Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobra, dnia 28.06.2018 r.

IBiZP.6733.2.6.2018.SK

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej Kpa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.05.2018 r., który złożył Pan Janusz Zapałowski, ul. Traugutta 5/4, 72-210 Dobra, zawiadamia się,

  1. o wydanych postanowieniach przez:
  • Starostę Łobeskiego – postanowienie z dnia 22 czerwca 2018 r., znak: WOŚ.673.62.2018.KTO,
  • Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – postanowienie z dnia 18 czerwca 2018 r., znak: ZZDW-1/ZJ/407/DW/60/2018,

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi wewnętrznej – dojazdowej do projektowanych działek na części działki oznaczonej nr ewid. 17/10, obręb Dobra, gmina Dobra”.

Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra w pokoju nr 14 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (tel. 913914528). Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie inwestorowi.

  1. zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem przedmiotowej decyzji.

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra w pokoju nr 14 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (tel. 913914528).

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadamiam, że umożliwia się stronom wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 35 §5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 40 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 41 §1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej.

Burmistrz Dobrej
Piotr Hebda

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 28-06-2018 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 28-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2018 15:15