Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RELACJA Z XXXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ - 16.08.2018 r.

            Sesja odbyła się 16 sierpnia 2018 r.. Po otwarciu sesji, przywitaniu radnych i wszystkich uczestników sesji, stwierdzeniu kworum ( w sesji uczestniczyło trzynaścioro radnych) przyjęto porządek obrad uzupełniony o omówiony  w dalszej części relacji (na ostatniej pozycji) projekt uchwały dotyczący spraw oświatowych. Ostatnią pozycją spraw regulaminowych było przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Miejskiej. Następnie radni i wszyscy zebrani wysłuchali informacji przedstawionej przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędy Pracy w Łobzie Pana Grzegorza Tokarskiego o bezrobociu na terenie Gminy Dobra. Po krótkiej dyskusji i zadaniu pytań przedstawicielowi PUP rada przystąpiła do zasadniczego punktu każdej sesji - czyli podjęcia uchwał. Tym razem rada podejmowała następujące uchwały:

 • w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa użytkowego stanowiącego własność Gminy Dobra - podjęta uchwała pozwala nabyć nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na rzecz Gminy Dobra dwie działki o numerach 40/6 i 40/17 w obrębie Błądkowa. Przedmiotowe nieruchomości są drogami służącymi za dojazd dla mieszkańców do nieruchomości.
 • w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - z uwagi na zmianę przepisów ustawy z dnia 19 pażdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa zachodzi konieczność uchylenia uchwały nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Gminy Dobra od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Szczecin. Podobnie jak w wyżej omawianej uchwale nieruchomości są drogami służącymi za dojazd dla mieszkańców do nieruchomości w miejscowości Dobropole. Na jednej z pięciu przejmowanych działek znajduje się oczyszczalnia ścieków.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krzemienna poprzez ustanowienie odrębnej własności - uchwała pozwala znieść współwłasność nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krzemienna, działka nr 120. Pozwoli to na sprzedaż dotychczasowemu najemcy wyodrębnionego lokalu mieszkalnego.
 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym - podejmując uchwałę rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Firmie „Samba” w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat część nieruchomości - kuchni szkolnej wraz z pomieszczeniami przyległymi znajdującymi się w Szkole Podstawowej w Dobrej przy ul. Mieszczańskiej 2.
 • w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych - na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rada gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Określenie odpłatności według przedstawionych w uchwale zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób/ rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia. W projekcie uchwały przedstawiono propozycję ustalania wysokości opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, która uwzględnia to by odpłatność ponoszona była stosownie do sytuacji dochodowej osób/rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia. Osoby/rodziny których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z jej zapisami będą zwolnione z opłat. Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.
 • w sprawie powołania doraźnej komisji do zmiany Statutu Gminy Dobra - celem powołania komisji jest dostosowanie treści Statutu do znowelizowanych przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego, które bądą miały zastosowanie w nowej kadencji rady. W dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DZ.U. z 2018 r. poz. 130), która obowiązywać będzie od nowej kadencji rady. W związku z powyższym zachodzi potrzeba powołania doraźnej komisji, której zadaniem będzie weryfikacja i analiza przepisów pod kątem zapisów statutu oraz przygotowanie projektu zmian Statutu Gminy Dobra.
 • w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na 2018 r. - podjęta uchwała dokonuje następujących zmian w budżecie Gminy Dobra na 2018 r.  Zwiększamy plan dochodów budżetowych o kwotę 76.589,00 zł w następujących pozycjach: - 700,00 zł darowizny z Nadleśnictwa Nowogard dla sołectw Wrześno i Wojtaszyce; - 20.889,00 zł dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości na wyposażenie OSP w Dobrej; - 50.000,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę na Żwirowni Dobra; - 5.000,00 zł dotacja celowa z Powiatu Łobeskiego na organizację imprezy gminnej. Zwiększamy plan wydatków budżetu o kwotę 76.589,00 zł w następujących pozycjach: - 700,00 zł zwiększenie wydatków na zakupy sołeckie Wrześna i Wojtaszyc; - 21.100,00zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia OSP Dobra w tym 20.889,00 zł - dotacja i 211,00 zł wkład własny gminy; - 12.999,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych na zakup traktorka do koszenia trawy; - 5.000,00 zł zwiększenie planu wydatków związanych z organizacją imprezy gminnej; - 15.000,00 zł dotacja celowa dla Powiatowej Straży Pożarnej w Łobzie (na zakup wozu bojowego); - 21.700,00 zł zwiększenie planu wydatków na wyposażenie pomieszczenia obrad sesji Rady Miejskiej na przyszłą kadencję (sprzęt nagłośnieniowy, kamera - wymóg nowych przepisów ustawowych).
 • w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - uchwała przyjmuje projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dobra. Przyjęty projekt regulaminu przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” w Szczecinie. Organ ten opiniuje projekt w zakresie zgodności z przepisami ustawy. Po otrzymaniu i uwzględnieniu tej opinii Rada Miejska podejmie uchwałę wprowadzającą wspomniany wyżej regulamin.
 • w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Dobra - podjęta uchwała obniża tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej z dotychczas obowiązujących 7 do 4.

Stały punkt każdej sesji - informacja Burmistrza z pracy między sesjami, podobnie jak na poprzednich sesjach nie został zrealizowany z powodu nieobecności Burmistrza. Obecna na sesji Sekretarz Gminy nie dysponowała odpowiednim w tej prawie materiałem informacyjnym. Korzystając z obecności Pani Sekretarz radni mogli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania gminy i wysłuchać dość obszernej informacji na temat procedur związanych ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Warto również wspomnieć, że obecność Pani Sekretarz na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej (14.08.2018r.) pozwoliła zaopiniować wcześniej odsyłane do komisji projekty uchwał.

