Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX 57/2007


Uchwała Nr IX/57/2007

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz.20, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, Nr 167,poz.1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457; z 2006 Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337) Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje.

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z hali sportowej przy ul. Strażackiej w Dobrej stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej.

Załącznik do Uchwały Nr IX/57/2007

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

§ 1. 1. Hala sportowa służy do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.

2. Zajęcia w hali odbywają się wg wcześniej ustalonego harmonogramu.

3. Do dyspozycji uczestników zajęć i innych form określonych w § 1 pkt 1 oddaje się szatnie oraz toalety.

§ 2. 1. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty.

2. Do ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej oraz zwolnień z opłat Rada Miejska w Dobrej upoważnia Burmistrza.

§ 3. 1. Z hali sportowej mogą korzystać:

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna,

2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

4) osoby fizyczne,

5) osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.

2. Przebywać na hali sportowej oraz korzystać z urządzeń hali mogą tylko osoby mające zajęcia sportowe lub uczestniczące w imprezach sportowych.

§ 4. 1. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego.

2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

2) utrzymania czystości w obiekcie,

3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,

4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych,

5) niezwłocznego opuszczenia hali po zakończeniu zajęć.

3. Nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upoważnione do prowadzenia zajęć, zobowiązani są do kontrolowania czystości obuwia sportowego uczestników zajęć.

4. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.

5. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu oraz wyposażenia grożącego wypadkiem.

6. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń hali pod względem bezpieczeństwa.

7. Za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas imprez sportowych z udziałem publiczności odpowiada organizator imprezy sportowej.

§ 5. 1. Każdy kto przebywa w obiekcie hali powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.

2. Podczas rozgrywek oraz imprez sportowych uczestnicy i widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń porządkowych organizatora imprezy.

3. Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

§ 6. 1. Zabrania się wnoszenia na hale sportową przedmiotów:

1) broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

2) materiałów wybuchowych, fajerwerków wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,

3) środków odurzających lub substancji psychotropowych,

4) butelek, puszek, kubków, itp. wykonanych z kruchego, pękającego bądź twardego materiału,

5) napojów alkoholowych.

2. Ponadto zakazuje się:

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających,

2) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (szatnie, pomieszczenia służbowe itp.),

3) rzucania wszelkich przedmiotów,

4) rozniecania ognia,

5) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,

6) niszczenia wszelkiego rodzaju sprzętu,

7) zaśmiecania obiektu hali i terenu przyległego.

§ 7. Korzystający i przebywający na terenie hali sportowej winni zastosować się do zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

§ 8. Za wszelkie zniszczenia wynikłe z przyczyn niewłaściwego korzystania z hali sportowej, urządzeń, sprzętu, itp. obciążony będzie korzystający lub przebywający w hali, powodujący zniszczenie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 05-06-2007 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2007 08:51