 2007 roku

w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy i Miasta. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 47 poz. 327) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1. 1. W celu opracowania projektu budżetu gminy, Burmistrz zobowiązany jest w terminie

do dnia 15 września każdego roku wydać zarządzenie dotyczące opracowania

materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy.

2. Podległe gminie jednostki organizacyjne i komunalne osoby prawne, przyjmują

termin realizacji przedmiotowych opracowań do 15 października każdego roku.

3. Burmistrz powinien zobowiązać kierowników referatów i pracowników

na samodzielnych stanowiskach pracy Urzędu Miejskiego - do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych, w terminie do 15 października każdego roku.

4. Samorządy mieszkańców mogą składać Skarbnikowi Gminy wnioski na

dofinansowanie swoich zadań z budżetu gminy do dnia 15 października każdego

roku.

Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą uwzględniane w projekcie

budżetu.

5. Materiały planistyczne oraz wnioski o przyznanie dotacji z budżetu Gminy

opracowane przez jej jednostki organizacyjne - powinny zawierać:

a - wielkość planowanych przychodów z działalności usługowej podlegającej

dotowaniu;

b - wielkość kosztów bieżących tej działalności;

c - wielkość dotacji planowanej z budżetu gminy;

d - planowany wskaźnik rentowności gminy oraz kalkulację i uzasadnienie

przyjętych w materiałach wielkości.

§ 2. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych i złożonych wniosków, jak

również skalkulowanych dochodów własnych budżetu gminy, dotacji celowych

i subwencji z budżetu państwa - Skarbnik zobowiązany jest opracować zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu i przedłożyć Burmistrzowi wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do 31października każdego roku.

§ 3. 1. Opracowany, na podstawie przedłożonych przez Skarbnika materiałów, projekt

budżetu, Burmistrz przekłada wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i

objaśnieniami Radzie Miejskiej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Opracowany projekt budżetu Burmistrz Gminy przesyła Regionalnej Izbie

Obrachunkowej w terminie ustawowym, t. j. do dnia 15 listopada roku

poprzedzającego rok budżetowy..

§ 4.

 1. Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła projekt budżetu wraz z materiałami

informacyjnymi radnym i komisjom Rady.

 1. Komisje Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania materiałów odbywają

posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie budżetu.

 1. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku

przewidzianego w projekcie, zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania.

§ 5.

 1. Burmistrz Gminy po zapoznaniu się z opiniami radnych i komisji Rady przekazanymi przez Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz opinią Regionalnej Izby

Obrachunkowej, przedkłada Radzie Miejskiej skorygowany projekt budżetu w terminie 7 dni od dnia uzyskania materiałów od Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 1. Nie uwzględnione w projekcie budżetu wnioski wymagają uzasadnienia Burmistrza.

§ 6.

Porządek sesji budżetowej winien zawierać następujące punkty:

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,

 2. odczytanie stanowisk Komisji,

 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 4. odczytanie stanowiska Burmistrza Gminy,

 5. dyskusję nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

 6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 7.

W przypadku nie uchwalenia budżetu przez Radę Miejską przed końcem

roku poprzedzającego rok budżetowy, przedstawiony przez Burmistrza projekt

budżetu stanowi podstawę gospodarki budżetowej Gminy nie dłużej jednak niż

do 31 marca roku następnego.

§ 8.

Projekt budżetu składa się z projektu uchwały budżetowej oraz załączników

dotyczących:

 1. prognozowanych dochodów budżetu według źródeł w szczegółowości działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe,

 2. wydatków budżetu w szczegółowości działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

  1. wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu gminy, wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;

  2. wydatków majątkowych;

 3. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami;

 4. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego lub administracji rządowej przyjętych w drodze umów lub porozumień;

 5. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii;

 6. wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących:

  1. z budżetu Unii Europejskiej ,

  2. z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

  3. z innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi;

  4. z innych źródeł.

 7. kwot przeznaczonych na dotacje na realizację zadań gminy z zakresu pożytku publicznego i spoza tej sfery;

 8. kwot dotacji celowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego;

 9. kwot dotacji dla instytucji kultury, których organizatorem jest gmina ;

 10. kwot dotacji dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych;

 11. zakres i kwoty dotacji przedmiotowych;

 12. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych przez gminę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;

 13. źródeł pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy;

 14. przychodów i rozchodów budżetu gminy;

 15. planów przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych;

 16. planów przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 17. wielkości środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw).

§ 9. 1. W projekcie uchwały budżetowej:

a) ustala się wysokość rezerw: ogólnej i celowych;

b) ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych;

c) ustanawia się upoważnienia dla Burmistrza stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym i o finansach publicznych.

 1. Do projektu budżetu dołącza się objaśnienia, które obejmują:

 1. w zakresie dochodów zawierają omówienie poszczególnych źródeł dochodów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji,

 2. w zakresie wydatków zawierają uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem:

  1. wydatków jednostek budżetowych i wydatków na zadania budżetowe

w szczegółowości do działów i rozdziałów ,

b) dotacji udzielanych z budżetu ( jednostki dotowane),

c) wydatki na inwestycje,

d) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone Gminie.

 1. omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego

oraz rozchodów związanych z ewentualnymi spłatami zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego i pożyczek.

3. Do projektu budżetu dołącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań gminy.

4. Wraz z projektem budżetu Burmistrz przedkłada informację o stanie mienia gminy w szczegółowości nie mniejszej niż określa ustawa.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XVII/84/95 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy i miasta

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 17-01-2008 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2008 10:16