Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RELACJA Z XXXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ - 29.03.2018 r.

            Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej 29 marca br. odbyła się XXXV Sesja RM, zgodnie z porządkiem opublikowanym przed sesją na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - BIP. Po otwarciu obrad Przewodniczący powitał tradycyjnie radnych, sołtysów, kierowników jednostek oraz przybyłych na sesję gości. Tym razem mieliśmy gości  spoza gminy w osobach Pana Kazimierza Lembasa - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie oraz Pana Łukasza Wójcickiego - Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Łobzie.

Po załatwieniu spraw regulaminowych uczestnicy sesji wysłuchali informacji przekazanej przez Dyrektora Kazimierza Lembasa o funkcjonowaniu placówek służby zdrowia, z których korzystają mieszkańcy naszej gminy. Niestety nie były to tylko optymistyczne informacje. Zasadniczym problemem służby zdrowia - jak wynika z wypowiedzi Dyrektora - jest problem kadrowy, brakuje personelu medycznego i problem raczej się pogłębia. Następnie zebrani wysłuchali informacji o działaniach Centrum Integracji Społecznej w Łobzie przedstawionej przez Dyrektora Łukasza Wójcickiego. Pan Dyrektor poinformował, że na terenie Dobrej działa kilka grup dla których CIS zorganizował pracę. Wartą podkreślenia jest informacja o projekcie ministerialnym (wartość 125 tys. zł.) jaki ma być realizowany na terenie Dobrej i Radowa Małego. Wstępnie planowane są prace renowacyjne parku przy ul. Kościuszki w Dobrej. Pan Dyrektor podziękował Pani Marcie Sadłowskiej, Pani Marlenie Michalskiej, Panu Tomaszowi Grendzie oraz Panu Dariuszowi Piotrowskiemu - sołtysom naszych sołectw - za owocną współpracę. W odpowiedzi w imieniu sołtysów Pani Marta Sadłowska podziękowała Panu Dyrektorowi za wsparcie i pomoc ze strony CIS.

            Następnym punktem porządku obrad była informacja o wykonaniu inwestycji i zadań zgłoszonych przez sołtysów na sesji w marcu 2017 roku. Niestety rada informacji od Burmistrza nie otrzymała. Ani Pan Burmistrz ani żaden pracownik Urzędu Miejskiego nie był obecny na relacjonowanej Sesji RM. Mimo to radni i sołtysi omówili te problemy. Niestety jak wynika z oświadczeń sołtysów poza drobnymi wyjątkami zgłoszone przed rokiem zadania nie zostały wykonane. Przypominam, że z wielu zgłoszonych zadań część jest nadal bardzo pilnych, niewątpliwie do nich należy przegląd i naprawa urządzeń na placach zabaw - zagraża to bezpieczeństwu dzieci, które z tych miejsc korzystają. Problem ten dotyczy również Dobrej. Radni zobowiązali Przewodniczącego do przypomnienia Panu Burmistrzowi o potrzebie zajęcia się omówionymi wyżej problemami.

