Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 275/1, o. Dobra


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Burmistrz Dobrej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Dobra, powiat łobeski

Miejscowość, ulica

numer działki

powierzchnia w m2

cena wywoławcza netto

wadium 10%

postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Dobra

275/1

1712

(0,1712 ha)

40.000,00 zł

4.000,00 zł

400,00 zł

Przedmiotem sprzedaży jest:

? działka nr 275/1 - działka oznacz. ,,RIVa”, położona w strefie peryferyjnej miasta Dobra. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Działka o kształcie nieregularnym, konfiguracja terenu płaska. Dojazd do działki stanowi droga gruntowa. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Łobzie nr SZ1L/00023158/5. Przeznaczenie działek w SUiKZP miasta Dobra: zabudowa mieszkaniowa, użytki zielone słabe, rzeki i kanały. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu, które należy wykonać we własnym zakresie. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)- dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich
    z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

  • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej: Bank Spółdzielczy Goleniów konto nr 26 9375 1041 5502 4471 2000 0190 najpóźniej do dnia 20.08.2019 roku, datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty .

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ulica Rynek 1, w dniu 26.08.2019 r. rozpoczęcie o godzinie 1000 , sala nr 2. Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglając do pełnych dziesiątek w górę, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwycięzca przetargu zostanie poinformowany w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomości. Warunkiem podpisania umowy jest zapłata ustalonej kwoty w przetargu na konto gminy. Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty. Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, tel. 91 39 14 528.

Dobra, dnia 25.07.2019 r.

 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Dobra można uzyskać na stronie www.dobragmina.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marysia Elert 25-07-2019 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marysia Elert 25-07-2019
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2019 13:17