Informując o działaniach Przewodniczącego i Rady prowadzący zrelacjonował następujące zagadnienia:

 • Przebieg procedur będących konsekwencją podjętej przez radę uchwały o nieudzieleniu Burmistrzowi absolutorium. Prawdą jest, że Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała negatywnie wspomnianą uchwałę i jak przypuszczam uchwała będzie uchylona (ostatecznej decyzji RIO w tej sprawie dotychczas rada nie otrzymała). Nawiązując jednak do tytułów artykułów w „Gazecie Łobeskiej” : „Blamaż radnych z Dobrej”, „Plama radnych z Dobrej” warto uświadomić zainteresowanych tą sprawą, że większość radnych głosujących za nieudzieleniem absolutorium Burmistrzowi zrobiła to ze świadomością konsekwencji - co wynikało z dyskusji na sesji absolutoryjnej. Wiedząc o tym, że udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi (zgodnie z przepisami) musi być ściśle związane z oceną wykonania budżetu radni uznali, że w istniejącej sytuacji utrudniania na różne sposoby pracy Radzie Miejskiej nie mogą udzielić Burmistrzowi absolutorium.
 • Rada otrzymała odpowiedź Wojewody Zachodniopomorskiego na pismo Przewodniczącego skierowane w imieniu rady do Wojewody informujące o sytuacji panującej w ostatnich miesiącach w naszym samorządzie, postawie i zachowaniach Burmistrza. Zacytuję fragment podsumowujący odpowiedź: „…Wobec tak jednoznacznych unormowań oraz z uwagi na ogólną zasadę wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP , że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, stwierdzić należy, że wojewoda nie jest upoważniony do oceny działań Burmistrza Dobrej, gdyż oznaczałoby to wkroczenie w kompetencje organu stanowiącego Gminy, co jest prawnie niedopuszczalne. Niemniej jednak, mając na względzie sformułowaną w wystąpieniu Pana Przewodniczącego prośbę, do Burmistrza Dobrej skierowane zostanie pismo w przedmiocie przedłożenia stosownych wyjaśnień w poruszonej sprawie, w szczególności w celu sprawdzenia czy działania organu wykonawczego mogą mieć znaczenie z punktu widzenia nadzoru wojewody nad funkcjonowaniem Gminy Miejskiej Dobra”.
 • Nadal Burmistrz nie przekazuje radzie informacji, nie odpowiada też na pisma. Wyjątkiem jest odpowiedź na interpelację radnego Kazimierza Łojka (zdaniem autora interpelacji ogólnikowa) oraz wyjaśnienia dotyczące problemów wynikłych z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, obejmującą analizę dokumentów finansowych dotyczących wydatków Gminy Dobra w I półroczu 2018 r. Niestety i te wyjaśnienia nie są wystarczające, część podniesionych zagadnień pozostała bez odpowiedzi. Rada otrzymała zapewnienie ze strony Pani Skarbnik i Pani Sekretarz, że Komisja Rewizyjna otrzyma wyjaśnienia uzupełniające.
 • Rada otrzymała odpowiedź od Prokuratury Rejonowej w Łobzie odnośnie zbadania sprawy dotyczącej wynajmu hali sportowej dla Stargardzkiej Szkoły Tańca. Prokuratura postanowiła odmówić wszczęcia śledztwa nie dopatrując się znamion czynu zabronionego.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe na organizację mini pikniku dla dzieci (01 września 2018 r.). Decyzją Rady wsparcie zostanie udzielone.

W ramach interpelacji, wniosków i zapytań poruszono następujące problemy:

 • Zasadność i zgodność z prawem umowy zawartej przez Burmistrza ze Związkiem Badmintona. Problem został dostrzeżony podczas kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej. Zdaniem komisji Burmistrz przekroczył swoje uprawnienia zawierając umowę na wynajem hali sportowej na okres ponad 3 lat (do 2024 r.) bez zgody rady. Komisja analizując umowę stwierdziła, że jest ona w wielu punktach skonstruowana niekorzystnie dla gminy. Sprawa jest nadal badana i jak już wspomniałem komisja ma otrzymać wyjaśnienia uzupełniające od Pani Skarbnik i Pani Sekretarz Gminy.
 • Zgłoszono wniosek by Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa przygotowała propozycję określonych zmian budżetowych. Szczegóły propozycji zmian przekażę gdy zostaną one wypracowane.
 • Radni zadali pytania dotyczące kosztów nasadzeń na terenie przy ul. Dąbrowskiego. Przypomnę, że nasadzenia były finansowane przez fermę norek, która powstała w okolicach Wojtaszyc w ramach odszkodowań za wycinkę drzew. Pani Skarbnik nie dysponowała szczegółowymi danymi wobec czego radny Kazimierz Łojek zobowiązał się do zbadania tego problemu i zrelacjonowanie wyników radzie.
 • Sołtys wsi Anielino Pan Ryszard Woźniak poprosił Radę Miejską o pomoc w sprawie wykonania prac poprawiających przejezdność na drodze gruntowej w okolicach Krzemiennej i Wojtaszyc prowadzącej do fermy norek.

 

Po wyczerpaniu tematów porządku obrad i listy osób zabierających głos Przewodniczący podziękował wszystkim zebranym za udział i zamknął obrady XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Dobrej.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej

Józef Kirejczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 21-08-2018 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-08-2018
Ostatnia aktualizacja: - 21-08-2018 09:11