Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 321, o. Dobra

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Burmistrz Dobrej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonych w obrębie miasta Dobra, powiat łobeski

Miejscowość, ulica

numer działki

powierzchnia w m2

cena wywoławcza netto

wadium 10%

postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Dobra, ul. Kościuszki

321

3053

(0,3053 ha)

90.000,00 zł

9.000,00 zł

900,00 zł

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

? działka nr 321 - działka oznacz. ,,Bi”, położona w strefie pośredniej miasta Dobra. Dojazd do działki stanowi droga asfaltowa. Działka o kształcie nieregularnym z terenem płaskim, uzbrojona w instalację elektryczną, wodną. Na działce znajduje się budynek magazynowo-usługowy. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Łobzie nr SZ1L/00018860/1. Przeznaczenie działek w SUiKZP miasta Dobra: strefa produkcyjno-usługowa, składy i magazyny, projektowana telekomunikacyjna linia kablowa. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu, które należy wykonać we własnym zakresie. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)- dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich
    z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

  • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej

 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej: Bank Spółdzielczy Goleniów konto nr 26 9375 1041 5502 4471 2000 0190 najpóźniej do dnia 27.05.2019 roku, datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty .

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ulica Rynek 1, w dniu 31.05.2019 r. rozpoczęcie o godzinie 1000 , sala nr 2. Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglając do pełnych dziesiątek w górę, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwycięzca przetargu zostanie poinformowany w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomości. Warunkiem podpisania umowy jest zapłata ustalonej kwoty w przetargu na konto gminy. Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty. Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, tel. 91 39 14 528.

 

Dobra ,dnia 30.04.2019 r.

Burmistrz Dobrej

Krzysztof Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)orazrozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marysia Elert 30-04-2019 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marysia Elert 30-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Marysia Elert 20-05-2019 09:58