            Po zamknięciu części informacyjnej Rada przystąpiła do części zasadniczej każdej Sesji - czyli do procedowania uchwał. Na XXXV Sesji podejmowano następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2018 roku. Podjęta uchwała przyjmuje wyżej wymieniony program. Warto wspomnieć, że radni opiniując projekty uchwał na posiedzeniu wspólnym komisji zgłosili wniosek by uzupełnić program o „CZIPOWANIE” psów na terenie gminy przeznaczając na ten cel w roku 2018 kwotę 10 tys. zł. Wniosek został przekazany Panu Burmistrzowi,  rada nie otrzymała odpowiedzi. Mając świadomość, że projekt tej uchwały wymagał zaopiniowania przez 6 różnych instytucji i podobnie należałoby postąpić z proponowanymi zmianami, nie chcąc  blokować przyjęcia uchwały Rada  przyjęła ją z założeniem, że do sprawy „czipowania” wrócimy w najbliższym czasie.
 • w sprawie zmian  budżetu Gminy Dobra na 2018 rok.  Zmiany w budżecie gminy zwiększające plan dochodów i jednocześnie zwiększające plan wydatków o 57.700 zł. pozwalają uporządkować problem płac części pracowników zatrudnionych w placówkach gminnych. Mówiąc dokładniej uporządkować problemy stażu pracy.            Przypomnę, że powyższy problem był zgłaszany przez radnego Kazimierza Łojka w połowie poprzedniego roku i podjęty przez Radę Miejską, jednak wówczas władza wykonawcza nie podjęła się uporządkowania tych zagadnień.
 • w sprawie podziału gminy Dobra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. W drodze tej uchwały Rada Miejska w Dobrej na wniosek Burmistrza Dobrej dokonała podziału gminy na okręgi wyborcze określając ich granice, numery oraz liczbę radnych w danym okręgu. Ustalona przez Wojewodę liczba radnych w Dobrej to tak jak dotychczas 15. Z wyliczenia normy wynika, że dla miasta Dobra przypada 8 mandatów a dla sołectw 7 mandatów, w tej kadencji jest odwrotnie.
 • w sprawie podziału Gminy Dobra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy- podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy. Proponowany podział jest zgodny z dotychczas obowiązującą uchwałą Nr XXII/139/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2012 r. Tak więc obwody głosowania pozostają bez zmian.
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dobra. Podjęta uchwała wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu wolnego lokalu użytkowego nr 3 w budynku w miejscowości Krzemienna 21, położonego na działce o numerze 206 o pow. 0,0456 ha.
 • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości lokalowej przez jego właściciela. Właścicielka zwróciła się z wnioskiem o zmianę warunków umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaż dokonując podziału nieruchomości lokalowej będącej jej własnością. Podjęta uchwała dotyczy lokalu położonego przy ul. Ofiar Katynia 22 w Dobrej i wyraża zgodę na wniosek właścicielki.
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Gminy Dobra we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienna. Podejmując uchwałę rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Dobra wynoszącego 6/9 we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienna na działce nr 119/1 o pow. 0,0113 ha.

Punkt 6 porządku sesji nie został zrealizowany, gdyż Burmistrz nie był obecny na obradach i nie przekazał radzie informacji o swojej pracy między sesjami.

Kolejnym punktem była informacja Przewodniczącego Rady o działaniach Rady Miejskiej między sesjami, były to następujące sprawy:

 • rada zwróciła się do Burmistrza z prośbą o wyjaśnienia dotyczące zasad wynajmu hali sportowej i sprzedaży biletów na zorganizowanym 10 lutego br. „Turnieju tańca”. Odpowiedź Burmistrza (zdaniem rady) nie wyjaśnia w pełni problemu, wobec czego radni podjęli decyzję o skontrolowaniu tego zagadnienia przez Komisję Rewizyjną.

 

 • otrzymaliśmy kolejne pismo w sprawie wnioskowanego przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Dobrej wykonania przejścia dla pieszych w okolicy Biblioteki Publicznej. Warto przypomnieć, że sprawa ta zapoczątkowana w styczniu 2017 roku „obrosła” wieloma pismami i dyskusjami. Moim zdaniem zbędnymi, gdyby bowiem odpowiednia instytucja (Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich lub Wydział Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego) zbadała zasadność wniosku i przekazała zainteresowanym odpowiednie stanowisko tak jak to zrobił Urząd Marszałkowski w piśmie z dnia 21 marca 2018 roku uniknęlibyśmy wielu zbędnych dyskusji i korespondencji. Wyjaśnię, że Urząd Marszałkowski  powołując się na przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym i argumentując to dość szczegółowo nie widzi uzasadnienia do urządzenia przejścia dla pieszych we wskazanym miejscu.

