Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ DOBREJ OGŁASZA KONKURS OFERTOWY


0x08 graphic
0x08 graphic
U R Z Ą D M I E J S K I W D O B R E J

ul. Rynek 1, 72-210 Dobra

tel. (091) 39 14 528, fax. (091) 57 90 541

e-mail: burmistrz@dobragmina.pl, www.dobragmina.pl

Dobra, dnia 19.12.2007 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ DOBREJ

OGŁASZA KONKURS OFERTOWY

na administrowanie cmentarzem komunalnym, zlokalizowanym w Dobrej, przy ul. Ofiar Katynia ( działka nr 74, pow. 2,8451ha, obręb Dobra ).

Usługa zarządzania i utrzymania cmentarza komunalnego w Dobrej, obejmować będzie wykonywanie następujących czynności:

 1. Sprawowanie nadzoru i opieki nad cmentarzem w celu utrzymania go w stanie

zgodnym z przepisami określonymi ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisami sanitarnymi, zasadami ppoż. i BHP.

 1. Zapobieganie niszczeniu nagrobków.

 2. Stałą dbałość o estetykę cmentarza, a w szczególności:

 1. systematyczne sprzątanie ogólnodostępnych części cmentarza, alejek oraz terenów niewykorzystanych na mogiły,

 2. systematyczne wywożenie nieczystości,

 3. konserwacja i bieżące remonty ogrodzenia cmentarza,

 4. utrzymanie zieleni, wykaszanie traw na cmentarzu i terenie przyległym,

 5. utrzymanie zimowe alejek cmentarza (odśnieżanie i zwalczanie śliskości przez posypywanie piaskiem całej powierzchni alejek utwardzonych).

 1. Inwentaryzację mogił, prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z przepisami prawnymi.

5. Dbałość o wygląd i wykonywanie bieżących remontów i konserwacji w celu zapobiegania niszczeniu obiektów przekazanych w użytkowanie:

 • kaplicy na cmentarzu w Dobrej.

 1. Opłacanie wszelkich kosztów związanych z bieżącym wykonywaniem usług (wywóz nieczystości, opłaty za wodę, energię elektryczną, wyposażenie cmentarza w pojemniki na odpady, ubezpieczenie prowadzonej działalności- usług zarządzania cmentarzem i odpowiedniego pod względem bhp, ppoż i sanitarnym utrzymania cmentarza od roszczeń osób poszkodowanych w wyniku nieodpowiedniego utrzymania, bądź nienależytego zabezpieczenia terenu cmentarza).

 2. Pobieranie opłat za zajęcie i korzystanie z cmentarza zgodnie ze stawkami określonymi w Zarządzeniu Burmistrza Dobrej i przekazywanie ich w cyklu comiesięcznym na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej.

 3. Prowadzenie ksiąg cmentarnych.

 4. Udostępnianie terenu cmentarza oraz kaplicy cmentarnej podczas kontroli sanitarnej przeprowadzanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie.

 5. Utrzymanie urządzeń technicznych cmentarzy (punkty czerpania wody, sieci wodociągowej, budynku kaplicy).

 6. Przewożenie zwłok na zlecenie Policji lub Prokuratury w każdym czasie.

 7. Nadzór nad prawidłowym korzystaniem z cmentarza - dokonywaniem pochówków i ekshumacji oraz wykonywaniem nagrobków.

 8. Zapewnienie porządku i ładu na terenie cmentarza oraz zawiadomienie właściwych organów porządkowych, w przypadku niemożliwości zapewnienia porządku we własnym zakresie.

Umowa obejmować będzie okres 1 roku tj. od 07.01.2008 r. do 07.01.2009 r.

Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - na wynagrodzenie dla Zarządcy kwotę 22.000,00 zł brutto ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych brutto) za cały okres umowy.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 2. uprawniające do zarządzania nieruchomościami gminnymi ( oferent powinien taki dokument posiadać lub zatrudniać osoby będące zarządcami nieruchomości).

 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

 4. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem ,,Administrowanie cmentarzem komunalnym w Dobrej” w siedzibie zamawiającego p. nr 8 ( sekretariat) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, nie później niż do dnia 04.01.2008 r. do godz. 1530.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2008 r.

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 21-12-2007 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-12-2007 11:25