Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dobra, dnia 13.02.2019 r.

IBIZP.6730.23.2019.SK

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej Kpa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia  27  marca  2003 r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2019 r., który złożył:

Pan Jacek Garliński, Warnkowo 3/2, 72-200 Nowogard

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy  części działki
nr ewid. 50/22, obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem „A” zgodnie ze wstępnym projektem podziału

dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Informuję, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra w pokoju nr 14 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (tel. 913914528).

Zgodnie z art. 35 §5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 40 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 41 §1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 – niniejsze zawiadomieni zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej www.bip.dobragmina.com.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra oraz tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Dobrej
mgr inż. Krzysztof Wrzesień

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 13-02-2019 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 07-03-2019 12:49