Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomomienie o zakończeniu postępowania

Dobra, dnia 04.09.2019 r.

IBiZP.6730.51.4.2019.SK

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej Kpa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.07.2019 r., który złożył Łukasz Frankowski, zawiadamia się,

  1. O wydanych postanowieniach przez:
  • Starostę Łobeskiego – Postanowienie z dnia 26 sierpnia 2019 r., znak: WOŚ.673.97.2019.KTO,
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, nie zajął stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. W związku z powyższym, zgodnie z art. 53, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienie uważa się za dokonane,

uzgadniających projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku letniskowego całorocznego wraz z infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 85/57, obręb Tucze, gmina Dobra”.

Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra w pokoju nr 14 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (tel. 913914528). Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie inwestorowi.

  1. Zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem przedmiotowej decyzji.

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra w pokoju nr 14 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (tel. 913914528).

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że umożliwia się stronom wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 35 §5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 40 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 §1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej. 


Burmistrz Dobrej
mgr inż. Krzysztof Wrzesień

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 05-09-2019 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 04-09-2019
Ostatnia aktualizacja: - 05-09-2019 08:54