 

 

 • na posiedzeniu wspólnym Komisji RM 26 marca br. zgłoszony został przez mieszkańca naszej gminy problemu odbioru odpadów budowlanych przez miejscowy Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Precyzując problem - chodzi o limit 200 kg odpadów jakie można dostarczyć bez opłaty do PSZOK w ciągu roku. Zdaniem zgłaszającego limit jest zbędny i utrudnia zbywanie odpadów komunalnych. Można by tan pogląd częściowo podzielać jednak zasady jakie gmina wprowadziła (uchwała Nr XXXI/179/2017 z 17 listopada 2017 r. ) są stwarzane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i podobne stosowane są we wszystkich gminach w kraju.

 

 • rada zobowiązała Przewodniczącego (informowałem o tym w poprzedniej relacji) do złożenia  podania do Sądu Rejonowego w Łobzie o wydanie odpisu wyroku w sprawie Burmistrza Dobrej. Informuję, że podanie zostało złożone 27 lutego br. Sąd odpowiedział na to podanie pismem z dnia 09 marca br. informując  że akta sprawy IIK149/17 nie zostały zwrócone przez Sąd Odwoławczy w Szczecinie i że po ich zwrocie nasz wniosek zostanie rozpoznany.

 

 • Przewodniczący Stowarzyszenia „Łączy nas Dobra” Pan Kamil Adamek informował radnych podczas posiedzenia wspólnego komisji RM o zaawansowanych przygotowaniach do zaopatrzenia w żywność mieszkańców naszej gminy. Pierwsza partia produktów z Banku Żywności będzie odebrana      13 kwietnia br. Będzie to 21 ton żywności wartości około 100 tys. zł., którą stowarzyszenie we współpracy z OPS rozda dla ok. 400 osób. Przewodniczący prosił o wsparcie finansowe na transport tej żywności (koszt około 1.100 zł). Radni odpowiadając na prośbę Pana Adamka zorganizowali składkę pieniężną i przekazali na potrzeby stowarzyszenia.

 

Ostatnim punktem porządku obrad przed zamknięciem sesji były interpelacje, wnioski i zapytania. Ponieważ na sesji nie było Burmistrza ani żadnej osoby reprezentującej Burmistrza, Przewodniczący zaproponował, by ewentualne informacje, wnioski czy zapytania przekazać w formie pisemnej.

Korzystając z obecności na Sesji Pana Prezesa Spółki ZGK, Przewodniczący udzielił mu głosu prosząc o przedstawienie planów co do działań spółki. Pan Prezes poinformował o przygotowaniach do niezmiernie ważnej inwestycji dla gminy jaką jest planowana budowa miejskiej oczyszczalni ścieków. Poinformował o działaniach i planach na najbliższy okres co do inwestycji z zakresu oczyszczania ścieków na terenie Wojtaszyc i Wrześna. Jak sądzę, mieszkańców naszej gminy zainteresuje informacja o złożonym przez ZGK wniosku o zatwierdzenie stawek na ścieki i wodę do instytucji „Wody Polskie” bowiem to ta instytucja zatwierdza obecnie wspomniane stawki. Prezes poinformował, że stawka za ścieki proponowana jest na poziomie dotychczasowym natomiast stawka za wodę ma wzrosnąć o ok. 10%. Warto też podkreślić, że aktualne przepisy zakładają zatwierdzenie stawek na okres 3 lat.

Radny Kazimierz Łojek jednocześnie Przewodniczący Koła Prawo i Sprawiedliwość poinformował uczestników sesji, że na 17 kwietnia br. planowane jest na terenie Dobrej spotkanie z posłami do Sejmu RP z klubu poselskiego PiS.

            Po wyczerpaniu porządku obrad i listy zabierających głos Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za obecność i aktywność w obradach i zamknął posiedzenie XXXV Sesji RM w Dobrej.

 

UWAGA:

Z racji objętości dokumentów jakie procedowane są na sesjach nie sposób omawiać ich szczegółowo w relacjach jakie po każdej sesji przygotowuję i zamieszczam na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznych. Dlatego przypominam, że pełne teksty uchwał i inne dokumenty są publikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego - BIP.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 05-04-2018 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2018 08:39